Годишни награди на Съюза на преводачите в България за 2019 г.

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на 

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Награ­ди за ярки постижения: 

 • Русан­ка Ляпова – за пре­во­да от хър­ват­с­ки език на „Домаш­ни дух­че­та“ от Дуб­рав­ка Угре­шич, изд. „Агата‑А“;
 • Боря­на Дарак­чи­е­ва – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на „Онзи в мен“ от Сам Шепърд, изд. Лист“;
 • Гали­на Мела­мед – за пре­во­да от френ­с­ки език на Пер­сийс­ки пис­ма“ от Шарл дьо Мон­тес­кьо, изд. „Колиб­ри“;
 • Зор­ни­ца Хрис­това – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на „Кла­да­та на суе­та­та“ от Том Улф, изд. Лист“.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки постижения:

 • Мари­а­на Еки­мо­ва-Мел­ни­ши­ка – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на Очи със слън­це нес­рав­ни­ми“ от Антъ­ни Бър­джес, изд. „Изток-Запад“.

Награ­да на СПБ „Еле­на Муте­ва“ за ярко пости­же­ние на млад пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на литература:

 • Кате­ри­на Коки­но­ва – за пре­во­да от пол­с­ки език на рома­на Кос­мос“ от Витолд Гом­б­ро­вич, изд. „Пано­ра­ма“.

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Весе­ла Каца­ро­вадопри­нес­ла за обо­га­тя­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра със сво­и­те пре­во­ди на зна­чи­ми про­из­ве­де­ния на анг­лийс­ка­та и аме­ри­кан­с­ка­та лите­ра­ту­ра от ХІХ и ХХ век.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на 

ХУМАНИТАРИСТИКА

Награ­ди за ярки постижения:

 • Борис Мари­нов – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на „Цар­с­т­во­то вът­ре в нас“ от Калис­тос (Уеър), изд. „Омо­фор“ и фон­да­ция „Покров Богородичен“;
 • Невя­на Анд­ре­е­ва – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на „Да мис­лиш ХХ век“ от Тони Джъд, изд. „Колиб­ри“.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки постижения:

 • Сава Слав­чев за пре­во­да от ита­ли­ан­с­ки език на „Свещ­ник“ от Джор­да­но Бру­но, Изд. „Изток-Запад“.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на 

ТЕОРИЯТА, ИСТОРИЯТА И КРИТИКАТА НА ПРЕВОДА

Награ­да за ярко постижение:

 • Вита­на Кос­та­ди­но­ва – за ней­но­то изслед­ва­не на анг­лийс­ки език Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, изд. на Плов­див­с­кия университет. 

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки постижения:

 • Иво Панов за него­во­то изслед­ва­не „Ениг­ма­та Омар Хайям“, изд. „Пано­ра­ма“.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на 

НАУЧНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕВОД

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Лари­са Пет­ро­ва за дъл­го­го­диш­на­та ѝ пре­во­да­чес­ка дей­ност на спе­ци­а­ли­зи­ра­на науч­на и тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра в област­та на меди­ци­на­та и фар­ма­ци­я­та, ико­но­ми­ка­та, тех­ни­ка­та, стро­и­тел­с­т­во­то, пре­во­да на доку­мен­ти, как­то и като устен пре­во­дач дву­по­соч­но с рус­ки и бъл­гар­с­ки език и за при­но­са ѝ в рабо­та­та на Съю­за като един от него­ви­те членове;

 • Ата­нас Слав­чев Ата­на­сов за дъл­го­го­диш­на­та му пре­во­да­чес­ка дей­ност на спе­ци­а­ли­зи­ра­на науч­на и тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра в област­та на обра­зо­ва­ни­е­то, соци­о­ло­ги­я­та, ико­но­ми­ка­та, меди­ци­на­та, общес­т­ве­ни­те и при­род­ни науки, пре­во­да на доку­мен­ти, как­то и като устен пре­во­дач на науч­ни фору­ми от анг­лийс­ки и нем­с­ки на бъл­гар­с­ки език. За при­но­са му в рабо­та­та на Съю­за като един от него­ви­те чле­но­ве и съос­но­ва­тел на Клу­ба на мла­дия преводач.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ за 

СИНХРОНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Дида Фили­по­ва – за дъл­го­го­диш­на­та ѝ пре­во­да­чес­ка дей­ност в област­та на кон­фе­рен­т­ния и пис­мен пре­вод от и на френ­с­ки език.

Почет­на гра­мо­та за голе­ми заслу­ги за раз­ви­ти­е­то на пре­во­да­чес­ко­то изкус­т­во в България 

 • Вла­ди­мир Трен­да­фи­лов (посмър­т­но) за еру­ди­ци­я­та, все­от­дай­ност­та и голе­ми­те му заслу­ги като пре­во­дач на поезия, редак­тор, пре­по­да­ва­тел, лите­ра­ту­рен кри­тик и тео­ре­тик на пре­во­да в област­та на анг­ло­е­зич­ни­те литератури.