Monthly Archives: December 2022

Какво трябва да се знае за авторското право?

Препоръки от проф. Васил Георгиев за сключването на договори

1. Къде е уредено авторското право?

В Закона за авторското право и сродните му права.

2. Кога възниква авторското право?

Авторското право възниква за автора със създаването на произведението.

(чл. 2 от ЗАПСП)

3. Кои произведения са обект на авторското право?

Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, например:

– литературни произведения (проза и поезия), включително произведения на научната и техническата литература (монографии, учебници, студии, статии, доклади и др.), на публицистиката (статии, очерци; при интервютата най-често – но не винаги, за автори се признават както интервюиращият, така и интервюираният) и компютърни програми;

– преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

– периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии и т.н.

(чл. 3 от ЗАПСП)

4. Кои произведения не са обект на авторското право?

Не са обект на авторското право фолклорните творби (но преводите им са); буквалното описание на явления и процеси (например упътвания, стига да нямат творчески характер), машинният превод, кратките фрази и заглавия (освен ако носят оригиналност), както и нормативните актове, концепциите и идеите; например ако в литературно произведение е изразена идея, тя не се защитава като идея, а се защитава самият начин на изразяването ѝ.

(чл. 4 от ЗАПСП)

Continue reading

Ново браншово споразумение дава на датските преводачи по-добра основа за преговори с издателите

Датското общество на авторите, част от което е и Съюзът на преводачите в Дания, договори колективно споразумение с Асоциацията на датските издатели за произтичащото от въвеждането на Директивата на ЕС от 17 април 2019 година относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар задължение за прозрачност. Съгласно споразумението издателите носят отговорност за пълната икономическа прозрачност на договорите с автори: възнаграждения, приходи, постъпления от продажби на книги, производни произведения и т.н. Това важи с особена сила при договорите с автори (включително преводачи) за еднократно възнаграждение, при които преводачът няма информация за приходите, които генерира неговата работа за издателя. Без подобна информация авторите трудно могат да претендират за съразмерното и справедливо възнаграждение, визирано в чл. 20 от Директивата.

Датското общество на авторите, Датската асоциация на авторите на художествена литература и Асоциацията на датските издатели единодушно се споразумяха за обхвата на колективното споразумение: разпоредбите му се прилагат за договорите за произведения на художествена и нехудожествена литература, за учебници, за детски и юношески книги, както и за договорите за илюстрации/оформление и договорите за превод. Разпоредбите обхващат и дигиталните издания. Споразумението уточнява каква информация и колко често да се предоставя, както и по какъв начин задължението за предоставяне на информация се влияе от вида на договора (за еднократно възнаграждение, за периодично възнаграждение и хибридни варианти).

Новината е публикувана на сайта на ЕСАЛП.