Изявление на УС на СПБ

През послед­ни­те дни сме сви­де­те­ли на немис­ли­ма за XXI век воен­на агре­сия в суве­рен­на дър­жа­ва. Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) осъж­да ост­ро воен­ни­те дейс­т­вия на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин в Украй­на и при­зо­ва­ва за неза­бав­но­то им прекратяване.

Изказ­ва­ме събо­лез­но­ва­ния на близ­ки­те на жер­т­ви­те и изра­зя­ва­ме сво­я­та съп­ри­час­т­ност към всич­ки стра­да­щи от ужа­си­те на вой­на­та в Украйна.

Уве­ре­ни в това, че исти­на­та и диа­ло­гът са един­с­т­ве­ни­те оръ­жия за раз­ре­ша­ва­не на кон­ф­лик­ти, се надя­ва­ме в най-ско­ро вре­ме нор­мал­ни­ят мирен ход на живо­та да бъде възстановен.

На сво­и­те коле­ги укра­ин­с­ки­те пре­во­да­чи жела­ем кураж и вяра в непо­бе­ди­ма­та сила на сло­во­то за изграж­да­не на мос­то­ве меж­ду хората.

УС на СПБ

Чле­но­ве на СПБ, под­кре­пи­ли пози­ци­я­та на УС:

Албе­на Бакрачева

Албе­на Стаменова

Албе­на Стоянова

Алек­сан­дър Шурбанов

Ана Димо­ва

Анге­ли­на Димитрова

Анд­рей Манолов

Ане­та Данчева-Манолова

Анже­ли­на Пенчева

Анна Злат­ко­ва

Весе­ла Еленкова

Весе­ли­на Райжекова

Вла­ди­мир Атанасов

Вла­ди­мир Молев

Вла­ди­мир Пенчев

Гали­на Меламед

Геор­ги Рачев

Горя­на Ленкова

Дани­е­ла Илиева

Дарин Тенев

Дария Кара­пет­ко­ва

Десис­ла­ва Чешмеджиеа-Стойчева

Димит­ри­на Лесневская

Добро­мир Григоров

Еве­ли­на Хайн

Еле­на Метева

Еле­на Поптодорова

Еле­на Рачева

Ели­ца Иванова

Емил Басат

Жела Геор­ги­е­ва

Зор­ни­ца Китинска

Иван­ка Павлова

Иво Панов

Игли­ка Василева

Ладис­лав Цветков

Лари­са Петрова

Лиля­на Табакова

Люд­мил Димитров

Мари­а­на Ревенска

Мари­на Арнаудова

Мария Пет­ко­ва-Базел­ко­ва

Мая Гено­ва

Мая Цено­ва

Мег­ле­на Боденска

Миле­на Попова

Неве­на Панова

Недял­ка Чакалова

Нина Вено­ва

Олга Сто­я­но­ва

Петър Пас­ка­лев

Прав­да Спасова

Рада Ган­ко­ва

Рада Шар­лан­джи­е­ва

Рай­на Камберова

Роси­ца Ташева

Румя­на Бикс

Румя­на Л. Станчева

Румя­на Мл. Станчева

Румя­на Стоянова

Саби­на Павлова

Свет­ла Мутафова

Сил­вия Борисова

Сил­вия Вагенщайн

Сла­ва Янакиева

Таня Бату­ле­ва

Таня Попо­ва

Тео­до­ра Цанкова

Тодор­ка Янева-Медникарова

Толя Раде­ва

Хай­ри Хамдан

Хрис­ти­на Балабанова