Румяна Л. Станчева

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки, румън­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: поезия, худо­жес­т­ве­на про­за, хуманитаристика

Крат­ка биог­ра­фия: Румя­на Л. Стан­че­ва е про­фе­сор, дфн в Софийс­кия уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Автор на моног­ра­фич­ни изслед­ва­ния по Срав­ни­тел­но литерату­рознание. Осно­ва­тел на Ака­де­мич­ния кръг по Срав­ни­тел­но литературо­знание и негов пър­ви пред­се­да­тел (2001–2011); член на Науч­ния съвет на Общес­т­во­то по тео­ри­я­та и прак­ти­ка­та на пре­во­да (SEPTET), Страс­бург; член на Упра­ви­тел­ния съвет на СПБ. Още на адрес:

  • http://www.slav.uni-sofia.bg/images/stories/documents/R.Stancheva.pdf
  • http://encls.net/?q=profile/roumiana-l-stantcheva

Избра­ни преводи

  • Victor Hugo. Poèmes: Вик­тор Юго. Избра­ни твор­би. Том 7, (Поезия). Пре­вод на част от сти­хот­во­ре­ни­я­та. София, НК, 1990.
  • Jacques Prévert. Poèmes: Жак Пре­вер. Как да нари­су­ваш пти­ца. Дву­е­зич­на сти­хос­бир­ка. Пре­вод на част от сти­хот­во­ре­ни­я­та. София, Колиб­ри, 2000.
  • Ana Blandiana. Poeme și eseuri: Ана Блан­ди­а­на. Кори­до­ри с огле­да­ла. Сб. Поезия и есе­та. Със­та­ви­тел­с­т­во, пре­вод от румън­с­ки и пред­го­вор. София, Изд. Бал­ка­ни, 2005, 312 с. (Hаг­ра­да на СПБ).
  • Dumitru Ţepeneag. La belle Roumaine : Думит­ру Цепе­няг. Кра­си­ва­та румън­ка. Роман. София, Изд. Бал­ка­ни, 2010.
  • Ana Blandiana. Refluxul sensurilor : Ана Блан­ди­а­да. Отлив на сми­съ­ла. Нови сти­хот­во­ре­ния. София, Изд. Бал­ка­ни, 2010.
  • Gabriela Adameșteanu. Provizorat : Габ­ри­е­ла Ада­ме­щя­ну. Вре­мен­но­то. Роман. София, Мага уел­динг, 2013.
  • Norman Manea. Intoarcerea huliganului: Нор­ман Маня. Завръ­ща­не­то на хули­га­на. Роман. Изд. Бал­ка­ни, 2013.

Награ­ди: Док­тор хоно­рис кау­за на Уни­вер­си­те­та на Артоа (2002); Кава­лер на френ­с­кия „Орден на Ака­де­мич­ни­те пал­ми” (2004); Награ­да за пре­вод поезия (СПБ, 2006).

Дан­ни за кон­такт:

  • R.L.Stantcheva@gmail.com