Илияна Иванова Чалъкова

Илияна Иванова ЧалъковаРабот­ни ези­ци: пор­ту­гал­с­ки език

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: пре­вод на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра (про­за, дра­ма­тур­гия и поезия) от пор­ту­гал­с­ки език на бъл­гар­с­ки език

Крат­ка биог­ра­фия: Или­я­на Чалъ­ко­ва е роде­на през 1980 г. в гр. Плов­див. Завър­ш­ва Спе­ци­ал­ност „Пор­ту­гал­с­ка фило­ло­гия” в Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки” и магис­т­ра­ту­ра по пре­вод и редак­ция в същия уни­вер­си­тет с дип­лом­на рабо­та в област­та на афри­кан­с­ка­та пор­ту­га­ло­е­зич­на лите­ра­ту­ра. Спе­ци­а­ли­зи­ра съв­ре­мен­на пор­ту­гал­с­ка лите­ра­ту­ра в Лиса­бон със сти­пен­дия на Пор­ту­гал­с­кия кул­ту­рен инс­ти­тут, а по-къс­но завър­ш­ва вто­ра магис­тър­с­ка програ­ма по жен­с­ки изслед­ва­ния в Нов лиса­бон­с­ки уни­вер­си­тет. Понасто­я­щем е док­то­рант по съв­ре­мен­на пор­ту­гал­с­ка лите­ра­ту­ра и рабо­ти вър­ху раз­ра­бот­ка, посве­те­на на соци­о­ло­ги­чес­ка­та пер­с­пек­ти­ва в лите­ра­тур­на­та кри­ти­ка. От 2005 г. насам рабо­ти като ико­но­ми­чес­ки жур­на­лист, пре­во­дач с пор­ту­гал­с­ки език и хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел по съв­ре­ме­нен пор­ту­гал­с­ки език и кул­ту­ра, дра­ма­тур­ги­чен пре­вод и ико­но­ми­чес­ки пре­вод към Катед­ра „Испа­нис­ти­ка и пор­ту­га­лис­ти­ка” в Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Има пуб­ли­ка­ции и инте­ре­си в сфе­ра­та на родо­во-поло­ва­та пер­с­пек­ти­ва през телес­ния код в пор­ту­гал­с­ка­та лите­ра­ту­ра, съв­ре­ме­нен пор­ту­гал­с­ки дра­ма­тур­ги­чен текст и афри­кан­с­ки пор­ту­га­ло­е­зич­ни лите­ра­ту­ри. Учас­т­ва в наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни кон­фе­рен­ции и колок­ви­у­ми в област­та на пор­ту­га­ло­е­зич­ни­те изследвания.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Жозе Сара­ма­го, Проглеж­да­не, София: Колиб­ри, 2013;
  • Але­шан­д­ре Ерку­ла­ну, Пре­да­ния и леген­ди, София: Алте­ра, 2011;
  • Мито­ло­гия и род в смър­т­на­та Пен­те­зи­лея”, Лите­ра­ту­рен вес­т­ник, бр. 8, 29.02–6.03.2012;
  • Gender мозай­ка”, сп. Стра­ни­ци, брой 3, 2008.

Дан­ни за кон­такт:

  • адрес: гр. Плов­див 4000, ул. Алек­сан­дър Пуш­кин 13А, ет. 3, ап. 7
  • тел. + 359 888 78 66 07
  • e‑mail: iliyana.chalakova@gmail.com
  • skype: trinca.pintosi