Николай Боянов Тодоров

Nikolay.Todorov.bgРабот­ни ези­ци: испан­с­ки и анг­лийс­ки език

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: испа­но­е­зич­на и анг­ло­е­зич­на худо­жес­т­ве­на и хума­ни­тар­на лите­ра­ту­ра ХIХ-ХХ в., поезия и проза

Крат­ка биог­ра­фия: Нико­лай Тодо­ров е роден през 1982 г. в София. Завър­ш­ва ИЕГ „Мигел де Сер­ван­тес“ през 2000 г., през 2005 г. полу­ча­ва магис­тър­с­ка сте­пен по меж­ду­на­род­ни отно­ше­ния в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, а през 2018 – док­тор­с­ка сте­пен по фило­ло­гия (исто­рия на лите­ра­ту­ра­та). Има пуб­ли­ку­ва­ни раз­ка­зи и сти­хот­во­ре­ния в бъл­гар­с­кия печат и в отдел­ни анто­ло­гии, но се зани­ма­ва по-актив­но с пре­во­да­чес­ка дей­ност. Пре­веж­да как­то про­за (Мигел де Уна­му­но, Габ­ри­ел Миро, Лео­пол­до Луго­нес, Роса Часел, Еле­на Поня­тов­с­ка и др.), така и поезия (Паб­ло Неру­да, Роса­лия де Кас­т­ро, Анто­нио Мача­до, Сесар Вайе­хо, Еми­ли Дикин­сън, Стен­ли Кюниц, Анд­рей Бели и др.)

Избра­ни преводи: 

КНИГИ

 • Сали­нас, Пед­ро, „Гла­сът на тебе отре­ден“, „Нед­ланд“, София, 2022
 • Гус­ман, Мар­тин Луис, „Сян­ка­та на Кау­ди­льо“, „Гутен­берг“, София, 2022
 • Вале­ра, Хуан, „Мор­са­мор“, „Нед­ланд“, София, 2022
 • Анто­ло­гия на кла­си­чес­кия мек­си­кан­с­ки раз­каз“, „Изток-Запад“, София, 2022
 • Торен­те Балес­тер, Гон­са­ло, „Сага-Фуга на Х. Б.“, „Гутен­берг“, София, 2021
 • Анто­ло­гия на кла­си­чес­кия лати­но­а­ме­ри­кан­с­ки раз­каз“, „Изток-Запад“, София, 2020
 • Песоа, Фер­нан­до, „Пър­ви Фауст“, „Гутен­берг“, София, 2020
  Мача­до, Анто­нио, „Раз­чу­пе­но­то слън­це“, „Гутен­берг“, София, 2020
 • Часел, Роса, „Преж­дев­ре­мен­ни рома­ни“, „Гутен­берг“, София, 2019
 • Чин­ко­та, Ектор Дан­те, „Древ­ност на обла­ци“, „Гутен­берг“, София, 2019
 • Валие-Инк­лан, Рамон Мария, „Тъм­на­та гра­ди­на“, „Гутен­берг“, София, 2019
 • Поня­тов­с­ка, Еле­на, „Дорде­то не се виж­да, Иису­се мой!“, „Гутен­берг“, София, 2018
 • Ман­си­ля, Лусио Вик­то­рио, „Памет­та меж­ду нас“, „Гутен­берг“, София, 2018
 • Моли­на­ри, Рикар­до, „Сен­ки от бля­сък“, „Гутен­берг“, София, 2018
 • Мак­до­налд, Джордж, „Лилит“, „Унис­корп“, София, 2017
 • Мача­до, Ману­ел, „Кан­те хон­до“, ИК Гутен­берг, София, 2017
 • Коре­ни и коро­ни. Перу­ан­с­ка­та поезия от Гон­са­лес Пра­да до Вайе­хо (анто­ло­гия)“, София, ИК Гутен­берг, 2016
 • Гори­ти, Хуа­на Ману­е­ла, „Тръс­ти­ко­ва­та флей­та“, София, ИК Унис­корп, 2016
 • Луго­нес, Лео­пол­до, „Огне­ни­ят дъжд”, София, Унис­корп, 2015
 • Уилямс, Чарлз, „Стъл­ба­та над вет­ро­ве­те”, София, Унис­корп, 2015
 • Кас­т­ро, Роса­лия де, „На бре­го­ве­те на Сар“, поезия, „Гутен­берг“, София, 2015
 • Уна­му­но, Мигел де, „Изгна­ни­ци на този свят“, поезия, „Гутен­берг“, София, 2014
 • Твен, Марк, „Стъп­ки подир дим от лула“, раз­ка­зи, „Гутен­берг“, София, 2013
 • Киро­га, Ора­сио, „Нощ в райс­ка­та гра­ди­на“, раз­ка­зи, „Колиб­ри“, София, 2013
 • Тагор, Рабин­д­ра­нат, „Дъж­дов­ни пер­ли“, поезия, „Гутен­берг“, Сафия, 2013
 • Тагор, Рабин­д­ра­нат, „Вър­хов­на­та нощ“, раз­ка­зи, „Унис­корп“, София, 2013
 • Рай­бек, Тимъ­ти, „Лич­на­та биб­ли­о­те­ка на Хит­лер“, „Рива“, София, 2013
 • Миро, Габ­ри­ел, „Заспа­ли­ят дим“, „Унис­корп“, София, 2012
 • Уна­му­но, Мигел де, „Жива­та поема на любов­та“, раз­ка­зи, „Унис­корп“, София, 2011
 • Дюп­ре, Бен, „50 вели­ки идеи“, есе­та, „Чет­мо“, София, 2010

ДРУГИ ПРЕВОДИ

 • Песоа, Фер­нан­до, „Мага­зин­че за тютюн“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 69/ 2015
 • Лор­ка, Ф. Г., „Сти­хот­во­ре­ния“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 68–69/ 2014–2015
 • По, Едгар, „Сън, препле­тен в сън“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 49/ 2013
 • Неру­да, Паб­ло, „Пре­би­ва­ва­ния на земя­та“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 48/ 2013
 • Джойс, Джеймс, Из „Камер­на музи­ка“ в „Лите­ра­ту­рен вес­т­ник“, 9/ 2013
 • Арге­дас, Хосе Мария, „Сти­хот­во­ре­ния“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 48/ 2013
 • Йейтс, У. Б., „Сти­хот­во­ре­ния“ в „Све­то­ве­те“, 1/ 2013
 • Пас, Окта­вио, „Прости­ят живот“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 46/ 2012
 • Метер­линк, Морис, Из „Пет­най­сет пес­ни“ в „Све­то­ве­те“, 3/ 2012
 • Уайлд, Оскар, „Сти­хот­во­ре­ния и поеми в про­за“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 45/ 2012
 • Фрост, Робърт, „Сти­хот­во­ре­ния“ в „Лите­ра­ту­рен свят“, 44/ 2012
 • Кол­ридж, Самю­ъл, „Сти­хот­во­ре­ния“ в „Лите­ра­ту­рен вес­т­ник“, 26/ 2012

Дан­ни за контакт:

 • тел.: 00 359 987 37 90; 00 359 884 607 222.