Мая Генова

Maia GuenovaРабот­ни ези­ци: ката­лон­с­ки, испански

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Пре­во­дач­ка на сво­бод­на прак­ти­ка 1990–2014 г. Завър­ш­ва испан­с­ка фило­ло­гия в Софийс­кия уни­вер­си­тет „Кли­мент Охрид­с­ки“ 1965–1970 г. Спе­ци­а­ли­зи­ра ката­лон­с­ка лите­ра­ту­ра в Бар­се­лон­с­кия уни­вер­си­тет 1994–1996 г. Рабо­ти като пре­во­дач­ка — устен кон­се­ку­ти­вен и пис­мен пре­вод в посол­с­т­во­то на Испа­ния в София 1970–1985 г. Пре­во­дач­ка в почет­но­то кон­сул­с­т­во на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия в Бар­се­ло­на 2003–2007 г.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Amades, Joan; Les millors llegendes populars , Ed. Selecta-Catalonia 1996. / Ката­лон­с­ки народ­ни при­каз­ки, Sofia, Ed. Balgarski pisatel, 1999.
 • Benet i Jornet, Josep M.; E. R., Fugaç, Lumen 1994: E. R. / Пада­ща звез­да, Sofia Balgarski pisatel 1996.
 • Calders, Pere; Tots els Contes, J. Tremoleda, editor 1973. / Поч­ти невъз­мож­на любов. Profizdat, Sofia 1989.
 • PPamies, Sergi, La bicicleta estàtica; / Ста­ти­чен вело­си­пед, Ciela, Sofia 2013.
 • Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant; / Пло­щад „Диа­мант“, Ed. Narodna kultura, Sofia 1986.
 • Rodoreda, Mercè, La plaça del Diamant; / Пло­щад „Диа­мант“, Ed. Ciela, Sofia 2012; Edició revisada.
 • Rodoreda, Mercè, Mirall trencat; / Счу­пе­но огле­да­ло, Ed. Galico, Sofia 1993.
 • Rodoreda, Mercè, El carrer de les Camèlies; / Ули­ца „Каме­лия”, Ciela, Sofia 2013.
 • Sánchez Piñol, Albert, LA PELL FREDA; / ХЛАДНА КОЖА, KOLIBRI, SOFIA 2007.

Награ­ди:

 • Награ­да „Жозеп Мария Батис­та-и-Рока – Мемо­ри­ал Енрик Гари­га Тру­льолс“ 2013 г., 25 изда­ние, за при­нос към раз­прос­т­ра­не­ни­е­то на ката­лон­с­ка­та лите­ра­ту­ра в България

Дан­ни за кон­такт:

 • email: maiaguenova@gmail.com