Ателието по превод за 2014 г. е отворено за кандидатстване

Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва” (ФЕК) и Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) за чет­вър­та поред­на годи­на орга­ни­зи­рат съв­мес­т­но ате­лие по пре­вод. Ате­ли­е­то е насо­че­но към пре­во­да­чи на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, a работ­ни­те ези­ци са бъл­гар­с­ки и английски.

Преподавателски екип:

Ръко­во­ди­те­ли на ате­ли­е­то през 2014 г. ще бъдат Андже­ла Родел (обра­тен пре­вод) и Игли­ка Васи­ле­ва (прав превод).

Време и място на провеждане:

Ате­ли­е­то ще се про­ве­де от 16 до 18 май 2014 г. (три дни), в гр. София.

Резултати:

Име­на­та на одоб­ре­ни­те за учас­тие кан­ди­да­ти ще бъдат обя­ве­ни до 1 май 2014 г.

Краен срок за кандидатстване:

Кан­ди­да­ту­ри­те тряб­ва да бъдат полу­че­ни до 17.00 ч. на 25 април (петък) 2014 г.

Документи за кандидатстване:

Кан­ди­дат­с­тва­не­то се осъ­щес­т­вя­ва в две стъпки:

  1. Заяв­ка за инте­рес: попъл­не­на­та заяв­ка­та, коя­то може­те да наме­ри­те тук, изпра­те­те на имейл: silieva@ekf.bgпри пър­ва възможност.
  2. Пре­вод на худо­жес­т­вен текст: след като полу­чим Ваша­та заяв­ка, ще Ви изпра­тим кра­тък худо­жес­т­вен текст, кой­то тряб­ва да пре­ве­де­те от бъл­гар­с­ки на анг­лийс­ки език, и да изпра­ти­те на имейл: silieva@ekf.bg до 17:00 ч. на 25 април (петък) 2014 г.

Такса-участие:

Все­ки одоб­рен за учас­тие кан­ди­дат тряб­ва да запла­ти так­са в раз­мер на 95 лева, като сред­с­тва­та ще бъдат съби­ра­ни от Съю­за на пре­во­да­чи­те в България.

Чети­ри­ма одоб­ре­ни за учас­тие кан­ди­да­ти ще бъдат допус­на­ти до учас­тие като сти­пен­ди­ан­ти и осво­бо­де­ни от запла­ща­не на так­са-учас­тие. Три сти­пен­дии ще бъдат оси­гу­ре­ни от фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва” и една от Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, кой­то през 2014 г. отбе­ляз­ва 40 годи­ни от съз­да­ва­не­то си.

Удостоверение:

Всич­ки успеш­но завър­ши­ли кур­са учас­т­ни­ци ще полу­чат удостоверение.

Контакт:

Симо­на Или­е­ва, коор­ди­на­тор, Фон­да­ция “Ели­за­бет Кос­то­ва”, имейл: silieva@ekf.bg, тел.: +359 02 988 81 88 и +359 02 988 81 88.