Йордан Костурков

Йордан КостурковРабот­ни ези­ци: анг­лийс­ки, български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­вен пре­вод, кон­се­ку­тив, симул­тан­тен и др.

Крат­ка биог­ра­фия: Анг­лийс­ки ези­ко­ва гим­на­зия – Плов­див, магис­тър по анг­лийс­ка фило­ло­гия СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, спе­ци­а­ли­за­ция в Мет­ро­по­ли­тен Юни­вър­си­ти, Лийдс, Обе­ди­не­но крал­с­т­во, Юни­вър­си­ти ъв Луи­вил, Кен­тъ­ки, САЩ, Залц­бург, Лаф­бо­ро и др., док­тор ПУ „Паи­сий Хилен­дар­с­ки“; редак­тор в изда­тел­с­т­во 1975–1988, доцент по анг­лийс­ка и аме­ри­кан­с­ка лите­ра­ту­ра ПУ „Паи­сий Хилендарски“

Избра­ни пре­во­ди:

  • Лорънс Стърн „Сан­ти­мен­тал­но пъте­шес­т­вие през Фран­ция и Италия“;
  • Нор­ман Мей­лър „Мъжа­ги­те не танцуват“;
  • Гор Видал „1876 годи­на“, „Вашинг­тон, окръг Колум­бия“, „Импе­рия“;
  • Уила Катър „Моят смър­тен враг“,
  • Едит Уор­тън „Итън Фром“
  • Форд Мадокс Фокс, „Доб­ри­ят вой­ник“ и др.

Награ­ди:

  • Съюз на бъл­гар­с­ки­те писатели;
  • Плов­див“ на Общи­на Плов­див и др.

Дан­ни за кон­такт:

тел. 0886 178 739

email: ykosturkov@yahoo.com