Невена Аспарухова Панова

Невена Панова Работни езици: старогръцки, латински, немски, английски.

Област на преводаческа дейност: преводи на художествена и философска антична проза; преводи на съвременна публицистика и хуманитаристика в областта на изследванията на античността.

Кратка биография: 12.12.1974 – родена в София; 1989–1994: средно образование в НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София; 1994–1999: висше образование (Класическа филология и Унгарски език и литература, втора специалност) в СУ „Св. Климент Охридски”, София; 2010–2012: магистратура „Език и публичност. Философски и социологически подходи”, НБУ (предстои дипломиране); 2004 – доктор по старогръцка литература (дисертация на тема: „Диалог и диалогичност във и според диалозите на Платон”, научен р-тел: проф. дфн Б. Богданов); 2013 – доцент по старогръцка литература в Софийския университет, ФКНФ; от 1999 – хоноруван, от 2004 – редовен преподавател по старогръцки език и старогръцка литература в Катедрата по класическа филология, ФКНФ, СУ; 2005–2008: хон. проподавател по антична литература и философия в НБУ.

Избрани преводи:

  • Дионисий Тракийски. “Граматика” – превод от старогръцки, речник на термините и бележки. – Съпоставително езикознание, ХХІ, 1996, №4, 66-87.
  • Томас А. Слезак. Да четем Платон – превод от немски, С.: Сонм, 2002, 156 с.
  • Жан-Пиер Вернан. Индивидът, смъртта, любовта. Аз и другият в древна Гърция – превод от френски (Предговор, есета І, ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ), С.: Нов български университет, 2004, 251 с.
  • Платон. Закони – превод от старогръцки и бележки (книги I-IV, VI-VII; друг преводач в тома – Г. Гочев), С.: Сонм, 2006, 748 с.
  • Плутарх. Успоредни животописи (Тезей, Демостен, Цицерон) – превод от старогръцки и бележки. С.: Фондация за българска литература, 2008, ISBN: 978-954-677-055-4, 342 с (други преводачи на тома: Д. Вълчева, Д. Табакова).
  • Клавдий Елиан. Шарени истории (кн. 3-4, 6, 9, 11, 13, 14) – превод от старогръцки и бележки. С: Фондация за българска литература, 2009, ISBN: 978-954-677-053-0, 286 с (друг преводач в тома: Н. Шаранков).
  • Хана Арент. Философия и политика – превод от английски. – В: Що е политическа философия? Студии и фрагменти, ред. Л. Денкова. С.: НБУ, 2013, 978-954-535-787-9, 97–134.
  • Плутарх. Успоредни животописи (Ликург и Нума; Солон и Публикола) – превод от старогръцки и бележки. С.: Ерго, 2013, ISBN: 978-954-8689-51-9, 5–178 (други преводачи на тома: Д. Вълчева, М. Славова).

Данни за контакт:

  • nevenapan@gmail.com