Очакваме номинации за годишните награди на СПБ

През април месец бе изб­рано и утвър­дено жури на сек­ция “Худо­жес­т­вена лите­ра­тура” за годиш­ните наг­ради на СПБ за 2016 г. в след­ния със­тав: Владимир Молев, Невена Панова, Русанка Ляпова.

Съг­ласно Пра­вил­ника годиш­ните наг­ради на СПБ са три вида:

  • наг­рада за ярки пос­ти­же­ния,
  • спе­ци­ална наг­рада за изк­лю­чи­телно високи пос­ти­же­ния и
  • наг­рада за цялос­тна дей­ност,

като пър­вите два се при­съж­дат за кон­к­ретно про­из­ве­де­ние, пуб­ли­ку­вано в пери­ода от 1 юли на пред­ход­ната до 30 юни на теку­щата година.

През 2014 г. беше учре­дена нова годишна наг­рада на СПБ – наг­рада за млад пре­во­дач, на името на Елена Мутева (Пра­вил­ник на наг­ра­дата).

Отли­чи­ята се обя­вя­ват всяка година на 30 сеп­тем­ври по слу­чай меж­ду­на­род­ния Ден на пре­во­дача.

При­зо­ва­ваме изда­тели и кри­тици да изп­ра­щат на журито (по имейл или с писмо до офиса на СПБ) моти­ви­ра­ните си пред­ло­же­ния за наг­ради  до 31 юли 2016 г., като по въз­мож­ност ги прид­ру­жа­ват с екзем­п­ляр от пред­ло­же­ното за наг­рада про­из­ве­де­ние.