Конкурс за превод на съвременна унгарска литература

Вче­ра, 12.XI, по слу­чай Деня на унгар­с­кия език (13 ноем­в­ри) се със­тоя офи­ци­ал­на­та цере­мо­ния по обя­вя­ва­не на награ­ди­те от кон­кур­са за пре­вод на съв­ре­мен­на унгар­с­ка лите­ра­ту­ра. В кон­кур­са взе­ха учас­тие 9 пре­во­да­чи с 11 пре­во­да — 7 про­за и 4 поезия. Жури­то в със­тав – пред­се­да­тел Свет­ла Кьо­се­ва и чле­но­ве: Лиля­на Лес­нич­ко­ва и Юлия Кру­мо­ва – при­съ­ди след­ни­те награди:

В кате­го­рия „Про­за“:

  • Пър­ва награ­да – Дора Вели­ко­ва и Ели­ца Климентиева
  • Вто­ра награ­да – Еме­ше Винарз
  • Тре­та награ­да не се присъжда

В кате­го­рия „Поезия“:

  • Пър­ва награ­да не се присъжда
  • Вто­ра награ­да – Ели­ца Климентиева
  • Тре­та награ­да – Еме­ше Винарз и Яна Кържина

Тек­с­то­ве­те за пре­вод бяха раз­каз на Дьорд Дра­го­ман и/или сти­хот­во­ре­ние на Лорант Кабаи. 

Бла­го­да­рим на всич­ки учас­т­ни­ци в кон­кур­са! Чес­ти­то на победителите! 

Кон­кур­сът за пре­вод на съв­ре­мен­на унгар­с­ка поезия и про­за бе обя­вен от Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ), Унгар­с­кия кул­ту­рен инс­ти­тут и спе­ци­ал­ност „Унгар­с­ка фило­ло­гия“ към СУ „Св. Кл. Охрид­с­ки“ и се осъ­щес­т­ви с финан­со­ва­та под­кре­па на Програ­ма „Гост-пре­по­да­ва­те­ли за унгар­с­ка­та кул­ту­ра“ при Минис­тер­с­т­во­то на вън­ш­ни­те рабо­ти и вън­ш­но­и­ко­но­ми­чес­ки­те връз­ки на Унга­рия, със съдейс­т­ви­е­то на унгар­с­кия лек­тор в София, и с пар­т­ньор­с­т­во­то на „Лите­ра­ту­рен вес­т­ник“ и Къща за лите­ра­ту­ра и пре­вод и Пре­во­да­чес­ка къща – Балатонфюред.