Покана за среща в памет на Норберт Рандов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,

СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

П   О   К   А   Н   А

за среща в памет на видния немски българист проф. д-р Норберт Рандов,

д-р хон. кауза на Софийския, Шуменския и Благоевградския университет, по повод 85 години от рождението му.

Неговите научни изследвания са  с широк обхват – от „За възникването на първия славянски литературен език“ през „Приятелят на славяните Георг Адам и отношението му към българската литература“ и „Пенчо Славейков и Готфрид Келер“ до „Проблеми на новата българска литература“ и „Вапцаров и книжовният български език“.

Значими са заслугите на Норберт Рандов в областта на художествения превод от български на немски език. За отбелязване са преводите на „История славяноболгарская“ от Паисий Хилендарски,  „Под игото“ от Ив. Вазов, както и на лириката на поети като П. Яворов, Ат. Далчев, М. Иванова и др. Не  случайно беше избран за член на Съвета на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ и на Съюза на преводачите в България.

Заповядайте на 17.  декември от 18 часа в зала 2 на Ректората да си спомним за личността Норберт Рандов и неговото творчество.