Tag Archives: награда

Отличие „Златен век“ за Огнян Стамболиев

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия с радост съоб­ща­ва, че коле­га­та ни Огнян Стам­бо­ли­ев бе сред изтък­на­ти­те твор­ци, кои­то минис­тъ­рът на кул­ту­ра­та проф. Велис­лав Мине­ков награ­ди за тех­ни­те висо­ки пости­же­ния и при­но­са им към бъл­гар­с­ка­та култура.

Огнян Стам­бо­ли­ев бе удос­то­ен с поче­тен знак „Зла­тен век“ – печат на Цар Симе­он Вели­ки – сре­бъ­рен – и гра­мо­та за при­нос в раз­ви­ти­е­то и утвър­ж­да­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и наци­о­нал­на иден­тич­ност и по повод 24 май – Ден на све­ти­те бра­тя Кирил и Мето­дий, на бъл­гар­с­ка­та азбу­ка, просве­та и кул­ту­ра и сла­вян­с­ка­та книжовност.

Пре­во­ди­те на Огнян Стам­бо­ли­ев на пове­че от 50 кни­ги от кла­си­чес­ки и съв­ре­мен­ни румън­с­ки, френ­с­ки и ита­ли­ан­с­ки авто­ри и на око­ло 70 теат­рал­ни пие­си са него­ви­ят най-висок атес­тат за при­съ­де­но­то висо­ко отличие.

От сър­це му чес­ти­тим отличието!

Антония Пенчева с годишната награда на Съюза на литовските литературни преводачи

Съю­зът на литов­с­ки­те лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи при­съ­ди годиш­на­та награ­да „Све­ти Йеро­ним“ за 2016 г. на наша­та коле­га, пре­во­дач­ка­та Анто­ния Пен­че­ва, за пре­вод на чужд език на съв­ре­мен­ни литов­с­ки лите­ра­тур­ни про­из­ве­де­ния и раз­прос­т­ра­не­ние на литов­с­ка­та лите­ра­ту­ра в България.

Награ­да­та „Све­ти Йеро­ним“, учре­де­на от Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на Лит­ва и Съю­за на литов­с­ки­те лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи, се връч­ва вся­ка годи­на в Меж­ду­на­род­ния ден на пре­во­да­ча (30 сеп­тем­в­ри) от 2006 г. насам на един пре­во­дач от литов­с­ки език на чужд език за про­фе­си­о­нал­ни и твор­чес­ки пости­же­ния и попу­ля­ри­зи­ра­не на литов­с­ка­та лите­ра­ту­ра в чужбина.

А на 3‑ти март 2017 г. беше взе­то интер­вю от наша­та коле­га, носи­тел на това най-висо­ко литов­с­ко отли­чие за пре­вод и лите­ра­ту­ра, за спи­са­ни­е­то „Лите­ра­ту­ра и изкус­т­во“ (Literatūta ir menas).

Преводачката Мая Генова бе удостоена с наградата „Жозеп Мария Батиста-и-Рока 2013“ за принос към разпространението на каталонската култура

Преводачката Мая Генова бе удостоена с наградата „Жозеп Мария Батиста-и-Рока 2013“ На 16 ноем­в­ри 2013 г. в исто­ри­чес­ка­та зала „Saló de Cent” (Зала­та на сто­те съвет­ни­ци) в общи­на­та на Бар­се­ло­на десет ката­ла­но­фи­ли и ката­ло­нис­ти от Евро­па и Латин­с­ка Аме­ри­ка, меж­ду кои­то и бъл­гар­с­ка­та пре­во­дач­ка Мая Гено­ва, бяха удос­то­е­ни с престиж­на­та награ­да „Жозеп Мария Батис­та-и-Рока 2013“ за при­нос към раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на ката­лон­с­ка­та кул­ту­ра. На цере­мо­ни­я­та при­със­т­ва­ха висо­ко­пос­та­ве­ни пред­ста­ви­те­ли на Инс­ти­ту­ци­я­та за раз­прос­т­ра­не­ние на ката­лон­с­ка­та кул­ту­ра, коя­то при­съж­да награ­ди­те, на общи­на­та и на бар­се­лон­с­ка­та общественост.

Continue reading