Monthly Archives: February 2018

Откъс от „Художник на променливия свят“ на Казуо Ишигуро в превод на Владимир Молев

Пред­ста­вя­ме рома­на „Худож­ник на про­мен­ли­вия свят“ на Нобе­ло­вия лау­ре­ат Казуо Иши­гу­ро в пре­вод на нашия коле­га Вла­ди­мир Молев. Рома­нът е ско­рош­но изда­ния на „Лаби­ринт“.

1948 г., Япо­ния строи нано­во гра­до­ве­те си след опус­то­ши­тел­на­та за стра­на­та Вто­ра све­тов­на вой­на. Хора­та се опит­ват да преглът­нат пора­же­ни­е­то и вече гле­дат към бъде­ще­то. В зале­за на дни­те си про­чу­ти­ят худож­ник Масу­джи Оно, кой­то е загу­бил във вой­на­та жена си и сина си, запъл­ва вре­ме­то със сво­я­та гра­ди­на, с две­те си вече порас­на­ли дъще­ри, със ста­ри­те при­яте­ли по осве­те­ни­те с фене­ри тихи заве­де­ния. Но спо­ме­ни­те го връ­щат отно­во и отно­во към мина­ло­то, към живо­та му, беля­зан от въз­хо­да на мили­та­риз­ма. И към въп­ро­са за вина­та, за угри­зе­ни­я­та, за дъл­га и само­та­та в този тол­ко­ва про­мен­лив свят.

С тази твор­ба, вто­рия от два­та му „япон­с­ки“ рома­на, Казуо Иши­гу­ро навли­за през 1986 г. мощ­но в голя­ма­та лите­ра­ту­ра, пече­ли награ­да­та „Уит­бред“ – Кни­га на годи­на­та, нареж­да се сред фина­лис­ти­те за „Букър“, кой­то мал­ко по-къс­но ще спе­че­ли с „Оста­тъ­кът от деня“, и раз­кри­ва изчис­те­ния си, пес­те­лив майс­тор­с­ки стил, доне­съл му през 2017 г. Нобе­ло­ва награ­да за литература.

Пред­ла­га­ме откъс, любез­но пре­дос­та­вен от издателството.

 

 

Continue reading

Представяме сборника „Пат Хоби, сценарист в Холивуд“ на Франсис Скот Фицджералд в превод на Аглика Маркова, Людмил Люцканов, Марин Загорчев и Силвия Желева

Доб­ри­те раз­ка­зи се пишат сами. Лоши­те тряб­ва да ги напи­шеш“ – това са думи на извес­т­ния аме­ри­кан­с­ки писа­тел Фран­сис Скот Фиц­дже­ралд. Но са меж­ду по-мал­ко извес­т­ни­те него­ви афо­риз­ми. Изоб­що, цяла­та му лите­ра­тур­на кари­е­ра е като шах­мат­на дъс­ка: бяло­то са извес­т­ни­те му про­из­ве­де­ния. Извес­т­ни са него­ви­те рома­ни, като „Вели­ки­ят Гет­с­би“, „Неж­на е нощ­та“… Чер­но­то са него­ви­те поч­ти неиз­вес­т­ни твор­би. Поч­ти неиз­вес­т­ни са него­ви­те раз­ка­зи, един от кои­то ви пред­ста­вя­ме. Под­ска­за­ни от лич­на­та му съд­ба (през 1937–1938 г. Фитцдже­ралд рабо­ти за „Мет­ро-Гол­ду­ин-Майер“), те раз­кри­ват талан­та му на насмеш­лив наблю­да­тел в „кух­ня­та“ на гигант­с­ка­та холи­вуд­с­ка фил­мо­ва индус­т­рия. Сега тези раз­ка­зи ста­ват достъп­ни и за бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли, бла­го­да­ре­ние на новия сбор­ник на ФАМА+ „Пат Хоби“, сце­на­рист в Холи­вуд“ (София, 2018) в пре­вод на Агли­ка Мар­ко­ва, Люд­мил Люц­ка­нов, Марин Загор­чев и Сил­вия Желева.

Пред­ла­га­ме на Ваше­то вни­ма­ние раз­ка­за „Изли­шен“ в пре­вод на наша­та коле­га Агли­ка Мар­ко­ва.

 

Continue reading

In memoriam: Димитър Зашев

В нача­ло­то на месец фев­ру­а­ри ни напус­на проф. д‑р Дими­тър Зашев (1948–2018) – пре­во­да­чът на „Битие и вре­ме“ на Хай­де­гер, „Хаос и фор­ми“ на Лукач, „За про­из­хо­да и цел­та на исто­ри­я­та“ на Ясперс…, само­бит­ни­ят фило­соф, фено­ме­но­ло­гът, поетът, люби­ми­ят пре­по­да­ва­тел на поко­ле­ния кул­ту­ро­ло­зи и художници.

     Нека почи­ва в мир!

На бол­ка­та
бези­мен­на­та фигура
ще очер­тая ли,
без ритъма
и волята,
и паметта?
Подслон
все още
ще наме­ри ли
дъхът
в пулсацията -
послед­но­то движение,
което
плаши…?

Из „Оце­ле­ли рими“

История славянобългарска“ за първи път на персийски език

На 22 яну­а­ри 2018 г. в Инс­ти­ту­та за кул­тур­но наслед­с­тво в Техе­ран, сто­ли­ца­та на  Ислям­с­ка репуб­ли­ка Иран, бяха пред­ста­ве­ни сиг­нал­ни­те брой­ки на „Исто­рия сла­вя­но­бъл­гар­с­ка“ на пер­сийс­ки език.

Сред при­със­т­ва­щи­те на пре­ми­е­ра­та бяха инж. д‑р Сайед Мохам­мад Бехеш­ти, дирек­тор на Инс­ти­ту­та, г‑н Хрис­то Полен­да­ков, посла­ник на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в ИР Иран, доц. д‑р Геор­ги Въл­чев, зам.-ректор по учеб­на­та дей­ност на Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, проф. д‑р Мад­лен Дано­ва, декан на ФКНФ към СУ, как­то и два­ма­та пре­во­да­чи на кни­га­та, пре­по­да­ва­те­ли­те в спе­ци­ал­ност „Ира­нис­ти­ка“ към катед­ра „Кла­си­чес­ки Изток“ в СУ доц. д‑р Иво Панов и гл.ас. Али­ре­за Пурмохаммад.

През 2012 г. същи­ят пре­во­да­чес­ки екип пре­ве­де на бъл­гар­с­ки език пър­вия том на „Шах-наме“ („Кни­га за царе­те“) на пер­сийс­кия кла­сик Абул­га­сем Фер­до­у­си, за кое­то бе отли­чен от Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия със спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния, а кни­га­та полу­чи Голя­ма­та годиш­на награ­да „Брон­зов лъв“ на Асо­ци­а­ция „Бъл­гар­с­ка кни­га“ за най-добър изда­тел­с­ки проект.

Худо­жес­т­ве­но­то офор­м­ле­ние на ново­το цен­но изда­ние е дело на проф. Вик­тор Пау­нов. Пред­го­во­ри­те към него са от проф. дфн Кирил Топа­лов, проф. дфн Надеж­да Дра­го­ва и доц. д‑р Иво Панов.

Кни­га­та ще бъде отпе­ча­та­на в лук­со­зен вари­ант за биб­ли­о­фи­ли и в обик­но­вен с по-нис­ка цена – за сту­ден­ти и широ­ка чита­тел­с­ка аудитория.

Пуб­ли­ку­ва­не­то на „Исто­рия сла­вя­но­бъл­гар­с­ка“ на пер­сийс­ки език в Иран съв­па­да с 25-та годиш­ни­на от съз­да­ва­не­то на спе­ци­ал­ност „Ира­нис­ти­ка“, 120-та годиш­ни­на от уста­но­вя­ва­не­то на дип­ло­ма­ти­чес­ки отно­ше­ния меж­ду Иран и Бъл­га­рия и 130-та годиш­ни­на от осно­ва­ва­не­то на Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски“.

Дискусия „За превода — практично“

Поред­на­та тема­тич­на дис­ку­сия, орга­ни­зи­ра­на от Наци­о­на­лен цен­тър за кни­га­та – НДК, се със­тоя на 10 фев­ру­а­ри (събо­та) от 16:00 часа в Лите­ра­ту­рен клуб „Перо­то”.
В деба­та учас­т­ва­ха Тео­до­ра Цан­ко­ва – ръко­во­ди­тел на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка” към Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, Дария Кара­пет­ко­ва – доцент по тео­рия и прак­ти­ка на пре­во­да в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки” и Яна Гено­ва – дирек­тор на Фон­да­ция „След­ва­ща стра­ни­ца”. Моде­ра­тор беше Миха­е­ла Пет­ро­ва, ръко­во­ди­тел на Наци­о­на­лен цен­тър за книгата.