СПБ подкрепя 10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

СПБ под­кре­пя 10/42: Отво­ре­но пис­мо на пре­во­да­чи на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. При­ла­га­ме тек­с­та на пис­мо­то по-долу заед­но със съб­ра­ни­те до момен­та подписи. 

Ако сте пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра или хума­ни­та­рис­ти­ка и жела­е­те да под­пи­ше­те Отво­ре­но­то пис­мо, моля, пише­те на pismo10.42@gmail.com с две­те си име­на и ези­ци­те, от и на кои­то превеждате. 


Пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра осъз­на­ват отго­вор­ност­та нарав­но с изда­те­ли­те да се гри­жат за род­ния си език и лите­ра­ту­ра чрез качес­т­ве­ни, гра­мот­ни и вер­ни на ори­ги­на­ла изда­ния, да вдъх­ват живот на кул­тур­на­та връз­ка на Бъл­га­рия със све­та. Но в послед­но­то десе­ти­ле­тия усло­ви­я­та им за рабо­та се вло­ша­ват все пове­че, кое­то води до отлив от про­фе­си­я­та и спад в ниво­то на пре­во­да. За да се пре­обър­не тази обез­по­ко­и­тел­на тен­ден­ция, са нуж­ни соли­дар­ни уси­лия от всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни — пре­во­да­чи, изда­те­ли, вклю­чи­тел­но дър­жав­ни инс­ти­ту­ции и анга­жи­ра­ни организации.

Пър­ва­та стъп­ка вече е факт: нама­ля­ва­не­то на ДДС на 9% от 2020 годи­на дава глът­ка въз­дух на кни­го­из­да­ва­не­то в ситу­а­ция на кри­за и нарас­т­ва­ща инф­ла­ция. Но тя не е доста­тъч­на. Като след­ва­ща стъп­ка пре­во­да­чи­те заявя­ват, в съг­ла­сие с доб­ри­те прак­ти­ки на евро­пейс­ки­те си коле­ги, че ще рабо­тят при мини­мал­на тари­фа от 10 лв. на стра­ни­ца и само с дого­во­ри за отстъп­ва­не на автор­с­ко­то пра­во, как­то и че НЯМА да рабо­тят с изда­тел­с­т­ва, кои­то нала­гат т. нар. „дого­во­ри за поръчка“/възложителски дого­во­ри по чл. 42 от ЗАПСП. 

Така би се съз­да­ла въз­мож­ност да се гаран­ти­ра по-висо­ко качес­т­во на пре­во­да и по-голя­ма види­мост на пре­во­да­чи­те, като същев­ре­мен­но им се оси­гу­рят нуж­ни­те усло­вия за рабо­та и живот.


10/42: Отворено писмо на преводачи на художествена литература

Скъ­пи коле­ги пре­во­да­чи, ува­жа­е­ми издатели,

Нови­на­та от послед­ни­те дни е, че за годи­на хра­ни­те у нас са поскъп­на­ли с пове­че от 50%.

Това всъщ­ност не е нови­на, все­ки го е забе­ля­зал по джо­ба си. Инф­ла­ци­я­та зася­га всич­ки, но най-болез­не­но се отра­зя­ва на хора­та с нис­ки дохо­ди, как­ви­то, за съжа­ле­ние, сме и ние, пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. Сред нас не е при­ето да се гово­ри за пари, смя­та се, че не е bon ton. Та ние слу­жим на Духа, на Лите­ра­ту­ра­та! Щас­т­лив­ци сме, защо­то рабо­тим „по любов“. 

Да, но в послед­ни­те десе­ти­ле­тия пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра в Бъл­га­рия сме при­ну­де­ни да рабо­тим „по любов“ в изклю­чи­тел­но лоши усло­вия на труд. Нис­ко запла­ща­не (неряд­ко твър­де раз­тег­на­то във вре­ме­то), крат­ки сро­ко­ве за пре­да­ва­не на пре­во­да, нала­га­не на дого­во­ри по поръч­ка вмес­то за отстъп­ва­не на автор­с­ко пра­во, лип­са на отчет­ност на про­даж­би­те и непод­но­вя­ва­не на дого­во­ри­те с изда­тел­с­т­ва­та след изти­ча­не на опре­де­ле­ния срок за отстъп­ва­не на пра­во­то за раз­прос­т­ра­не­ние – това са някои от най-чес­то сре­ща­ни­те проб­ле­ми. В резул­тат все по-мал­ко мла­ди хора изби­рат за своя про­фе­сия худо­жес­т­ве­ния пре­вод; посте­пен­но той се превръ­ща в лук­соз­но хоби и се деп­ро­фе­си­о­на­ли­зи­ра. Опи­са­ни­те по-горе обсто­я­тел­с­т­ва са при­чи­на и най-съвес­т­ни­ят пре­во­дач да е при­ну­ден да рабо­ти бър­зо, под стрес и да не може да под­дър­жа качес­т­во­то, зад кое­то тряб­ва да заста­не с име­то си. После­ди­ци­те са види­ми за всич­ки: нис­ко­то ниво на пре­во­да в голя­ма част от изда­ва­ни­те у нас кни­ги. Убе­де­ни сме, че четя­щи­те хора са забе­ля­за­ли тази тъж­на тенденция.

Да, щас­т­лив­ци сме, защо­то рабо­тим „по любов“. Но това, оказ­ва се, не е доста­тъч­но… Любов­та и отда­де­ност­та на про­фе­си­я­та губят сми­съл, кога­то нямаш въз­мож­ност да водиш дос­той­но същес­т­ву­ва­не. И да, има зна­че­ние дали ще отде­лиш три и пове­че месе­ца, за да пре­ве­деш една твор­ба как­то тряб­ва, или ще я пре­ту­паш за месец, за да си пла­тиш смет­ки­те (и то само в слу­чай че полу­чиш хоно­ра­ра си навре­ме). По-далеч­ни­те ефек­ти от всич­ко това са мно­гоб­рой­ни: накър­ня­ва­не­то на авто­ри­те­та на чуж­дес­т­ран­ни авто­ри чрез недок­рай точ­ни пре­во­ди, вло­ше­но­то качес­т­во на пре­вод­на­та лите­ра­ту­ра в цялост, боле­ду­ва­не­то на съв­ре­мен­ния език, стряс­ка­що нис­ко­то ниво на гра­мот­ност­та – все неща, за кои­то и пре­во­да­чи­те, и изда­те­ли­те, носим отговорност. 

Ето зато­ва днес тряб­ва да нару­шим доб­рия тон и да пого­во­рим за пари.

Една проста смет­ка сочи, че при при­ети­те за нор­мал­ни тари­фи в момен­та сред­ни­ят доход на пре­во­да­ча на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра при пъл­на месеч­на нато­ва­ре­ност е по-нисък от мини­мал­на­та работ­на запла­та за 2023 годи­на. Тоест под мини­мал­ния праг на нор­мал­но физи­чес­ко съществуване.

Тари­фи­те за пре­вод не са акту­а­ли­зи­ра­ни адек­ват­но от поне десе­ти­ле­тие, неза­ви­си­мо от про­ме­ня­щия се стан­дарт на живот, висо­ка­та инф­ла­ция и нама­ля­ва­не­то на ДДС вър­ху кни­ги­те на 9%. Те са далеч под пре­по­ръ­чи­тел­ни­те въз­наг­раж­де­ния на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия и би тряб­ва­ло все­ки да раз­би­ра, че няма как да позво­лят на пре­во­да­ча да рабо­ти със спо­койс­т­ви­е­то, нуж­но за съз­да­ва­не­то на качес­т­вен превод.

Проб­ле­мът със запла­ща­не­то на пре­во­да­чи­те на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра не е само бъл­гар­с­ки и е признат на евро­пейс­ко ниво. С цел подоб­ря­ва­не усло­ви­я­та на труд в Евро­па, през 2011 г. Евро­пейс­ки­ят съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи (ЕСАЛП) изгот­ви Хек­са­лог или Кодекс на доб­ри­те прак­ти­ки, в кой­то насто­я­ва за спра­вед­ли­во въз­наг­раж­де­ние на пре­во­да­чи­те, кое­то да им „дава въз­мож­ност да живе­ят дос­той­но и да съз­да­ват пре­вод с доб­ри лите­ра­тур­ни качес­т­ва“. Точ­но така, „да живе­ят дос­той­но“. Това наше пра­во е под­кре­пе­но и от зако­но­да­тел­с­т­во­то на ЕС – Дирек­ти­ва 790/2019 на ЕП и на Съве­та относ­но автор­с­ко­то пра­во в циф­ро­вия еди­нен пазар, коя­то е в про­цес на тран­с­по­ни­ра­не в Бъл­га­рия, се опит­ва да се спра­ви с проб­ле­ма, като поста­но­вя­ва „прин­ци­па на под­хо­дя­що и про­пор­ци­о­нал­но въз­наг­раж­де­ние“ на авто­ри­те (в т.ч. и преводачите). 

Ува­жа­е­ми изда­те­ли, скъ­пи коле­ги, вяр­ва­ме, че ни обе­ди­ня­ва любов­та към лите­ра­ту­ра­та и про­фе­си­о­на­лиз­ма в рабо­та­та ни. Вър­ху наши­те пле­щи с вас пада отго­вор­ност­та да се гри­жим за ези­ка си чрез качес­т­ве­ни, гра­мот­ни и вер­ни на ори­ги­на­ла пре­вод­ни изда­ния, да пред­ла­га­ме на чита­те­ли­те качес­т­во без ком­п­ро­мис в изпъл­не­ни­е­то, да вдъх­ва­ме живот в кул­тур­на­та връз­ка на Бъл­га­рия със све­та. За нас съвес­т­но­то изпъл­не­ние на задъл­же­ни­я­та ни като худо­жес­т­ве­ни пре­во­да­чи е въп­рос на про­фе­си­о­нал­на чест и смя­та­ме, че е ред­но тру­дът ни да бъде подо­ба­ва­що оценен.

Ето защо ние, долу­под­пи­са­ни­те, като изра­зя­ва­ме сво­е­то ува­же­ние към изда­те­ли­те, кои­то дър­жат на качес­т­во­то на тру­да на пре­во­да­чи­те, с кои­то рабо­тят, и им пла­щат достойно,

откри­то дек­ла­ри­ра­ме, че отсе­га нататък:

1) ще рабо­тим при мини­мал­на тари­фа от 10 лв./стандартна стра­ни­ца (1800 зна­ка с раз­сто­я­ни­я­та) за пре­вод на худо­жес­т­ве­на про­за от чужд на бъл­гар­с­ки език;

2) ще рабо­тим само с дого­во­ри, кои­то пред­виж­дат отстъп­ва­не­то на автор­с­ко­то пра­во на пре­во­да­ча за опре­де­лен срок съг­лас­но Зако­на за автор­с­ко­то пра­во и срод­ни­те му пра­ва (за справ­ка вж. типо­вия дого­вор на СПБ); НЯМА да рабо­тим с изда­тел­с­т­ва, кои­то си присво­я­ват автор­с­ко­то пра­во на пре­во­да­ча с т. нар. „дого­во­ри за поръчка“/възложителски дого­во­ри по чл. 42 от ЗАПСП.

Ува­жа­е­ми изда­те­ли, скъ­пи коле­ги, ако сега не дейс­т­ва­ме заед­но, послед­с­тви­я­та за лите­ра­тур­ния пре­вод, за кни­го­из­да­ва­не­то, за ези­ка ни ще са катас­т­ро­фал­ни. Само с общи уси­лия и соли­дар­ност можем да постиг­нем про­мя­на към по-добро за всич­ки ни!

 1. Або, пре­во­дач от анг­лийс­ки, испан­с­ки и пор­ту­гал­с­ки език
 2. Агли­ка Мар­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 3. Аде­ла Миро­лев­с­ка, пре­во­дач­ка от английски
 4. Азиз Назми Шакир, пре­во­дач от и на тур­с­ки, от осман­с­ки и арабски
 5. Акси­ния Михай­ло­ва, пре­во­дач от френски
 6. Албе­на Бак­ра­че­ва, пре­во­дач­ка от английски
 7. Албе­на Димит­ро­ва-Нес­то­ро­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 8. Албе­на Стам­бо­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на френски
 9. Албе­на Ста­ме­но­ва, пре­во­дач­ка от укра­ин­с­ки и руски
 10. Албе­на Тодо­ро­ва, пре­во­дач­ка от японски
 11. Албе­на Шар­ба­но­ва, пре­во­дач­ка от френски
 12. Але­ко Дян­ков, пре­во­дач от и на немски
 13. Алек­сан­д­ра Веле­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и френски
 14. Алек­сан­д­ра Таба­ко­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 15. Алек­сан­дър Бог­да­нов, пре­во­дач от хин­ди и урду
 16. Алек­сан­дър Ману­и­лов, пре­во­дач от анг­лийс­ки и чешки
 17. Алек­сан­дър Мари­нов, пре­во­дач от и на английски
 18. Алек­сан­дър Шур­ба­нов, пре­во­дач от английски
 19. Ана Димо­ва, пре­во­дач­ка от и на немски
 20. Ана Нане­ва, пре­во­дач­ка от английски
 21. Ана Пипе­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 22. Анас­та­сия Гамо­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и френски
 23. Ангел Игов, пре­во­дач от английски
 24. Анге­лин Мичев, пре­во­дач от английски
 25. Анге­ли­на Алек­сан­д­ро­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и руски
 26. Андже­ла Родел, пре­во­дач­ка на английски
 27. Ане­та Дан­че­ва-Мано­ло­ва, пре­во­дач­ка от нидер­ланд­с­ки, анг­лийс­ки и френски
 28. Ане­та Тоше­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки език
 29. Анже­ли­на Пен­че­ва, пре­во­дач­ка от чеш­ки, сло­ваш­ки и руски
 30. Ани Арти­нян, пре­во­дач­ка от нем­с­ки и английски
 31. Анна Злат­ко­ва, пре­во­дач­ка от испански
 32. Анна Ореш­ко­ва, пре­во­дач­ка от и на анг­лийс­ки, от френски
 33. Анна Хрис­то­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и френски
 34. Анто­а­не­та Коле­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и английски
 35. Анто­а­не­та Робо­ва, пре­во­дач­ка от френски
 36. Анто­ния Гос­по­ди­но­ва, пре­во­дач­ка от норвежки
 37. Анто­ния Пен­че­ва, пре­во­дач­ка от литов­с­ки и руски
 38. Аню­та Каче­ва, пре­во­дач­ка от нор­веж­ки, швед­с­ки и датски
 39. Асен Мил­чев, пре­во­дач от словашки
 40. Ася Гри­го­ро­ва, пре­во­дач­ка от руски
 41. Бис­т­ра Анд­ре­е­ва, пре­во­дач­ка от английски
 42. Божил Хрис­тов, пре­во­дач от и на анг­лийс­ки и от немски
 43. Борис­лав Сте­фа­нов, пре­во­дач от и на английски
 44. Борис­ла­ва Спа­со­ва-Тълок, пре­во­дач­ка от английски
 45. Боря­на Цане­ва, пре­во­дач­ка от и на френски
 46. Ботьо Буков, пре­во­дач от испански
 47. Боян Стан­ков, пре­во­дач от руски
 48. Вани­на Божи­ко­ва, пре­во­дач­ка от румънски
 49. Васил Само­ков­ли­ев, пре­во­дач от чеш­ки и словашки
 50. Васи­ле­на Мир­че­ва, пре­во­дач от английски
 51. Вене­са Наче­ва, пре­во­дач­ка от полски
 52. Вера Кир­ко­ва, пре­во­дач­ка от португалски
 53. Вене­та Геор­ги­е­ва-Коза­ре­ва, пре­во­дач­ка от рус­ки и беларуски
 54. Вене­та Сира­ко­ва, пре­во­дач­ка от и на испански
 55. Вен­цис­лав К. Вен­ков, пре­во­дач от и на английски
 56. Вера Дея­но­ва, пре­во­дач­ка от полски
 57. Весе­ла Гено­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и английски
 58. Весе­ла Дино­ло­ва, пре­во­дач­ка от английски
 59. Весе­ла Елен­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 60. Весе­ла Луло­ва Цало­ва, пре­во­дач­ка от/на ита­ли­ан­с­ки език
 61. Весе­ла Пет­ро­ва, пре­во­дач­ка от испански
 62. Весе­ла Чер­го­ва, пре­во­дач­ка от испан­с­ки и португалски
 63. Весе­лин Карас­той­чев, пре­во­дач от китайс­ки и немски
 64. Весе­ли­на Рай­же­ко­ва, пре­во­дач­ка от арабски
 65. Весел­ка Нен­ко­ва, пре­во­дач­ка от и на испански
 66. Вик­то­рия Весе­ли­но­ва Кьо­сов­с­ка, пре­во­дач­ка от френ­с­ки език
 67. Вио­ле­та Виче­ва, пре­во­дач­ка от немски
 68. Вио­ле­та Рад­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 69. Вла­ди­мир Ата­на­сов, пре­во­дач от латин­с­ки, ста­рог­ръц­ки, френ­с­ки и руски
 70. Вла­ди­мир Молев, пре­во­дач от английски
 71. Вла­ди­мир Пенов, пре­во­дач от английски
 72. Вла­ди­мир Пен­чев, пре­во­дач от чеш­ки и словашки
 73. Вла­ди­мир Поле­га­нов, пре­во­дач от английски
 74. Въл­чан Въл­ча­нов пре­во­дач от/на френ­с­ки език
 75. Габ­ри­е­ла Мано­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 76. Гали­на Мела­мед, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и руски
 77. Геор­ги Анге­лов, пре­во­дач от френски
 78. Геор­ги Рачев, пре­во­дач от руски
 79. Гер­га­на Димит­ро­ва, пре­во­дач­ка от немски
 80. Гер­га­на Кал­че­ва-Доне­ва, пре­во­дач­ка от италиански
 81. Гер­га­на Мано­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 82. Горан­ка Цвет­ко­ва, пре­во­дач­ка от руски
 83. Дани­е­ла Гамо­ва, пре­во­дач­ка от английски
 84. Даня Дога­но­ва, пре­во­дач от анг­лийс­ки език
 85. Дарин Тенев, пре­во­дач от япон­с­ки, анг­лийс­ки и френски
 86. Дарин­ка Кир­че­ва, пре­во­дач­ка от пор­ту­гал­с­ки, френ­с­ки, ита­ли­ан­с­ки и испански
 87. Дария Кара­пет­ко­ва, пре­во­дач­ка от италиански
 88. Денис Короб­ко, пре­во­дач от рус­ки и немски
 89. Дени­ца Кара­ку­ше­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и хинди
 90. Десис­ла­ва Анто­ва, пре­во­дач­ка от испански
 91. Десис­ла­ва Сиви­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 92. Диля­на Геор­ги­е­ва, пре­во­дач­ка от английски
 93. Диля­на Ден­че­ва, пре­во­дач­ка от полски
 94. Дима­на Ива­но­ва, пре­во­дач­ка от чеш­ки, сло­ваш­ки и френски
 95. Дима­на Мите­ва, пре­во­дач­ка от хър­ват­с­ки, сло­вен­с­ки и сръбски
 96. Димит­ри­на Хам­зе, пре­во­дач­ка от полски
 97. Дими­тър Ата­на­сов, пре­во­дач от португалски
 98. Дими­тър Или­ев, пре­во­дач от анг­лийс­ки, френ­с­ки, латин­с­ки и старогръцки
 99. Дими­тър Кена­ров, пре­во­дач от и на английски
 100. Доб­рин­ка Кръс­те­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 101. Добро­мир Гри­го­ров, пре­во­дач от чешки
 102. Доро­тея Таба­ко­ва, пре­во­дач­ка от ста­рог­ръц­ки, латин­с­ки, френ­с­ки и руски
 103. Дра­го­ми­ра Въл­че­ва, пре­во­дач­ка от новог­ръц­ки и старогръцки
 104. Ева Къне­ва, пре­во­дач­ка от нор­веж­ки, швед­с­ки, дат­с­ки и немски
 105. Евге­ния Берн­щайн, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и чешки
 106. Евге­ния Дин­ко­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и италиански
 107. Евге­ния Мано­ло­ва, пре­во­дач­ка от пол­с­ки и украински
 108. Евге­ния Пан­че­ва, пре­во­дач­ка от английски
 109. Евге­ния Тети­мо­ва, пре­во­дач­ка от норвежки
 110. Еве­ли­на Бане­ва, пре­во­дач­ка от нем­с­ки, анг­лийс­ки и шведски
 111. Еве­ли­на Пене­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и френски
 112. Еве­ли­на Хайн, пре­во­дач­ка от китайс­ки, нем­с­ки, рус­ки и английски
 113. Ека­те­ри­на В. Солн­це­ва-Нако­ва, пре­во­дач­ка от рус­ки и полски
 114. Ека­те­ри­на Гри­го­ро­ва, пре­во­дач­ка от новогръцки
 115. Ека­те­ри­на Дим­че­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 116. Ека­те­ри­на Пет­ро­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 117. Ека­те­ри­на Тър­по­ма­но­ва, пре­во­дач­ка от албански
 118. Еле­на Димит­ро­ва — пре­во­дач от нем­с­ки и нидер­ланд­с­ки език
 119. Елви­ра Вели­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 120. Еле­на Алек­си­е­ва, пре­во­дач­ка от английски
 121. Еле­на Семер­джи­е­ва, пре­во­дач­ка от чеш­ки, сло­ваш­ки, руски
 122. Ели­ца Виде­но­ва, пре­во­дач­ка от английски
 123. Ели­ца Попо­ва, пре­во­дач­ка от ита­ли­ан­с­ки, ката­лон­с­ки и испански
 124. Ели­я­на Ген­че­ва, пре­во­дач­ка от английски
 125. Елка Виде­но­ва, пре­во­дач­ка от английски
 126. Еле­на Пав­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на анг­лийс­ки и руски
 127. Елми­ра Вели­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 128. Ема­ну­ел Ико­но­мов, пре­во­дач от анг­лийс­ки, нем­с­ки и френски
 129. Ема­ну­е­ла Чичо­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и английски
 130. Еми­лия Юлза­ри, пре­во­дач­ка от испан­с­ки, пор­ту­гал­с­ки и иврит
 131. Жана Желяз­ко­ва, пре­во­дач­ка от тур­с­ки, осман­с­ки и английски
 132. Жани­на Дра­гос­ти­но­ва, пре­во­дач­ка от немски
 133. Жозеф Бена­тов, пре­во­дач от иврит и английски
 134. Здрав­ка Евс­та­ти­е­ва, пре­во­дач­ка от и на немски
 135. Здрав­ка Михай­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на гръц­ки и английски
 136. Здрав­ка Пет­ро­ва, пре­во­дач­ка от руски
 137. Злат­на Кос­то­ва, пре­во­дач­ка от и на анг­лийс­ки и руски
 138. Зор­ни­ца Китин­с­ка, пре­во­дач­ка от френски
 139. Зор­ни­ца Сав­че­ва, пре­во­дач­ка от нор­веж­ки и английски
 140. Зор­ни­ца Хрис­то­ва, пре­во­дач­ка от английски
 141. Ива Мано­ва, пре­во­дач­ка от италиански
 142. Ивай­ла Божа­но­ва, пре­во­дач­ка от английски
 143. Иван Зла­тар­с­ки, пре­во­дач от английски
 144. Иван П. Пет­ров, пре­во­дач от ста­рог­ръц­ки, латин­с­ки и полски
 145. Ива­на Поп­с­то­я­но­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и норвежки
 146. Иван­ка Пав­ло­ва, пре­во­дач­ка от рус­ки и унгарски
 147. Иве­ли­на Вато­ва, пре­во­дач­ка от/на английски
 148. Иве­та Миле­ва, пре­во­дач­ка от и на немски
 149. Игли­ка Васи­ле­ва, пре­во­дач­ка от английски
 150. Или­я­на Чалъ­ко­ва, пре­во­дач­ка от португалски
 151. Ире­на Кръс­те­ва, пре­во­дач­ка от и на френ­с­ки и италиански
 152. Ири­на Димит­ро­ва, пре­во­дач­ка от френски
 153. Ири­на Цен­ко­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и рус­ки език
 154. Ири­на Чер­ке­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на анг­лийс­ки език
 155. Иск­ра Анге­ло­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 156. Йоа­на Сто­я­но­ва, пре­во­дач­ка от английски
 157. Йор­дан­ка Три­фо­но­ва, пре­во­дач­ка от и на чешки
 158. Кали­на Лаза­ро­ва, пре­во­дач­ка от английски
 159. Кало­ян Игна­тов­с­ки, пре­во­дач от анг­лийс­ки и испански
 160. Кате­ри­на Коки­но­ва, пре­во­дач­ка от пол­с­ки и английски
 161. Катя Дима­но­ва, пре­во­дач­ка от испански
 162. Катя Пее­ва, пре­во­дач­ка от френски
 163. Катя Попо­ва, пре­во­дач­ка от английски
 164. Кирил Топа­лов, пре­во­дач от гръцки
 165. Кос­та­дин Кре­мен­с­ки, пре­во­дач от ита­ли­ан­с­ки език
 166. Кор­не­лия Сла­во­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 167. Кра­си­мир Кавал­джи­ев, пре­во­дач от и на френски
 168. Кра­си­мир Кру­мов, пре­во­дач от пол­с­ки и руски
 169. Кра­си­мир Симе­о­нов, пре­во­дач от шведски
 170. Кра­си­мир Тасев, пре­во­дач от испански
 171. Кра­си­ми­ра Аба­джи­е­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и руски
 172. Крис­ти­ян Янев, пре­во­дач от полски
 173. Крум Геор­ги­ев, пре­во­дач от италиански
 174. Крум Кру­мов, пре­во­дач от полски
 175. Ксе­ния Бано­вич, пре­во­дач­ка на хърватски
 176. Лео­нид Кос­та­ди­нов Дуков, пре­во­дач от английски
 177. Лидия Шве­до­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 178. Лилия Доб­ре­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и испан­с­ки език
 179. Лилия Желе­ва, пре­во­дач­ка от украински
 180. Лилия Раче­ва-Стра­ти­е­ва, пре­во­дач­ка от пол­с­ки и немски
 181. Лиля­на Таба­ко­ва, пре­во­дач­ка от и на испански
 182. Лора Нен­ков­с­ка, пре­во­дач­ка от румънски
 183. Лъче­зар Селяш­ки, пре­во­дач от пол­с­ки и руски
 184. Любов Кос­то­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 185. Любов Кро­не­ва, пре­во­дач­ка от руски
 186. Любо­мир Гиз­дов, пре­во­дач от швед­с­ки и датски
 187. Любо­мир Мар­ти­нов, пре­во­дач от анг­лийс­ки и френски
 188. Люд­мил Димит­ров, пре­во­дач от рус­ки, сло­вен­с­ки, сръбски/хърватски, английски
 189. Люд­ми­ла Кос­то­ва — пре­во­дач от нем­с­ки, анг­лийс­ки, чеш­ки, сло­ваш­ки и руски
 190. Люд­ми­ла Мин­до­ва, пре­во­дач­ка от сръб­с­ки, хър­ват­с­ки и словенски
 191. Май­ре Буюк­ли­е­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и япон­с­ки език
 192. Майя Пач­ни­ко­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и рус­ки език
 193. Майа Раз­бой­ни­ко­ва-Фра­те­ва, пре­во­дач­ка от/на немски
 194. Мари­а­на Димит­ро­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 195. Мари­а­на Ревен­с­ка, пре­во­дач­ка от и на английски
 196. Мари­а­на Хрис­то­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 197. Мари­на Делив­ла­е­ва, пре­во­дач­ка от гръц­ки език
 198. Мари­на Огня­но­ва, пре­во­дач­ка от/на анг­лийс­ки и пол­с­ки език
 199. Мари­на Сте­фа­но­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и японски
 200. Мария Вуто­ва, пре­во­дач­ка от/на испан­с­ки език
 201. Мария Геор­ги­е­ва-Мон­те­ро, пре­во­дач­ка от испански
 202. Мария Нане­ва, пре­во­дач­ка от и на испан­с­ки език
 203. Мария Енче­ва, пре­во­дач­ка от нидер­ланд­с­ки и немски
 204. Мария Змий­ча­ро­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки, швед­с­ки, дат­с­ки и норвежки
 205. Мария Кое­ва, пре­во­дач­ка от френски
 206. Мария Гри­го­ро­ва, пре­во­дач­ка от пол­с­ки и английски
 207. Мария Липис­ко­ва, пре­во­дач­ка от руски
 208. Мария Михай­ло­ва, пре­во­дач­ка от английски
 209. Мария Нико­ло­ва, пре­во­дач­ка от нор­веж­ки, швед­с­ки и датски
 210. Мария П. Васи­ле­ва, пре­во­дач от и на анг­лийс­ки език
 211. Мария Пач­ко­ва, пре­во­дач­ка от испански
 212. Мария Пет­ко­ва, пре­во­дач­ка от рус­ки и украински
 213. Мария Пипе­ва, пре­во­дач­ка от английски
 214. Мария Тодо­ро­ва, пре­во­дач­ка от английски
 215. Мария Ямбо­ли­е­ва, пре­во­дач­ка от нем­с­ки и английски
 216. Мар­тин Пет­ров, пре­во­дач от анг­лийс­ки, френ­с­ки и италиански
 217. Мар­га­рит Жеков, пре­во­дач от испански
 218. Мар­тин Хрис­тов, пре­во­дач от унгарски
 219. Мар­ти­на Недел­че­ва, пре­во­дач­ка от япон­с­ки и английски
 220. Матей Тодо­ров, пре­во­дач от и на английски
 221. Мая Гено­ва, пре­во­дач­ка от ката­лон­с­ки и испански
 222. Мая Нен­че­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и китайски
 223. Мая Цено­ва, пре­во­дач­ка от арабски
 224. Мег­ле­на Боден­с­ка, пре­во­дач от шведски
 225. Миле­на Вар­зо­нов­це­ва, пре­во­дач­ка от английски
 226. Миле­на Геор­ги­е­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 227. Миле­на Миле­ва, пре­во­дач­ка от полски
 228. Миле­на Попо­ва, пре­во­дач­ка от английски
 229. Мина Пет­ро­ва, пре­во­дач­ка от френски
 230. Миха­е­ла Тодо­ро­ва, пре­во­дач­ка от пол­с­ки и немски
 231. Михай­ла Милен­ко­ва, пре­во­дач­ка от/на английски
 232. Мом­чил Шопов, пре­во­дач от тур­с­ки, рус­ки и азербайджански
 233. Надеж­да Раду­ло­ва, пре­во­дач­ка от английски
 234. Надя Стан­че­ва, пре­во­дач­ка от немски
 235. Ната­лия Коле­ва, пре­во­дач­ка от и на чеш­ки и руски
 236. Нева Миче­ва, пре­во­дач­ка от ита­ли­ан­с­ки и испански
 237. Неве­на Диш­ли­е­ва, пре­во­дач­ка от английски
 238. Неве­на Пано­ва, пре­во­дач­ка от старогръцки
 239. Недял­ка Чака­ло­ва, пре­во­дач­ка от и на анг­лийс­ки, от френ­с­ки и руски
 240. Нели Димо­ва, пре­во­дач­ка от унгарски
 241. Нико­лай Бой­ков, пре­во­дач от унгар­с­ки и македонски
 242. Нина Вено­ва, пре­во­дач­ка от френски
 243. Огнян Стам­бо­ли­ев, пре­во­дач от румън­с­ки, ита­ли­ан­с­ки и френски
 244. Павел Бор­жу­ков, пре­во­дач от испански
 245. Пав­ли­на Мар­ти­но­ва-Ива­но­ва, пре­во­дач­ка от украински
 246. Пей­чо Кънев, пре­во­дач от английски
 247. Пет­руш­ка Томо­ва, пре­во­дач­ка от/на английски
 248. Петя Пет­ко­ва, пре­во­дач­ка от английски
 249. Пла­мен Хаджийс­ки, пре­во­дач от нем­с­ки и испански
 250. Пресла­ва Пет­ко­ва, пре­во­дач­ка от полски
 251. Прав­да Мите­ва, пре­во­дач­ка от английски
 252. Рада Ган­ко­ва, пре­во­дач­ка от испан­с­ки и португалски
 253. Рада Шар­лан­джи­е­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки, сръбски/хърватски и френски
 254. Радост Желе­за­ро­ва, пре­во­дач­ка от чеш­ки и словашки
 255. Радос­тин Желев, пре­во­дач от анг­лийс­ки и френски
 256. Рай­на Кам­бе­ро­ва, пре­во­дач­ка от украински
 257. Рали­ца Боте­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 258. Роси­ца Пана­йо­то­ва, пре­во­дач­ка от и на английски
 259. Роси­ца Таше­ва, пре­во­дач­ка от и на френски
 260. Роси­ца Цве­та­но­ва, пре­во­дач­ка от фин­с­ки, дат­с­ки, швед­с­ки и норвежки
 261. Румен Пав­лов, пре­во­дач от и на английски
 262. Румен Сто­я­нов, пре­во­дач от испански
 263. Румя­на Л. Стан­че­ва, пре­во­дач­ка от френ­с­ки и румънски
 264. Румя­на Мл. Стан­че­ва, пре­во­дач­ка от и на френски
 265. Русан­ка Ляпо­ва, пре­во­дач­ка от сръб­с­ки, хър­ват­с­ки и македонски
 266. Сава Дра­гун­чев, пре­во­дач от анг­лийс­ки и испан­с­ки език
 267. Све­жа Даче­ва, пре­во­дач от шведски
 268. Свет­ла Кьо­се­ва, пре­во­дач от унгарски
 269. Свет­ла Сто­и­ло­ва, пре­во­дач­ка от шведски
 270. Свет­ла Сто­я­но­ва, пре­во­дач­ка от нор­веж­ки, швед­с­ки, исланд­с­ки, френски
 271. Свет­ла­на Комо­го­ро­ва-Кома­та, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки, рус­ки, сръб­с­ки и хърватски
 272. Све­тос­ла­ва Слав­че­ва, пре­во­дач­ка от испански
 273. Свид­на Михай­ло­ва, пре­во­дач­ка от испански
 274. Сев­джан Кен­дже, пре­во­дач­ка от и на тур­с­ки език
 275. Сил­вия Бори­со­ва, пре­во­дач­ка от полски
 276. Сил­вия Ваген­щайн, пре­во­дач­ка от и на френски
 277. Симе­о­на Джуб­ро­ва, пре­во­дач­ка от английски
 278. Сне­жа­на Миле­ва, пре­во­дач­ка от английски
 279. Сне­жи­на Здрав­ко­ва, пре­во­дач­ка от и на френ­с­ки и от италиански
 280. Соня Алек­сан­д­ро­ва-Коле­ва, пре­во­дач­ка от френски
 281. София Ката­лан, пре­во­дач­ка от испански
 282. Сте­ла Дже­ле­по­ва, пре­во­дач­ка от швед­с­ки, нор­веж­ки и английски
 283. Сте­фан Пау­нов, пре­во­дач от исланд­с­ки език
 284. Стеф­ка Кожу­ха­ро­ва, пре­во­дач­ка от испански
 285. Сто­ян Ата­на­сов, пре­во­дач от френски
 286. Таня Бату­ле­ва, пре­во­дач­ка от и на френски
 287. Татя­на Пан­те­ва, пре­во­дач­ка от испански
 288. Тео­до­ра Дави­до­ва, пре­во­дач­ка от английски
 289. Тео­до­ра Цан­ко­ва, пре­во­дач­ка от испански
 290. Тодор­ка Мине­ва, пре­во­дач от френ­с­ки и руски
 291. Толя Раде­ва, пре­во­дач­ка от ита­ли­ан­с­ки и френски
 292. Фро­си­на Параш­ке­во­ва, пре­во­дач­ка от и на немски
 293. Хай­ри Хам­дан, пре­во­дач на арабски
 294. Хеле Дал­гор, пре­во­дач­ка от бъл­гар­с­ки и рус­ки на датски
 295. Хрис­ти­на Бала­ба­но­ва, пре­во­дач­ка от чеш­ки и словашки
 296. Хрис­ти­на Ива­но­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки език
 297. Хрис­то Попов, пре­во­дач от хър­ват­с­ки и сръбски
 298. Хрис­то Хрис­тов Тодо­ров, пре­во­дач от нем­с­ки, анг­лийс­ки, латин­с­ки и старогръцки
 299. Цве­та Цан­ко­ва — пре­во­дач от/на ита­ли­ан­с­ки език
 300. Цве­тан­ка Елен­ко­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки, гръц­ки, македонски
 301. Цве­те­ли­на Лако­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки, нем­с­ки и унгарски
 302. Цве­то­ми­ра Мла­де­но­ва, пре­во­дач­ка от сръб­с­ки и хърватски
 303. Юлия Геша­ко­ва, пре­во­дач­ка от анг­лийс­ки и френски
 304. Яна Буко­ва, пре­во­дач­ка от ста­рог­ръц­ки, латин­с­ки и новогръцки

Leave a Reply