Димана Тодорова Иванова

Работ­ни ези­ци: чеш­ки, сло­ваш­ки, френ­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра – поезия и проза

Крат­ка биог­ра­фия: Дима­на Ива­но­ва е роде­на в гр. Вар­на на 06.08.1979 год. Завър­ш­ва СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки с две спе­ци­ал­нос­ти: Сла­вян­с­ка фило­ло­гия с про­фил чеш­ки език и лите­ра­ту­ра и Френ­с­ка фило­ло­гия. През 2011 год. защи­та­ва док­тор­с­ка сте­пен към Инс­ти­ту­та по срав­ни­тел­но лите­ра­ту­роз­на­ние към катед­ра­та по чеш­ка лите­ра­ту­ра на Кар­ло­вия уни­вер­си­тет в град Пра­га, Чехия с дисер­та­ци­он­на рабо­та вър­ху поези­я­та на чеш­ки­те дека­ден­ти в срав­ни­те­лен аспект. Автор е на две сти­хос­бир­ки, поези­я­та й е пуб­ли­ку­ва­на във воде­щи лите­ра­тур­ни изда­ния и анто­ло­гии в Бъл­га­рия, Чехия, Сло­ва­кия, Анг­лия, Румъ­ния, Кана­да, Маке­до­ния, Испа­ния, Латин­с­ка Аме­ри­ка, САЩ и др. Сът­руд­ни­чи на чеш­ко­то лите­ра­тур­но изда­ние www.iliteratura.cz, как­то и на сп. „Съна­род­ник“ в Сло­ва­кия, къде­то от 2014 до 2016 годи­на е и член на редак­ци­он­ния екип на изда­ни­е­то. От 2012 до 2017 годи­на рабо­ти като учи­тел по френ­с­ки език в Сло­ва­кия. От 2017 годи­на до днес рабо­ти като учи­тел по бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра в Бъл­гар­с­ко учи­ли­ще „Боян Мага“ в Лон­дон. Член е на Съю­за на бъл­гар­с­ки­те пре­во­да­чи, Съю­за на чеш­ки­те жур­на­лис­ти, Чеш­ко-сло­ваш­ка­та асо­ци­а­ция по срав­ни­тел­но лите­ра­ту­роз­на­ние и поетич­ни­те сдру­же­ния “Pars Artem” в Сло­ва­кия и “Poetas del mundo” в Латин­с­ка Америка.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Тере­за Рий­дъл­ба­у­хо­ва. Една дъл­га нощ в Бис­ку­пов. Плов­див, 2011. ИК Жанет-45. Пре­вод от чеш­ки език: Дима­на Иванова.
  • Петер Били. Све­ти­ят демон. София, 2011. Изд. „Ерго“. Пре­вод от сло­ваш­ки език: Дима­на Иванова.
  • Ekaterina Josifovová. Útla knižka. Kopčany, 2017. Vyd. Forza Slovakia. Preklad: Dimana Ivanovová a Igor Krucovčin.

Награ­ди:

  • Тре­та награ­да за пре­вод на раз­ка­за „Кало­ка­га­тия“ на Фран­ти­шек Гел­нер от кон­кур­са „По стъп­ки­те на Гри­гор Лен­ков“ на Чеш­ки цен­тър в София;
  • Вто­ра награ­да за пре­вод на поезия от Катер­жи­на Руд­чен­ко­ва от кон­кур­са „По стъп­ки­те на Гри­гор Лен­ков“ на Чеш­ки цен­тър в София;
  • Награ­да на Съю­за на пре­во­да­чи­те в София за ярки пости­же­ния в област­та на пре­во­да на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра от бъл­гар­с­ки на чужд език.

Дан­ни за кон­такт: dimanaiv@abv.bg