Здравка Петрова

Здравка Петрова

Работ­ни ези­ци: бъл­гар­с­ки, рус­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: рус­ко­е­зич­на худо­жес­т­ве­на про­за и хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Рус­ка ези­ко­ва гим­на­зия в Плов­див, магис­тър по рус­ка фило­ло­гия СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”, вто­ра спе­ци­ал­ност анг­лийс­ка фило­ло­гия; редак­тор в Изда­тел­с­т­во „Хрис­то Г. Данов”; пре­по­да­ва­тел по „Сти­лис­ти­ка на пре­во­да” в ПУ „П. Хилен­дар­с­ки”; пенсионерка.

Избра­ни пре­во­ди:

 • А. Чехов „Пла­то­нов”
 • К. Чуков­с­ки „Сре­бър­ни­ят кръст”
 • А. Риба­ков Тет­ра­ло­гия „Деца­та на Арбат”
 • А. Пристав­кин „Пре­но­щу­ва обла­че­то златно”
 • В. Аксьо­нов „Ост­ров Крим” и др.
 • В. Грос­ман „Живот и съдба”
 • Ф. Соло­губ „Мал­ки­ят демон”
 • Л. Тол­с­той, „Ана Каренина“
 • М. Лер­мон­тов „Герой на наше­то време”
 • Д. Хармс „Раз­ка­зи” (под печат)

Награ­ди:

 • Награ­да „Плов­див” за висо­ки пости­же­ния в кул­ту­ра­та – 1995
 • Награ­да на Дру­жес­т­во­то на пре­во­да­чи­те в Плов­див — 1996
 • Награ­да на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия – 1996, 2006, 2007

Дан­ни за кон­такт:

Email: zdravka.petrova@gmail.com

Интер­вю на Марин Бода­ков със Здрав­ка Пет­ро­ва във в. „Кул­ту­ра“, 31.10.2014 г.