Йорданка Трифонова

Работ­ни ези­ци: чеш­ки, словашки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: кла­си­чес­ка, съв­ре­мен­на, дет­с­ка лите­ра­ту­ра; поезия

Избра­ни пре­во­ди:

 • Карел Чапек. Кри­ти­ка на думи­те. ИК Стас, София 1995, II изда­ни­еН­БУ, София 2011;
 • Якуб Демл. Мири­ам. Мои­те при­яте­ли. Херон Прес, София 2002 (в съавторство);
 • Пат­рик Оур­жед­ник. Europeana. Факе­лек­с­прес, София 2003;
 • Йозеф Сухи. Цве­то­ве­те на тиши­на­та. Пано­ра­ма, София 2005 (в съавторство);
 • Пат­рик Оур­жед­ник. Под­хо­дящ момент, 1855. Факе­лек­с­прес, София 2006;
 • Пат­рик Оур­жед­ник. Adacta. Про­зо­рец, София 2009;
 • З. Милер, Е. Петиш­ка. Как Кър­ти­че­то си уши пан­та­лон­ки. ИК Труд, София 2012;
 • З. Милер, Е. Петиш­ка. Как Кър­ти­че­то си напра­ви авто­мо­бил­че. ИК Труд, София 2013;
 • Р. Дене­мар­ко­ва. Пари от Хит­лер. МД Ели­ас Кане­ти, Русе 2013;
 • Вл. Бинар. Пяна­та на кита­е­ца. Сонм, София 2014.

Награ­ди:

Колек­тив­ни:

 • Ака­де­мич­на награ­да на БАН за 1996 г. за пости­же­ния в попу­ля­ри­зи­ра­не­то на наука­та ˗ за кни­га­та Сла­вян­с­ки ези­ци. Гра­ма­тич­ни очер­ци (София, Изда­тел­с­т­во на БАН 1994).
 • Награ­да Реч­ник на годи­на­та 2003 (Slovník roku 2003)на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Чехия  ˗ за Чеш­ко-бъл­гар­с­ки реч­ник в два тома (Труд & Про­зо­рец, София 2002).
 • Награ­да на Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то на Сло­ве­ния за сло­вен­с­ка­та част от про­ект LINT (Люб­ля­на 2010).

Инди­ви­ду­ал­ни:

 • Поощ­ре­ние на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия за 1996 г. за пре­во­да на Карел Чапек. Кри­ти­ка на думите.

Дан­ни за кон­такт: