Павел Атанасов Боржуков

Рабо­тен език:  испан­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Роден е в село Вра­бе­во, общи­на Тро­ян – 1941. Завър­шил е испан­с­ка фило­ло­гия в СУ „Кли­мент Охрид­с­ки”. Завър­шил е и три­го­ди­шен курс по исто­рия на изкус­т­ва­та в Хаван­с­кия уни­вер­си­тет. Рабо­тил е на раз­лич­ни попри­ща: Теа­тър на худо­жес­т­ве­но­то сло­во в София, пре­во­дач към кон­тин­ген­та на бъл­гар­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти в Куба, зам. гла­вен редак­тор в сп. „Бъл­гар­с­ки син­ди­ка­ти” на чуж­ди ези­ци, корес­пон­дент на в. „Труд” в Пра­га, редак­тор в изда­тел­с­т­во „Просве­та” и др. От 2001 годи­на до момен­та е хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел по испан­с­ки език в Софийс­кия уни­вер­си­тет. Освен в Съю­за на пре­во­да­чи­те чле­ну­ва в Съю­за на неза­ви­си­ми­те писа­те­ли в Бъл­га­рия, Съю­за на бъл­гар­с­ки­те жур­на­лис­ти и в Бъл­гар­с­кия хай­ку съюз.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Сер­ван­тес и  Кара­ва­джо”  (под­бор и пре­вод от испан­с­ки на поези­я­та на Мигел де Сервантес)
  • ALLA” ( „Отвъд”,  сти­хос­бир­ка с хай­ку твор­би,  пре­вод на испан­с­ки от същия преводач-автор )
  • сти­хо­ве от испан­с­ки в лите­ра­тур­ни издания

Награ­ди:

  • От наци­о­нал­ни кон­кур­си  за поезия и раз­каз с автор­с­ки творби

Дан­ни за кон­такт: