Здравка Михайлова с наградата „Дедалос“

Атин­с­ки­ят вес­т­ник „То Вима“ съоб­щи в пуб­ли­ка­ция на 18 октом­в­ри със загла­вие „Обна­род­ва­ни бяха голе­ми­те награ­ди на Съю­за на писателите“:
„Днес бяха обя­ве­ни награ­ди­те на Съю­за на гръц­ки­те писа­те­ли. С таз­го­диш­ни­те награ­ди „Дидо Соти­риу“ (на име­то на извес­т­на­та гръц­ка писа­тел­ка, автор­ка на, наред с дру­ги загла­вия, и на рома­ни­те „Мър­т­ви­те чакат“ и „Окър­ва­ве­ни земя„ (пре­вод на бъл­гар­с­ки Г. Куфов) и „Деда­лос“ (по име­то на героя от рома­на „Оди­сей“ на Дж. Джойс Сти­вън Деда­лус) са удос­то­е­ни, съот­вет­но, нео­е­ли­нис­тът Янис Далас и бъл­гар­ка­та пре­во­дач­ка Здрав­ка Михайлова.

Пред­ста­вя­не­то на побе­ди­те­ли­те и цере­мо­ни­я­та по връч­ва­не­то на награ­ди­те ще се със­та­о­ят в чет­вър­тък, 21 ноем­в­ри, 18:30–21:00 ч., в зала „Андо­нис Три­цис“ на Кул­тур­ния цен­тър към Атин­с­ка­та общи­на (бул. „Ака­ди­ми­ас“ 50). На също­то съби­тие Съю­зът на писа­те­ли­те ще посрещ­не новоп­ри­е­ти­те си чле­но­ве и ще пред­ста­ви кален­да­ра си с автор­с­ки тек­с­то­ве за 2020 г. на тема «Лите­ра­ту­ра и рево­лю­ция: 1821–2021» по повод 200-годиш­ни­на­та от Гръц­ка­та наци­о­нал­на революция.