Първан Йосифов Първанов — Черкаски

Първан Йосифов Първанов - ЧеркаскиРабот­ни ези­ци: френ­с­ки и български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и поезия.

Крат­ка биог­ра­фия: Роден в с. Чер­кас­ки, област Мон­та­на. Завър­шил Френ­с­ка фило­ло­гия с вто­ра спе­ци­ал­ност Бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра. Рабо­тил като учи­тел в гр. Лом, Айтос, Помо­рие, Бур­гас и София. През пери­о­да  1996 — 2008 годи­ни е пре­по­да­ва­тел по френ­с­ки и бъл­гар­с­ки ези­ци в Лесо­тех­ни­чес­ки уни­вер­си­тет — София. Спе­ци­а­ли­зи­рал във Фран­ция — Гре­но­бъл ”Мето­до­ло­гия на пре­по­да­ва­не­то на френ­с­ки език” и  в Париж “Френ­с­ки език и циви­ли­за­ция”. Живее със семейс­т­во­то си в гр. София.

Избра­ни преводи:

  • Рома­нът за Трис­тан и Изол­да”, възоб­но­вен от Жозеф Бедие. 1985г.
  • Лите­ра­тур­но-кри­ти­чес­ко наслед­с­тво на Е.Зола  /том 6/. 1986г.
  • Браз­ди в оке­а­на”, роман от Веркор.

Награ­ди: Награ­ди от учас­тия в наци­о­нал­ни лите­ра­тур­ни кон­кур­си: “Поезия и песен на Бал­ка­на”, Дря­но­во – 77г.; Пър­ви мел­ниш­ки  вече­ри на бъл­гар­с­ка­та поезия.

Дан­ни за контакт:

  • тел: 0877 37 27 02   и   02 973 42 48
  • email: tcherkaski@abv.bg