Теодора Цанкова

Теодора Цанкова Работ­ни ези­ци: испан­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: съв­ре­мен­на испа­но­е­зич­на лите­ра­ту­ра и хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Тео­до­ра Цан­ко­ва е гла­вен асис­тент в Катед­ра­та по испа­нис­ти­ка и пор­ту­га­лис­ти­ка на ФКНФ на СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Бака­ла­вър по испан­с­ка фило­ло­гия (2003) и магис­тър по програ­ми­те „Пре­во­дач-редак­тор с испан­с­ки език” (2005) и „Лите­ра­ту­роз­на­ние” (2007) към СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. При­до­би­ва док­тор­с­ка сте­пен по запад­но­ев­ро­пейс­ка лите­ра­ту­ра (2012) с дисер­та­ция на тема „Пор­т­ре­тът в лите­ра­ту­ра­та на модер­низ­ма (Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мар­ти­нес Руис „Асо­рин”) в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Член е на редак­ци­он­ния екип на спи­са­ние „Фило­ло­ги­чес­ки форум“. Инте­ре­си­те ѝ са в област­та на срав­ни­тел­но­то лите­ра­ту­роз­на­ние и худо­жес­т­ве­ния превод.

През пери­о­да 2013–2019 г. е пред­се­да­тел на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка” към Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. От 2019 до 2022 г. е замес­т­ник-пред­се­да­тел на СПБ, отго­ва­рящ за меж­ду­на­род­на­та дей­ност. Понасто­я­щем е посто­я­нен пред­ста­ви­тел на СПБ в ЕСАЛП и коор­ди­на­тор на работ­на гру­па „Обра­зо­ва­ние“ към ЕСАЛП.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Хави­ер Гома Лан­сон, „Фило­со­фия за све­та (и за всич­ки в све­та)“ (Кри­ти­ка и хума­ни­зъм, 2021);
 • Рикар­до Гуи­рал­дес, „Дон Сегун­до Сом­б­ра“ (Ерго, 2018);
 • Унай Ело­ри­а­га, „Трам­вай на Шиша Пан­г­ма“ (Смол Стей­шънс Прес, 2017);
 • Хави­ер Мари­ас, „Сан­ти­мен­тал­ни­ят мъж“ (Колиб­ри, 2017)
 • Хосе Игна­сио Тореб­лан­ка, „Кой управ­ля­ва в Евро­па“ (Кри­ти­ка и хума­ни­зъм, 2015)
 • Хави­ер Мари­ас, „Влюб­ва­ни­я­та” (Алте­ра, 2014);
 • Агус­тин Фер­нан­дес Пас, „Черен въз­дух” (Смол Стей­шънс Прес, 2013);
 • Енри­ке Вила-Матас, „Бар­тъл­би и ком­па­ния” (Пано­ра­ма, 2010);
 • Ками­ло Хосе Села, „Чем­ши­ро­во дър­во” (Фама, 2009);
 • Хор­хе Луис Бор­хес, „Кни­га на въоб­ра­жа­е­ми­те същес­т­ва” (Фама, 2008);
 • ста­ти­и­те “Жур­на­лис­ти­ка и раз­каз: предиз­ви­ка­тел­с­т­ва за XXI век” и “Фик­ция, исто­рия, жур­на­лис­ти­ка: поле­та и гра­ни­ци” на Томас Елой Мар­ти­нес в сп. Лите­ра­ту­ра­та, кн. 4, с. 31–60;
 • ста­ти­и­те “Пресни нови­ни за хиб­ри­ди­за­ци­я­та” на Нес­тор Гар­сия Кан­к­ли­ни и “Мла­ди­те хора” и “Тър­гов­с­ки­ят цен­тър” на Беат­рис Сар­ло в сп. Лите­ра­ту­ра­та, кн. 3, с. 104–140.

Награ­ди:

 • Награ­да на Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за при­нос в бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра по слу­чай 24 май – ден на бълар­с­ка­та просве­та и кул­ту­ра и на сла­вян­с­ка­та пис­ме­ност – 2009 г.;
 • Пър­ва награ­да за пре­во­да на „Кни­га на въоб­ра­жа­е­ми­те същес­т­ва“ на Хор­хе Луис Бор­хес на кон­кур­са на ФКНФ, посве­тен на 120-годиш­ни­на­та от съз­да­ва­не­то на Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски“;

Дан­ни за кон­такт:

 • t.tzankova [at] gmail.com