Ангел Михайлов Игов

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Ангел Игов е роден на 3 юли 1981 г. в София. Завър­ш­ва СУ „Св. Кл. Охрид­с­ки“ с бака­ла­вър­с­ка сте­пен по Анг­лийс­ка фило­ло­гия, магис­тър­с­ка по Лите­ра­ту­роз­на­ние и док­тор­с­ка сте­пен по Запад­но­ев­ро­пейс­ка лите­ра­ту­ра. Спе­ци­а­ли­зи­ра в Уни­вер­си­те­та на Роу­хем­п­тън, Лон­дон и в Уни­вер­си­те­та на Кали­фор­ния, Бър­к­ли, със сти­пен­дия по програ­ма „Фул­б­райт“. Сти­пен­ди­ант на меж­ду­на­род­на­та програ­ма „Хал­ма“ (2010). Автор на рома­на „Крат­ка повест за сра­ма“ (2011), изда­ден на анг­лийс­ки език от аме­ри­кан­с­ко­то изда­тел­с­т­во „Open Letter” с под­кре­па­та на фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“. Автор е също на два сбор­ни­ка с раз­ка­зи: „Сре­щи на пътя“ (2002) и „К.“ (2006); пър­ви­ят пече­ли награ­да­та „Южна про­лет“ за дебют, а вто­ри­ят е номи­ни­ран за награ­да­та „Ели­ас Кане­ти“. Носи­тел на награ­да от кон­кур­са „Раш­ко Суга­рев“ за раз­ка­за „Всич­ко“. През 2005 заед­но с дру­ги мла­ди писа­те­ли съз­да­ва ини­ци­а­ти­ва­та „Литур­не“, в коя­то авто­ри­те четат на глас сво­и­те про­из­ве­де­ния на ожи­ве­ни град­с­ки места.

Гла­вен асис­тент в катед­ра „Анг­ли­цис­ти­ка и аме­ри­ка­нис­ти­ка“ на СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. В раз­лич­ни пери­о­ди е лите­ра­ту­рен наблю­да­тел в пре­да­ва­не­то на TV7 „5 по Рих­тер”, в. „Кул­ту­ра”, сп. „Мени­джър“ и „Sofia Live”. Номи­ни­ран за награ­да­та „Хрис­то Г. Данов“ за пред­ста­вя­не на бъл­гар­с­ка­та кни­га. Водил е пре­да­ва­не­то „Вся­ка събо­та“ по радио „Нет“. Член на жури­то на награ­да­та за роман „Вик“ (2007), на награ­да­та за поетич­на кни­га „Иван Нико­лов” (2009) и на награ­да­та „Ели­ас Кане­ти“ (2013). Двук­рат­но номи­ни­ран за награ­да­та за пре­вод „Кръс­тан Дянков“.

Избра­ни пре­во­ди:

  • Пол Остър. Кни­га на илю­зи­и­те, 2005, 2008.
  • Мар­тин Еймис. Дру­ги­те, 2006.
  • Иън Макю­ън. Изкуп­ле­ние, 2009.
  • Уилям Уър­дзу­ърт и Самю­ъл Тей­лър Кол­ридж. Лири­чес­ки бала­ди, 2010.
  • Андже­ла Кар­тър. Адс­ки­те маши­ни за жела­ния на док­тор Хоф­ман, 2010.
  • Джон Бан­вил. Дума­та на обви­ня­е­мия, 2013.
  • Дж. Р. Р. Тол­кин. Леген­да за Сигурд и Гуд­рун, 2014.
  • Андже­ла Кар­тър, Умни деца, 2014.

Кон­так­ти: