Лилия Рачева-Стратиева

Работ­ни ези­ци: пол­с­ки, нем­с­ки, анг­лийс­ки, френски.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра; тео­рия, исто­рия и кри­ти­ка на превода

Крат­ка биография:

Лилия Раче­ва е автор на чети­ри кни­ги за деца: “При­каз­ки за все­ки ден”, НМ 1975, “Снеж­на­та баба”, Оте­чес­т­во 1982, “Хиля­до­лет­на София”, Оте­чес­т­во 1985, “Осво­бо­ди­те­лят на ска­ри­ди­те” Оте­чес­т­во 1987.

Лилия Раче­ва е също така извес­тен спе­ци­а­лист по дет­с­ка лите­ра­ту­ра, автор на над 100 ста­тии по въп­ро­си­те на дет­с­ка­та лите­ра­ту­ра, печа­та­ни освен на бъл­гар­с­ки, също и на анг­лийс­ки, френ­с­ки, нем­с­ки, пол­с­ки, китайс­ки, унгар­с­ки и дру­ги ези­ци. През 1996 и 1998 годи­на е член на меж­ду­на­род­но­то жури за награ­да­та “Андер­сен”, най-голя­ма­та меж­ду­на­род­на награ­да за дет­с­ка лите­ра­ту­ра. Засе­га един­с­т­вен член на това жури от Бьл­га­рия. 1987, 1990 тя е член, а през 1998, 2000 пред­се­да­тел на меж­ду­на­род­но­то жури за награ­да­та “Януш Кор­чак”. В про­дъл­же­ние на чети­ри годи­ни (2000–2004) е редак­тор на меж­ду­на­род­но­то тео­ре­тич­но спи­са­ние за дет­с­ка лите­ра­ту­ра “Бук­бърд“. Била е изда­тел глав­но на дет­с­ка лите­ра­ту­ра, а през пери­о­да 1979 –1991 водещ на теле­ви­зи­он­но­то пре­да­ва­не за дет­с­ка лите­ра­ту­ра “В све­та на книгите”.

От 2000 годи­на досе­га рабо­ти по Евро­пейс­ки обра­зо­ва­тел­ни про­ек­ти, свър­за­ни с дет­с­ка­та литература.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Люд­вик Йежи Керн, Фер­ди­нанд Вели­ко­леп­ни, София, Народ­на мла­деж 1972, 167 стр.
 • Таде­уш Кон­виц­ки, Зве­ро­чо­ве­коп­риз­рак, Плов­див,  Хр., Г. Данов 1974, 220 стр.
 • Едмунд Нижур­с­ки, Спо­соб за Алки­ви­ад, София, Оте­чес­т­во, 1976, 207 стр.
 • Юли­ан Кава­лец, Отре­ден на земя­та, София, Народ­на кул­ту­ра, 1977 г. 148 стр.
 • Бох­дан Чеш­ко, Еле­гия, София, Народ­на кул­ту­ра 1978, 262 стр.
 • Ян Бжех­ва, Ака­де­ми­я­та на гос­по­дин Мас­ти­ле­но Пет­но, София, Оте­чес­т­во, 1978, 87 стр.
 • Ярос­лав Иваш­ке­вич , Мефис­то-валс, София, Музи­ка 1981, 295 стр.
 • Кор­нел Фили­по­вич, Бяла­та пти­ца, Плов­див, Хр. Г. Данов 1980, 229 стр.
 • Люд­вик Йежи Керн, Фер­ди­нанд Вели­ко­леп­ни, Събу­ди се, Фер­ди­нанд, София, Оте­чес­т­во, 1981, 263 стр.
 • Мария Кун­це­ви­чо­ва, Трис­тан 1946, Плов­див, Хр. Г. Данов, 1983, 279 стр.
 • Йежи Пут­ра­мент, Атен­та­тът във въл­че­то леговище,София, Пар­тиз­дат 1983, 99 стр.
 • Ян Паран­дов­с­ки, Цар на живо­та, София, Народ­на Кул­ту­ра 1986, 214 стр.
 • Ян Паран­дов­с­ки, Слън­чев часов­ник, София, Оте­чес­т­во, 1988, 192 Стр.
 • Йежи Пут­ра­мент Вой­на­та, София, Пар­тиз­дат, 1988, 367 стр.
 • Рена­те Велш, Вам­пи, София, Гея Либ­рис, 2007, 111стр.
 • Юта Тра­и­бер, Фран­ка, София, Пано­ра­ма плюс, 2010, 148 стр.
 • Кир­с­тен Бойе, Това да не ви е Чика­го, София, Пано­ра­ма плюс, 2010
 • Миха­ел Енде, Учи­ли­ще за въл­шеб­с­тва, София, Дамян Яков, 2011, 264 стр.

Награ­ди:

 • Орден за при­нос към пол­с­ка­та култура
 • Пър­ви носи­тел на Меж­ду­на­род­на­та награ­да на пол­с­ка­та сек­ция на IBBY за попу­ля­ри­зи­ра­не на пол­с­ка­та дет­с­ка лите­ра­ту­ра в чужбина

Дан­ни за контакт:

e‑mail: lilia.ratcheva@gmail.com