Росица Панайотова

Росица ПанайотоваРабот­ни ези­ци: анг­лийс­ки и руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, науч­но-попу­ляр­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: .пре­во­дач от 1990 г.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Bourne Identity, Robert Ludlum
  Само­лич­ност­та на Борн, 1991, Народ­на култура/Свят, 1996, 2004, Прозорец
 • Road to Omaha, Robert Ludlum
  Пътят към Ома­ха, 1994, Кро­нос, 2004, Прозорец
 • Salmon of Doubt: Hitchhiking the Galaxy One Last Time, Douglas Adams
  Сьом­га­та на съм­не­ни­е­то, 2002, Бард
 • Unicorn Variations, Roger Zelazny
  Вари­а­ци­и­те на Едно­ро­га, 2000, Бард
 • Stardust, Neil Gaiman
  Звез­ден прах, 2008, Бард
 • Fragile Things, Neil Gaiman
  Чуп­ли­ви неща, 2007, Бард
 • The Lost Army of Cambyses, Paul Sussman
  Изгу­бе­на­та армия на Кам­биз, 2003, Бард
 • Last Secret Of The Temple Paul Sussman
  Послед­на­та тай­на на Дома Гос­по­ден, 2005, Бард
 • Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
  Голе­ми­те изма­ми, 2004, Кръгозор
 • Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Larry Wolff
  Изоб­ре­тя­ва­не­то на Източ­на Евро­па, 2005, Кра­ли­ца Маб
 • 100 Most Beautiful Cities in the world
  Сто­те най-кра­си­ви гра­до­ве в све­та, 2008, A&T
 • Masterpieces of Modern Architecture, Silvio Casara et al
  Шедьов­ри на съв­ре­мен­на­та архи­тек­ту­ра, 2007, A&T
 • The House Plant Expert Book 2: The Must-Have Sequel to the World’s Bestselling House Plant Book, Vol. 2, D. G. Hessayon
  Екс­перт по стай­ни­те рас­те­ния – 2, 2006, Гея Либрис
 • The Path to Love: Spiritual Strategies for Healing, Deepak Chopra
  Пъте­ка­та към любов­та, 2002, 2006, Бард
 • The Seven Spiritual Laws for Parents: Guiding Your Children to Success and Fulfillment, Deepak Chopra
  Седем­те духов­ни пра­ви­ла за роди­те­ли, 2000, 2004, Бард
 • Unconditional Life: Discovering the Power to Fulfill Your Dreams, Deepak Chopra
  Живот без око­ви, 2001, Бард

Дан­ни за кон­такт:

 • email: rositsa_panayoyova@abv.bg