Tag Archives: награда

Българските преводи са включени в регламента на наградата „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да съоб­щим, че бла­го­да­ре­ние на уси­ли­я­та на Мая Цено­ва, ара­бист и пре­во­дач, от 2023 г. бъл­гар­с­ки­те пре­во­ди са вклю­че­ни в рег­ла­мен­та на награ­да­та „Шейх Хамад за пре­вод и разбирателство“. 

Ето как­во раз­каз­ва Мая Ценова: 

След 33-те ми часа в Париж за Све­тов­ния ден на араб­с­кия език в ЮНЕСКО в сре­да­та на декем­в­ри пакис­тан­с­ки коле­га прво­дач и уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­тел по араб­с­ки изпра­тил интер­вю­то, кое­то запи­са с мен там, на адми­нис­т­ра­то­ри­те на „Награ­да­та Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во“ в Доха. Така мал­ко пре­ди Нова годи­на полу­чих пока­на от Катар да при­със­т­вам на връч­ва­не­то на награ­ди­те за 2022 г. в края на яну­а­ри. И тръг­нах на път, след като напра­вих всич­ко въз­мож­но да отго­во­ря на инте­ре­са на орга­ни­за­то­ри­те към пре­во­да в Бъл­га­рия от и на араб­с­ки език — напи­сах пет­най­се­ти­на стра­ни­ци, в кои­то се поста­рах да спо­ме­на всич­ки извес­т­ни ми изда­ния досе­га (пове­че­то от кои­то имам в соб­с­тве­на­та си биб­ли­о­те­ка, защо­то пове­че­то от пър­ви­те пре­во­да­чи бяха мои пре­по­да­ва­те­ли в СУ — Лотос Бора­джи­е­ва, Весе­ли­на Рай­же­ко­ва, Кири­як Цонев…) И, раз­би­ра се, при­ло­жих двай­сет­те стра­ни­ци на анг­лийс­ки език, резул­тат от про­уч­ва­не­то на коле­га­та и моя при­ятел­ка Неде­ля Кита­е­ва по поръ­ка на Фон­да­ция NextPage за пре­во­ди­те от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език през две­те десе­ти­ле­тия от 1990 до 2010.

Цел­та на орга­ни­за­то­ри­те беше да им бъде пре­дос­та­ве­на пър­во­на­чал­на инфор­ма­ция. А моя­та надеж­да — пре­во­ди­те от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език и обрат­но да бъдат вклю­че­ни в кръ­га на вни­ма­ни­е­то на адми­нис­т­ра­то­ри­те на Награ­да­та „Шейх Хамад“.

На 2 март полу­чих позд­рав­ле­ния от румън­с­кия коле­га проф. Геор­ги Гри­го­ре, кой­то бе награ­ден тази годи­на в Доха за пости­же­ни­я­та си в пре­во­да от араб­с­ки на румън­с­ки език. Той ми изпра­ти линк към обя­вя­ва­не нача­ло на номи­на­ци­и­те за таз­го­диш­но­то изда­ние на награ­да­та. Позд­рав­ле­ни­я­та бяха за включ­ва­не­то на бъл­гар­с­кия език в рег­ла­мен­та на Награ­да­та „Шейх Хамад“ за 2023 г.

Пред­ста­вям на ваше­то вни­ма­ние пре­вод на тази част от рег­ла­мен­та:

Кате­го­рия ПОСТИЖЕНИЯ

Тази кате­го­рия е пред­наз­на­че­на да удос­тои дъл­гос­роч­ни­те уси­лия, пола­га­ни от отдел­ни лица и инс­ти­ту­ции в сфе­ра­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език. Награ­да­та се връч­ва на база­та на поре­ди­ца от изда­ния, осъ­щес­т­ве­ни в сфе­ра­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език и допри­нес­ли за обо­га­тя­ва­не на общу­ва­не­то в област­та на кул­ту­ра­та и познанието.

Под­ка­те­го­рии за ПОСТИЖЕНИЕ за сеси­я­та 2023 г.:

*Пре­вод от араб­с­ки на испан­с­ки език

*Пре­вод от испан­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на анг­лийс­ки език

*Пре­вод от анг­лийс­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език

*Пре­вод от бъл­гар­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на синд­с­ки език

*Пре­вод от синд­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на сома­лийс­ки език

*Пре­вод от сома­лийс­ки на араб­с­ки език

Стой­ност­та на награ­да­та във вся­ка под­ка­те­го­рия е 100.000 щат­с­ки долара

Усло­вия за номи­ни­ра­не и само­но­ми­ни­ра­не за награ­да­та за постижение:

* Номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то е огра­ни­че­но в рам­ки­те на офи­ци­ал­но опо­вес­те­ни­те дати. (1 март 2023 – 31 юли 2023 ‑бел.прев.)

* Понасто­я­щем номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то е огра­ни­че­но до област­та на хума­ни­та­рис­ти­ка­та и соци­ал­ни­те науки.

* Номи­ни­ра­не­то се извър­ш­ва от инс­ти­ту­ции (изда­тел­с­т­ва, изсле­до­ва­тел­с­ки цен­т­ро­ве, инс­ти­ту­ти, уни­вер­си­тет­с­ки катед­ри и пр.) или чрез самономиниране.

* Номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то след­на да бъде за лица, кои­то са живи към момен­та на обя­вя­ва­не на резултатите.

* Твор­би­те на номинирания/самономиниралия се – лице или инс­ти­ту­ция – не тряб­ва да съдър­жат расист­ки или обид­ни становища.

* Пре­во­ди­те тряб­ва да бъдат изда­де­ни и да имат меж­ду­на­ро­ден стан­дар­тен номер на кни­га ISBN.

* Няма огра­ни­че­ния във вре­ме­то относ­но дата­та на изда­ва­не на преводите.

* Жури­то за опре­де­ля­не на награ­ди­те има пра­во­то да номи­ни­ра пре­во­да­чи или твор­би, кои­то не са били номинирани.

* Жури­то за опре­де­ля­не на награ­ди­те има пра­во­то да се въз­пол­з­ва от награ­де­ни­те твор­би и пре­во­да­чи в сфе­ри­те на запоз­на­ва­не с Награ­да­та и попу­ля­ри­зи­ра­не­то ѝ.

* Полу­чи­ли­ят коя­то и да е от награ­ди­те „Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во“ няма пра­во да е кан­ди­да­ти­ра отно­во за никоя от кате­го­ри­и­те, пре­ди да са изми­на­ли пет години.

* Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те жури­та си запаз­ват пра­во­то да не при­съ­дят награ­да­та във вся­ка от кате­го­ри­и­те (ако пред­ста­ве­ни­те твор­би не са на ниво, или не отго­ва­рят на усло­ви­я­та за удос­то­я­ва­не), или да кори­ги­рат стой­ност­та ѝ спо­ред забе­леж­ки­те на жури­ра­щи­те, или да отне­мат награ­да­та след при­съж­да­не­то ѝ, ако с нали­це при­чи­ни за това.

* В слу­чай на спор ком­пе­тен­т­ност имат един­с­т­ве­но съди­ли­ща­та в Дър­жа­ва­та Катар, като за база се при­ема араб­с­ки­ят текст на Уста­ва на Наградата.

За номи­ни­ра­не или само­но­ми­ни­ра­не в кате­го­ри­я­та Пости­же­ния е необходимо:

• Да се попъл­ни елек­т­рон­ни­ят фор­му­ляр на офи­ци­ал­ния сайт и да се изпра­тят в елек­т­ро­нен вид най-ярки­те поне пет пре­во­да на номи­ни­ра­ния или само­но­ми­ни­ра­лия се. За пред­по­чи­та­не е да се изпра­ти въз­мож­но най-голям брой пре­во­ди (заед­но с ори­ги­на­ли­те), кои­то отра­зя­ват ниво­то на пости­же­ни­е­то и при­но­са в област­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език.

• След завър­ш­ва­не на про­це­са на номиниране/самономиниране по елек­т­ро­нен път раз­пе­ча­та­ни­ят фор­му­ляр след­ва да се изпра­ти заед­но с копия от при­ло­же­ни­те пре­во­ди заед­но с ори­ги­нал­ни­те кни­ги на след­ния адрес:

• Награ­да „Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но разбирателство“

Квар­тал на кул­ту­ра­та (Кат­та­ра), сгра­да №28

Пощ. Кутия 12231

Доха, Катар

В слу­чай, че има­те въп­ро­си относ­но начи­на на номи­ни­ра­не /самономиниране, или се сблъс­ка­те с как­ви­то и да било тех­ни­чес­ки проб­ле­ми при попъл­ва­не на елек­т­рон­ния фор­му­ляр, молим да кон­так­ту­ва­те един­с­т­ве­но със след­ния елек­т­ро­нен адрес: Award@hta.qa

Отличие „Златен век“ за Огнян Стамболиев

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия с радост съоб­ща­ва, че коле­га­та ни Огнян Стам­бо­ли­ев бе сред изтък­на­ти­те твор­ци, кои­то минис­тъ­рът на кул­ту­ра­та проф. Велис­лав Мине­ков награ­ди за тех­ни­те висо­ки пости­же­ния и при­но­са им към бъл­гар­с­ка­та култура.

Огнян Стам­бо­ли­ев бе удос­то­ен с поче­тен знак „Зла­тен век“ – печат на Цар Симе­он Вели­ки – сре­бъ­рен – и гра­мо­та за при­нос в раз­ви­ти­е­то и утвър­ж­да­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и наци­о­нал­на иден­тич­ност и по повод 24 май – Ден на све­ти­те бра­тя Кирил и Мето­дий, на бъл­гар­с­ка­та азбу­ка, просве­та и кул­ту­ра и сла­вян­с­ка­та книжовност.

Пре­во­ди­те на Огнян Стам­бо­ли­ев на пове­че от 50 кни­ги от кла­си­чес­ки и съв­ре­мен­ни румън­с­ки, френ­с­ки и ита­ли­ан­с­ки авто­ри и на око­ло 70 теат­рал­ни пие­си са него­ви­ят най-висок атес­тат за при­съ­де­но­то висо­ко отличие.

От сър­це му чес­ти­тим отличието!

Антония Пенчева с годишната награда на Съюза на литовските литературни преводачи

Съю­зът на литов­с­ки­те лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи при­съ­ди годиш­на­та награ­да „Све­ти Йеро­ним“ за 2016 г. на наша­та коле­га, пре­во­дач­ка­та Анто­ния Пен­че­ва, за пре­вод на чужд език на съв­ре­мен­ни литов­с­ки лите­ра­тур­ни про­из­ве­де­ния и раз­прос­т­ра­не­ние на литов­с­ка­та лите­ра­ту­ра в България.

Награ­да­та „Све­ти Йеро­ним“, учре­де­на от Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на Лит­ва и Съю­за на литов­с­ки­те лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи, се връч­ва вся­ка годи­на в Меж­ду­на­род­ния ден на пре­во­да­ча (30 сеп­тем­в­ри) от 2006 г. насам на един пре­во­дач от литов­с­ки език на чужд език за про­фе­си­о­нал­ни и твор­чес­ки пости­же­ния и попу­ля­ри­зи­ра­не на литов­с­ка­та лите­ра­ту­ра в чужбина.

А на 3‑ти март 2017 г. беше взе­то интер­вю от наша­та коле­га, носи­тел на това най-висо­ко литов­с­ко отли­чие за пре­вод и лите­ра­ту­ра, за спи­са­ни­е­то „Лите­ра­ту­ра и изкус­т­во“ (Literatūta ir menas).

Преводачката Мая Генова бе удостоена с наградата „Жозеп Мария Батиста-и-Рока 2013“ за принос към разпространението на каталонската култура

Преводачката Мая Генова бе удостоена с наградата „Жозеп Мария Батиста-и-Рока 2013“ На 16 ноем­в­ри 2013 г. в исто­ри­чес­ка­та зала „Saló de Cent” (Зала­та на сто­те съвет­ни­ци) в общи­на­та на Бар­се­ло­на десет ката­ла­но­фи­ли и ката­ло­нис­ти от Евро­па и Латин­с­ка Аме­ри­ка, меж­ду кои­то и бъл­гар­с­ка­та пре­во­дач­ка Мая Гено­ва, бяха удос­то­е­ни с престиж­на­та награ­да „Жозеп Мария Батис­та-и-Рока 2013“ за при­нос към раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на ката­лон­с­ка­та кул­ту­ра. На цере­мо­ни­я­та при­със­т­ва­ха висо­ко­пос­та­ве­ни пред­ста­ви­те­ли на Инс­ти­ту­ци­я­та за раз­прос­т­ра­не­ние на ката­лон­с­ка­та кул­ту­ра, коя­то при­съж­да награ­ди­те, на общи­на­та и на бар­се­лон­с­ка­та общественост.

Continue reading