Милена Попова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: анг­ло­е­зич­на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Миле­на Попо­ва е роде­на в София и завър­ш­ва бъл­гар­с­ка фило­ло­гия в Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки. Пре­веж­да­ла е рома­ни, раз­ка­зи, пие­си, как­то и тек­с­то­ве в област­та на лите­ра­ту­роз­на­ни­е­то, поли­то­ло­ги­я­та, фило­со­фи­я­та, изкус­т­воз­на­ни­е­то и др. През послед­ни­те 15 годи­ни рабо­ти и като редак­тор на худо­жес­т­ве­ни и неху­до­жес­т­ве­ни преводи.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Бро­нис­лав Мали­нов­с­ки, „Науч­на тео­рия на кул­ту­ра­та. Фун­к­ци­о­нал­на­та тео­рия“, 2004
 • Каръл Шийлдс, „Камен­ни­те днев­ни­ци”, 2005
 • Дей­вид Лодж, „Гор­чи­ви исти­ни”, 2005
 • Тру­ман Капо­ти, „Дър­во­то на нощ­та. Съб­ра­ни раз­ка­зи”, 2009
 • Джеф­ри Юдже­ни­дис, „Мидъл­секс”, 2009
 • Рут Пра­у­ър Джаб­ва­ла, Зной и прах, 2012
 • Дей­вид Мамет, „Теа­тъ­рът”, 2014
 • Сири Хус­т­вет, „Лято без мъже”, 2014
 • Е. Л. Док­то­роу, „Мозъ­кът на Анд­рю”, 2016
 • Сири Хус­т­вет, „Плам­тя­щи­ят свят”, 2017
 • Джеф­ри Мур, „Клу­бът на изчез­на­ли­те видо­ве”, 2017 

Награ­ди:

 • Спе­ци­ал­на награ­да „Кръс­тан Дян­ков” за пре­во­да на „Плам­тя­щи­ят свят” от Сири Хус­т­вет – 2017 г.

Дан­ни за кон­такт:

 • popova376 [at] abv.bg