Дарин Тенев

Работ­ни ези­ци: япон­с­ки, анг­лийс­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хума­ни­та­рис­ти­ка, философия

Крат­ка биог­ра­фия: Дарин Тенев е доцент по тео­рия на лите­ра­ту­ра­та в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Дирек­тор на Инс­ти­ту­та за кри­ти­чес­ки соци­ал­ни изслед­ва­ния. Завър­шил е Бъл­гар­с­ка фило­ло­гия, Япо­нис­ти­ка и магис­т­ра­ту­ра „Лите­ра­ту­роз­на­ние” в СУ, къде­то през 2008 годи­на защи­та­ва док­то­рат по тео­рия на лите­ра­ту­ра­та. Спе­ци­а­ли­зи­рал е в Кио­то и Токио. Автор на две кни­ги: Фик­ция и образ (Жанет 45, 2012); Откло­не­ния. Опи­ти вър­ху Жак Дери­да (Изтк-Запад, 2013).

Избра­ни пре­во­ди:

  • Тани­ка­ва Шун­та­ро, Пъту­ва­не, София, ИК „Литав­ра”, 2001
  • Ернес­то Лак­лау, Еман­ци­па­ции, кол. “Кри­ти­чес­ки обвър­з­ва­ния”, София, ИК “Литав­ра”, 2004
  • Дадзай Оса­му, „Про­ва­лът на чове­ка” (роман), В: Про­ва­лът на чове­ка и дру­ги про­из­ве­де­ния, София, Алте­ра, 2011.

Дан­ни за кон­такт:

  • darin.tenev@gmail.com