Невена Аспарухова Панова

Невена Панова Работ­ни ези­ци: ста­рог­ръц­ки, латин­с­ки, нем­с­ки, английски.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: пре­во­ди на худо­жес­т­ве­на и фило­соф­с­ка антич­на про­за; пре­во­ди на съв­ре­мен­на пуб­ли­цис­ти­ка и хума­ни­та­рис­ти­ка в област­та на изслед­ва­ни­я­та на античността.

Крат­ка биог­ра­фия: 12.12.1974 – роде­на в София; 1989–1994: сред­но обра­зо­ва­ние в НГДЕК „Кон­с­тан­тин Кирил Фило­соф”, София; 1994–1999: вис­ше обра­зо­ва­ние (Кла­си­чес­ка фило­ло­гия и Унгар­с­ки език и лите­ра­ту­ра, вто­ра спе­ци­ал­ност) в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”, София; 2010–2012: магис­т­ра­ту­ра „Език и пуб­лич­ност. Фило­соф­с­ки и соци­о­ло­ги­чес­ки под­хо­ди”, НБУ (пред­стои дип­ло­ми­ра­не); 2004 – док­тор по ста­рог­ръц­ка лите­ра­ту­ра (дисер­та­ция на тема: „Диа­лог и диа­ло­гич­ност във и спо­ред диа­ло­зи­те на Пла­тон”, научен р‑тел: проф. дфн Б. Бог­да­нов); 2013 – доцент по ста­рог­ръц­ка лите­ра­ту­ра в Софийс­кия уни­вер­си­тет, ФКНФ; от 1999 – хоно­ру­ван, от 2004 – редо­вен пре­по­да­ва­тел по ста­рог­ръц­ки език и ста­рог­ръц­ка лите­ра­ту­ра в Катед­ра­та по кла­си­чес­ка фило­ло­гия, ФКНФ, СУ; 2005–2008: хон. про­по­да­ва­тел по антич­на лите­ра­ту­ра и фило­со­фия в НБУ.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Дио­ни­сий Тра­кийс­ки. “Гра­ма­ти­ка” – пре­вод от ста­рог­ръц­ки, реч­ник на тер­ми­ни­те и бележ­ки. – Съпос­та­ви­тел­но ези­коз­на­ние, ХХІ, 1996, №4, 66–87.
  • Томас А. Сле­зак. Да четем Пла­тон – пре­вод от нем­с­ки, С.: Сонм, 2002, 156 с.
  • Жан-Пиер Вер­нан. Инди­ви­дът, смърт­та, любов­та. Аз и дру­ги­ят в древ­на Гър­ция – пре­вод от френ­с­ки (Пред­го­вор, есе­та І, ІІ, ІІІ, V, VІ, ІХ), С.: Нов бъл­гар­с­ки уни­вер­си­тет, 2004, 251 с.
  • Пла­тон. Зако­ни – пре­вод от ста­рог­ръц­ки и бележ­ки (кни­ги I‑IV, VI-VII; друг пре­во­дач в тома – Г. Гочев), С.: Сонм, 2006, 748 с.
  • Плу­тарх. Успо­ред­ни живо­то­пи­си (Тезей, Демос­тен, Цице­рон) – пре­вод от ста­рог­ръц­ки и бележ­ки. С.: Фон­да­ция за бъл­гар­с­ка лите­ра­ту­ра, 2008, ISBN: 978–954-677–055‑4, 342 с (дру­ги пре­во­да­чи на тома: Д. Въл­че­ва, Д. Табакова).
  • Клав­дий Ели­ан. Шаре­ни исто­рии (кн. 3–4, 6, 9, 11, 13, 14) – пре­вод от ста­рог­ръц­ки и бележ­ки. С: Фон­да­ция за бъл­гар­с­ка лите­ра­ту­ра, 2009, ISBN: 978–954-677–053‑0, 286 с (друг пре­во­дач в тома: Н. Шаранков).
  • Хана Арент. Фило­со­фия и поли­ти­ка – пре­вод от анг­лийс­ки. – В: Що е поли­ти­чес­ка фило­со­фия? Сту­дии и фраг­мен­ти, ред. Л. Ден­ко­ва. С.: НБУ, 2013, 978–954-535–787‑9, 97–134.
  • Плу­тарх. Успо­ред­ни живо­то­пи­си (Ликург и Нума; Солон и Пуб­ли­ко­ла) – пре­вод от ста­рог­ръц­ки и бележ­ки. С.: Ерго, 2013, ISBN: 978–954-8689–51‑9, 5–178 (дру­ги пре­во­да­чи на тома: Д. Въл­че­ва, М. Славова).

Дан­ни за кон­такт:

  • nevenapan@gmail.com