Category Archives: Новини

Българските преводи са включени в регламента на наградата „Шейх Хамад за превод и международно разбирателство“

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да съоб­щим, че бла­го­да­ре­ние на уси­ли­я­та на Мая Цено­ва, ара­бист и пре­во­дач, от 2023 г. бъл­гар­с­ки­те пре­во­ди са вклю­че­ни в рег­ла­мен­та на награ­да­та „Шейх Хамад за пре­вод и разбирателство“. 

Ето как­во раз­каз­ва Мая Ценова: 

След 33-те ми часа в Париж за Све­тов­ния ден на араб­с­кия език в ЮНЕСКО в сре­да­та на декем­в­ри пакис­тан­с­ки коле­га прво­дач и уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­тел по араб­с­ки изпра­тил интер­вю­то, кое­то запи­са с мен там, на адми­нис­т­ра­то­ри­те на „Награ­да­та Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во“ в Доха. Така мал­ко пре­ди Нова годи­на полу­чих пока­на от Катар да при­със­т­вам на връч­ва­не­то на награ­ди­те за 2022 г. в края на яну­а­ри. И тръг­нах на път, след като напра­вих всич­ко въз­мож­но да отго­во­ря на инте­ре­са на орга­ни­за­то­ри­те към пре­во­да в Бъл­га­рия от и на араб­с­ки език — напи­сах пет­най­се­ти­на стра­ни­ци, в кои­то се поста­рах да спо­ме­на всич­ки извес­т­ни ми изда­ния досе­га (пове­че­то от кои­то имам в соб­с­тве­на­та си биб­ли­о­те­ка, защо­то пове­че­то от пър­ви­те пре­во­да­чи бяха мои пре­по­да­ва­те­ли в СУ — Лотос Бора­джи­е­ва, Весе­ли­на Рай­же­ко­ва, Кири­як Цонев…) И, раз­би­ра се, при­ло­жих двай­сет­те стра­ни­ци на анг­лийс­ки език, резул­тат от про­уч­ва­не­то на коле­га­та и моя при­ятел­ка Неде­ля Кита­е­ва по поръ­ка на Фон­да­ция NextPage за пре­во­ди­те от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език през две­те десе­ти­ле­тия от 1990 до 2010.

Цел­та на орга­ни­за­то­ри­те беше да им бъде пре­дос­та­ве­на пър­во­на­чал­на инфор­ма­ция. А моя­та надеж­да — пре­во­ди­те от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език и обрат­но да бъдат вклю­че­ни в кръ­га на вни­ма­ни­е­то на адми­нис­т­ра­то­ри­те на Награ­да­та „Шейх Хамад“.

На 2 март полу­чих позд­рав­ле­ния от румън­с­кия коле­га проф. Геор­ги Гри­го­ре, кой­то бе награ­ден тази годи­на в Доха за пости­же­ни­я­та си в пре­во­да от араб­с­ки на румън­с­ки език. Той ми изпра­ти линк към обя­вя­ва­не нача­ло на номи­на­ци­и­те за таз­го­диш­но­то изда­ние на награ­да­та. Позд­рав­ле­ни­я­та бяха за включ­ва­не­то на бъл­гар­с­кия език в рег­ла­мен­та на Награ­да­та „Шейх Хамад“ за 2023 г.

Пред­ста­вям на ваше­то вни­ма­ние пре­вод на тази част от рег­ла­мен­та:

Кате­го­рия ПОСТИЖЕНИЯ

Тази кате­го­рия е пред­наз­на­че­на да удос­тои дъл­гос­роч­ни­те уси­лия, пола­га­ни от отдел­ни лица и инс­ти­ту­ции в сфе­ра­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език. Награ­да­та се връч­ва на база­та на поре­ди­ца от изда­ния, осъ­щес­т­ве­ни в сфе­ра­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език и допри­нес­ли за обо­га­тя­ва­не на общу­ва­не­то в област­та на кул­ту­ра­та и познанието.

Под­ка­те­го­рии за ПОСТИЖЕНИЕ за сеси­я­та 2023 г.:

*Пре­вод от араб­с­ки на испан­с­ки език

*Пре­вод от испан­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на анг­лийс­ки език

*Пре­вод от анг­лийс­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език

*Пре­вод от бъл­гар­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на синд­с­ки език

*Пре­вод от синд­с­ки на араб­с­ки език

*Пре­вод от араб­с­ки на сома­лийс­ки език

*Пре­вод от сома­лийс­ки на араб­с­ки език

Стой­ност­та на награ­да­та във вся­ка под­ка­те­го­рия е 100.000 щат­с­ки долара

Усло­вия за номи­ни­ра­не и само­но­ми­ни­ра­не за награ­да­та за постижение:

* Номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то е огра­ни­че­но в рам­ки­те на офи­ци­ал­но опо­вес­те­ни­те дати. (1 март 2023 – 31 юли 2023 ‑бел.прев.)

* Понасто­я­щем номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то е огра­ни­че­но до област­та на хума­ни­та­рис­ти­ка­та и соци­ал­ни­те науки.

* Номи­ни­ра­не­то се извър­ш­ва от инс­ти­ту­ции (изда­тел­с­т­ва, изсле­до­ва­тел­с­ки цен­т­ро­ве, инс­ти­ту­ти, уни­вер­си­тет­с­ки катед­ри и пр.) или чрез самономиниране.

* Номи­ни­ра­не­то и само­но­ми­ни­ра­не­то след­на да бъде за лица, кои­то са живи към момен­та на обя­вя­ва­не на резултатите.

* Твор­би­те на номинирания/самономиниралия се – лице или инс­ти­ту­ция – не тряб­ва да съдър­жат расист­ки или обид­ни становища.

* Пре­во­ди­те тряб­ва да бъдат изда­де­ни и да имат меж­ду­на­ро­ден стан­дар­тен номер на кни­га ISBN.

* Няма огра­ни­че­ния във вре­ме­то относ­но дата­та на изда­ва­не на преводите.

* Жури­то за опре­де­ля­не на награ­ди­те има пра­во­то да номи­ни­ра пре­во­да­чи или твор­би, кои­то не са били номинирани.

* Жури­то за опре­де­ля­не на награ­ди­те има пра­во­то да се въз­пол­з­ва от награ­де­ни­те твор­би и пре­во­да­чи в сфе­ри­те на запоз­на­ва­не с Награ­да­та и попу­ля­ри­зи­ра­не­то ѝ.

* Полу­чи­ли­ят коя­то и да е от награ­ди­те „Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но раз­би­ра­тел­с­т­во“ няма пра­во да е кан­ди­да­ти­ра отно­во за никоя от кате­го­ри­и­те, пре­ди да са изми­на­ли пет години.

* Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те жури­та си запаз­ват пра­во­то да не при­съ­дят награ­да­та във вся­ка от кате­го­ри­и­те (ако пред­ста­ве­ни­те твор­би не са на ниво, или не отго­ва­рят на усло­ви­я­та за удос­то­я­ва­не), или да кори­ги­рат стой­ност­та ѝ спо­ред забе­леж­ки­те на жури­ра­щи­те, или да отне­мат награ­да­та след при­съж­да­не­то ѝ, ако с нали­це при­чи­ни за това.

* В слу­чай на спор ком­пе­тен­т­ност имат един­с­т­ве­но съди­ли­ща­та в Дър­жа­ва­та Катар, като за база се при­ема араб­с­ки­ят текст на Уста­ва на Наградата.

За номи­ни­ра­не или само­но­ми­ни­ра­не в кате­го­ри­я­та Пости­же­ния е необходимо:

• Да се попъл­ни елек­т­рон­ни­ят фор­му­ляр на офи­ци­ал­ния сайт и да се изпра­тят в елек­т­ро­нен вид най-ярки­те поне пет пре­во­да на номи­ни­ра­ния или само­но­ми­ни­ра­лия се. За пред­по­чи­та­не е да се изпра­ти въз­мож­но най-голям брой пре­во­ди (заед­но с ори­ги­на­ли­те), кои­то отра­зя­ват ниво­то на пости­же­ни­е­то и при­но­са в област­та на пре­во­да от и на араб­с­ки език.

• След завър­ш­ва­не на про­це­са на номиниране/самономиниране по елек­т­ро­нен път раз­пе­ча­та­ни­ят фор­му­ляр след­ва да се изпра­ти заед­но с копия от при­ло­же­ни­те пре­во­ди заед­но с ори­ги­нал­ни­те кни­ги на след­ния адрес:

• Награ­да „Шейх Хамад за пре­вод и меж­ду­на­род­но разбирателство“

Квар­тал на кул­ту­ра­та (Кат­та­ра), сгра­да №28

Пощ. Кутия 12231

Доха, Катар

В слу­чай, че има­те въп­ро­си относ­но начи­на на номи­ни­ра­не /самономиниране, или се сблъс­ка­те с как­ви­то и да било тех­ни­чес­ки проб­ле­ми при попъл­ва­не на елек­т­рон­ния фор­му­ляр, молим да кон­так­ту­ва­те един­с­т­ве­но със след­ния елек­т­ро­нен адрес: Award@hta.qa

СПБ подкрепя 10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

СПБ под­кре­пя 10/42: Отво­ре­но пис­мо на пре­во­да­чи на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. При­ла­га­ме тек­с­та на пис­мо­то по-долу заед­но със съб­ра­ни­те до момен­та подписи. 

Ако сте пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра или хума­ни­та­рис­ти­ка и жела­е­те да под­пи­ше­те Отво­ре­но­то пис­мо, моля, пише­те на pismo10.42@gmail.com с две­те си име­на и ези­ци­те, от и на кои­то превеждате. 


Пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра осъз­на­ват отго­вор­ност­та нарав­но с изда­те­ли­те да се гри­жат за род­ния си език и лите­ра­ту­ра чрез качес­т­ве­ни, гра­мот­ни и вер­ни на ори­ги­на­ла изда­ния, да вдъх­ват живот на кул­тур­на­та връз­ка на Бъл­га­рия със све­та. Но в послед­но­то десе­ти­ле­тия усло­ви­я­та им за рабо­та се вло­ша­ват все пове­че, кое­то води до отлив от про­фе­си­я­та и спад в ниво­то на пре­во­да. За да се пре­обър­не тази обез­по­ко­и­тел­на тен­ден­ция, са нуж­ни соли­дар­ни уси­лия от всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни — пре­во­да­чи, изда­те­ли, вклю­чи­тел­но дър­жав­ни инс­ти­ту­ции и анга­жи­ра­ни организации.

Пър­ва­та стъп­ка вече е факт: нама­ля­ва­не­то на ДДС на 9% от 2020 годи­на дава глът­ка въз­дух на кни­го­из­да­ва­не­то в ситу­а­ция на кри­за и нарас­т­ва­ща инф­ла­ция. Но тя не е доста­тъч­на. Като след­ва­ща стъп­ка пре­во­да­чи­те заявя­ват, в съг­ла­сие с доб­ри­те прак­ти­ки на евро­пейс­ки­те си коле­ги, че ще рабо­тят при мини­мал­на тари­фа от 10 лв. на стра­ни­ца и само с дого­во­ри за отстъп­ва­не на автор­с­ко­то пра­во, как­то и че НЯМА да рабо­тят с изда­тел­с­т­ва, кои­то нала­гат т. нар. „дого­во­ри за поръчка“/възложителски дого­во­ри по чл. 42 от ЗАПСП. 

Така би се съз­да­ла въз­мож­ност да се гаран­ти­ра по-висо­ко качес­т­во на пре­во­да и по-голя­ма види­мост на пре­во­да­чи­те, като същев­ре­мен­но им се оси­гу­рят нуж­ни­те усло­вия за рабо­та и живот.


10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

Скъ­пи коле­ги пре­во­да­чи, ува­жа­е­ми издатели,

Нови­на­та от послед­ни­те дни е, че за годи­на хра­ни­те у нас са поскъп­на­ли с пове­че от 50%.

Това всъщ­ност не е нови­на, все­ки го е забе­ля­зал по джо­ба си. Инф­ла­ци­я­та зася­га всич­ки, но най-болез­не­но се отра­зя­ва на хора­та с нис­ки дохо­ди, как­ви­то, за съжа­ле­ние, сме и ние, пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. Сред нас не е при­ето да се гово­ри за пари, смя­та се, че не е bon ton. Та ние слу­жим на Духа, на Лите­ра­ту­ра­та! Щас­т­лив­ци сме, защо­то рабо­тим „по любов“. 

Да, но в послед­ни­те десе­ти­ле­тия пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра в Бъл­га­рия сме при­ну­де­ни да рабо­тим „по любов“ в изклю­чи­тел­но лоши усло­вия на труд. Нис­ко запла­ща­не (неряд­ко твър­де раз­тег­на­то във вре­ме­то), крат­ки сро­ко­ве за пре­да­ва­не на пре­во­да, нала­га­не на дого­во­ри по поръч­ка вмес­то за отстъп­ва­не на автор­с­ко пра­во, лип­са на отчет­ност на про­даж­би­те и непод­но­вя­ва­не на дого­во­ри­те с изда­тел­с­т­ва­та след изти­ча­не на опре­де­ле­ния срок за отстъп­ва­не на пра­во­то за раз­прос­т­ра­не­ние – това са някои от най-чес­то сре­ща­ни­те проб­ле­ми. В резул­тат все по-мал­ко мла­ди хора изби­рат за своя про­фе­сия худо­жес­т­ве­ния пре­вод; посте­пен­но той се превръ­ща в лук­соз­но хоби и се деп­ро­фе­си­о­на­ли­зи­ра. Опи­са­ни­те по-горе обсто­я­тел­с­т­ва са при­чи­на и най-съвес­т­ни­ят пре­во­дач да е при­ну­ден да рабо­ти бър­зо, под стрес и да не може да под­дър­жа качес­т­во­то, зад кое­то тряб­ва да заста­не с име­то си. После­ди­ци­те са види­ми за всич­ки: нис­ко­то ниво на пре­во­да в голя­ма част от изда­ва­ни­те у нас кни­ги. Убе­де­ни сме, че четя­щи­те хора са забе­ля­за­ли тази тъж­на тенденция.

Да, щас­т­лив­ци сме, защо­то рабо­тим „по любов“. Но това, оказ­ва се, не е доста­тъч­но… Любов­та и отда­де­ност­та на про­фе­си­я­та губят сми­съл, кога­то нямаш въз­мож­ност да водиш дос­той­но същес­т­ву­ва­не. И да, има зна­че­ние дали ще отде­лиш три и пове­че месе­ца, за да пре­ве­деш една твор­ба как­то тряб­ва, или ще я пре­ту­паш за месец, за да си пла­тиш смет­ки­те (и то само в слу­чай че полу­чиш хоно­ра­ра си навре­ме). По-далеч­ни­те ефек­ти от всич­ко това са мно­гоб­рой­ни: накър­ня­ва­не­то на авто­ри­те­та на чуж­дес­т­ран­ни авто­ри чрез недок­рай точ­ни пре­во­ди, вло­ше­но­то качес­т­во на пре­вод­на­та лите­ра­ту­ра в цялост, боле­ду­ва­не­то на съв­ре­мен­ния език, стряс­ка­що нис­ко­то ниво на гра­мот­ност­та – все неща, за кои­то и пре­во­да­чи­те, и изда­те­ли­те, носим отговорност. 

Ето зато­ва днес тряб­ва да нару­шим доб­рия тон и да пого­во­рим за пари.

Continue reading

Какво трябва да се знае за авторското право?

Пре­по­ръ­ки от проф. Васил Геор­ги­ев за сключ­ва­не­то на договори

1. Къде е уре­де­но автор­с­ко­то право?

В Зако­на за автор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва.

2. Кога въз­ник­ва автор­с­ко­то право?

Автор­с­ко­то пра­во въз­ник­ва за авто­ра със съз­да­ва­не­то на произведението.

(чл. 2 от ЗАПСП)

3. Кои про­из­ве­де­ния са обект на автор­с­ко­то право?

Обект на автор­с­ко­то пра­во е вся­ко про­из­ве­де­ние на лите­ра­ту­ра­та, изкус­т­во­то и наука­та, например:

- лите­ра­тур­ни про­из­ве­де­ния (про­за и поезия), вклю­чи­тел­но про­из­ве­де­ния на науч­на­та и тех­ни­чес­ка­та лите­ра­ту­ра (моног­ра­фии, учеб­ни­ци, сту­дии, ста­тии, док­ла­ди и др.), на пуб­ли­цис­ти­ка­та (ста­тии, очер­ци; при интер­вю­та­та най-чес­то – но не вина­ги, за авто­ри се призна­ват как­то интер­вю­и­ра­щи­ят, така и интер­вю­и­ра­ни­ят) и ком­пю­тър­ни програми;

- пре­во­ди и пре­ра­бот­ки на същес­т­ву­ва­щи про­из­ве­де­ния и фол­к­лор­ни творби;

- пери­о­дич­ни изда­ния, енцик­ло­пе­дии, сбор­ни­ци, анто­ло­гии, биб­ли­ог­ра­фии и т.н.

(чл. 3 от ЗАПСП)

4. Кои про­из­ве­де­ния не са обект на автор­с­ко­то пра­во?

Не са обект на автор­с­ко­то пра­во фол­к­лор­ни­те твор­би (но пре­во­ди­те им са); бук­вал­но­то опи­са­ние на явле­ния и про­це­си (напри­мер упът­ва­ния, сти­га да нямат твор­чес­ки харак­тер), машин­ни­ят пре­вод, крат­ки­те фра­зи и загла­вия (освен ако носят ори­ги­нал­ност), как­то и нор­ма­тив­ни­те акто­ве, кон­цеп­ци­и­те и иде­и­те; напри­мер ако в лите­ра­тур­но про­из­ве­де­ние е изра­зе­на идея, тя не се защи­та­ва като идея, а се защи­та­ва сами­ят начин на изра­зя­ва­не­то ѝ.

(чл. 4 от ЗАПСП)

Continue reading

Ново браншово споразумение дава на датските преводачи по-добра основа за преговори с издателите

Дат­с­ко­то общес­т­во на авто­ри­те, част от кое­то е и Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Дания, дого­во­ри колек­тив­но спо­ра­зу­ме­ние с Асо­ци­а­ци­я­та на дат­с­ки­те изда­те­ли за про­из­ти­ча­що­то от въвеж­да­не­то на Дирек­ти­ва­та на ЕС от 17 април 2019 годи­на относ­но автор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва в циф­ро­вия еди­нен пазар задъл­же­ние за прозрач­ност. Съг­лас­но спо­ра­зу­ме­ни­е­то изда­те­ли­те носят отго­вор­ност за пъл­на­та ико­но­ми­чес­ка прозрач­ност на дого­во­ри­те с авто­ри: въз­наг­раж­де­ния, при­хо­ди, постъп­ле­ния от про­даж­би на кни­ги, про­из­вод­ни про­из­ве­де­ния и т.н. Това важи с осо­бе­на сила при дого­во­ри­те с авто­ри (вклю­чи­тел­но пре­во­да­чи) за еднок­рат­но въз­наг­раж­де­ние, при кои­то пре­во­да­чът няма инфор­ма­ция за при­хо­ди­те, кои­то гене­ри­ра него­ва­та рабо­та за изда­те­ля. Без подоб­на инфор­ма­ция авто­ри­те труд­но могат да пре­тен­ди­рат за съраз­мер­но­то и спра­вед­ли­во въз­наг­раж­де­ние, визи­ра­но в чл. 20 от Директивата.

Дат­с­ко­то общес­т­во на авто­ри­те, Дат­с­ка­та асо­ци­а­ция на авто­ри­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и Асо­ци­а­ци­я­та на дат­с­ки­те изда­те­ли еди­но­душ­но се спо­ра­зу­мя­ха за обхва­та на колек­тив­но­то спо­ра­зу­ме­ние: раз­по­ред­би­те му се при­ла­гат за дого­во­ри­те за про­из­ве­де­ния на худо­жес­т­ве­на и неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, за учеб­ни­ци, за дет­с­ки и юно­шес­ки кни­ги, как­то и за дого­во­ри­те за илюстрации/оформление и дого­во­ри­те за пре­вод. Раз­по­ред­би­те обхва­щат и диги­тал­ни­те изда­ния. Спо­ра­зу­ме­ни­е­то уточ­ня­ва как­ва инфор­ма­ция и кол­ко чес­то да се пре­дос­та­вя, как­то и по какъв начин задъл­же­ни­е­то за пре­дос­та­вя­не на инфор­ма­ция се вли­яе от вида на дого­во­ра (за еднок­рат­но въз­наг­раж­де­ние, за пери­о­дич­но въз­наг­раж­де­ние и хиб­рид­ни варианти).

Нови­на­та е пуб­ли­ку­ва­на на сай­та на ЕСАЛП.

Екатерина Клайн, Лилия Рачева-Стратиева и Румен Стоянов с почетни отличия

С радост чес­ти­тим награ­ди­те на наши­те коле­ги пре­во­да­чи, кои­то бяха сред отли­че­ни­те от Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та твор­ци и дей­ци за постиг­на­ти висо­ки твор­чес­ки резул­та­ти или при­нос в раз­ви­ти­е­то и попу­ля­ри­зи­ра­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра и по повод 1 ноем­в­ри – Деня на народ­ни­те будители.

С почет­на награ­да „Зла­тен век – огър­лие“ беше удос­то­е­на ЕКАТЕРИНА КЛАЙН, коя­то пре­веж­да от нем­с­ки език от 1964 г. до ден дне­шен. Член е на СПБ още от осно­ва­ва­не­то му. Зани­ма­ва се с вся­ка­къв вид пре­вод, кое­то я опре­де­ля като един от мал­ко­то про­фе­си­о­нал­ни пре­во­да­чи, кои­то пре­веж­дат спе­ци­а­ли­зи­ра­на тех­ни­чес­ка, меди­цин­с­ка и науч­на лите­ра­ту­ра редом с пуб­ли­цис­ти­ка, худо­жес­т­ве­на про­за и поезия. Чрез ней­ни­те пре­во­ди бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра се запоз­на­ва за пър­ви път с про­из­ве­де­ния на цене­ни и извес­т­ни авто­ри от нем­с­ко­е­зич­ния свят като Илзе Тилш, Илзе Брем, Сте­фан Цвайг, Каф­ка, Пат­рик Зюс­кинд и др.

С почет­на натра­да „Зла­тен век – звез­да“ бяха удостоени:

ЛИЛИЯ РАЧЕВА-СТРАТИЕВА

Пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра от пол­с­ки език; сред пре­веж­да­ни­те от нея авто­ри са Люд­вик Йежи Керн, Ян Паран­дов­с­ки, Бох­дан Чеш­ко, Ян Бжех­ва, Ярос­лав Иваш­ке­вич, Мария Кун­це­ви­чо­ва, Йежи Пут­ра­мент. Лилия Раче­ва е автор на чети­ри кни­ги за деца, а също така извес­тен спе­ци­а­лист по дет­с­ка лите­ра­ту­ра, автор на над 100 ста­тии по въп­ро­си­те на дет­с­ка­та лите­ра­ту­ра, печа­та­ни освен на бъл­гар­с­ки, и на анг­лийс­ки, френ­с­ки, нем­с­ки, пол­с­ки, китайс­ки, унгар­с­ки и дру­ги ези­ци. През 1996 и 1998 годи­на е член на меж­ду­на­род­но­то жури за награ­да­та “Андер­сен”, най-голя­ма­та меж­ду­на­род­на награ­да за дет­с­ка литература.

РУМЕН СТОЯНОВ

Пре­во­дач, поет, есе­ист, белет­рист. Него­ви твор­би са пуб­ли­ку­ва­ни в 20 стра­ни, един от съз­да­те­ли­те на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, Румен Сто­я­нов е доайен на испа­нис­ти­ка­та и пор­ту­га­лис­ти­ка­та в Бъл­га­рия. Сред пре­веж­да­ни­те от него десет­ки авто­ри са Мар­кес, Кор­та­сар, Бор­хес, Кар­пен­ти­ер, Алей­сан­д­ре, Де Оте­ро, Песоа, Бан­дей­ра, Дру­монд де Анд­ра­де. Автор е на над 30 кни­ги, над 50 пре­во­да, на десет­ки пред­го­во­ри и послеслови.

Тук може­те да про­че­те­те ста­тия на Явор Чуч­ков за твор­чес­кия път и дости­же­ни­я­та на Румен Стоянов.