Калоян Веселинов Праматаров

Калоян Веселинов ПраматаровРабот­ни ези­ци: Френ­с­ки, анг­лийс­ки, латин­с­ки, старогръцки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Евро­пейс­ка про­за, хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия:

2011–2014 – Док­то­рант по тра­кийс­ка и рим­с­ка архе­о­ло­гия, СУ „Кли­мент Охридски“

2008–2010 – Магис­тър по тра­кийс­ка архе­о­ло­гия, СУ „Кли­мент Охридски“

2003–2007 – Бака­ла­вър по архе­о­ло­гия, СУ „Кли­мент Охридски“

1997–2003 – Ези­ко­ва гим­на­зия „Св. София“, София

В пери­о­да 2008–2014 г. мно­гоб­рой­ни пре­во­да­чес­ки спе­ци­а­ли­за­ции в Меж­ду­на­род­ния колеж за лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи в гр. Арл, Фран­ция, Пре­во­да­чес­ки колеж „Лорен“, Швей­ца­рия, Меж­ду­на­ро­ден колеж за лите­ра­тур­ни пре­во­да­чи, Сенеф, Бел­гия, Пре­во­да­чес­ко ате­лие в Рарон, Швей­ца­рия и др.

Избра­ни пре­во­ди:

В област­та на худо­жес­т­ве­на­та литература:

  • Швоб, Мар­сел, «Царят със злат­на­та мас­ка» и дру­ги фан­тас­тич­ни исто­рии, Сонм, 2013 ;
  • Роден­бах, Жорж, Изкус­т­во­то в изгна­ние, Сонм, 2011;
  • Нодие, Шарл, Фан­тас­тич­ни исто­рии, Сонм, 2010 ;

В област­та на хуманитаристиката:

  • Сер­жан, Бер­нар, Кни­га за геро­и­те на кел­ти и гър­ци, Сонм, 2011 ;
  • Дос, Фран­соа, Ходът на иде­и­те. Исто­ри­я­та на инте­лек­ту­ал­ци­те – инте­лек­ту­ал­на­та исто­рия, Сонм, 2007;
  • Пиа­ро­та, Мирей, Жени­те в при­каз­ки­те. Истин­с­ко­то лице на Гре­тел, Сонм, 1‑во изд. 2003, 2‑ро изд. 2006.

Дан­ни за кон­такт: