Tag Archives: награди

Иглика Василева с Голямата специална награда на портал „Култура“ за 2021 г.

Има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да съоб­щим, че Голя­ма­та спе­ци­ал­на награ­да на Пор­тал Кул­ту­ра за 2021 г. полу­чи наша­та коле­га Игли­ка Васи­ле­ва зара­ди „голе­мия ѝ при­нос към бъл­гар­с­ко­то сло­во, как­то и зара­ди изклю­чи­тел­но­то ѝ майс­тор­с­т­во в пре­во­да на „Оди­сей“ на Джеймс Джойс и на голе­ми твор­би на анг­ло­е­зич­на­та класика“. 

Награ­ди­те бяха връ­че­ни на 1 ноем­в­ри, Деня на буди­те­ли­те, в „Перо­то“. Инфор­ма­ция за оста­на­ли­те награ­ди и сним­ки може­те да види­те тук.

Чес­ти­то на всич­ки наградени! 

Представяме: „Бестиарий“ на Хулио Кортасар в превод на Лиляна Табакова

Пред­ста­вя­ме „Бес­ти­а­рий“, пър­вия сбор­ник с раз­ка­зи на Хулио Кор­та­сар, в пре­вод на Лиля­на Таба­ко­ва. Кни­га­та е изда­де­на през 2018 г. от Агата‑А и спе­че­ли награ­да­та Хрис­то Г. Данов в област­та „пре­вод­на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра“ за 2019 г.

Хулио Кор­та­сар (1914–1984) е сред пле­я­да­та лати­но­а­ме­ри­кан­ци, оста­ви­ли своя отпе­ча­тък вър­ху цяла­та све­тов­на лите­ра­ту­ра на XX век. Роден е в Брюк­сел в семейс­т­во­то на аржен­тин­с­ки дип­ло­мат, кое­то през 1918 г. се завръ­ща в Аржен­ти­на. Там той пре­кар­ва дет­с­тво­то и мла­дост­та си. Там учи и рабо­ти. Там започ­ва да пише. От 1951 г. до смърт­та си живее и рабо­ти в Париж. Ненад­ми­нат майс­тор на раз­ка­за: „Бес­ти­а­рий“ (1951), „Край на игра­та“ (1956), „Тай­ни­те оръ­жия“ (1959), „Исто­рии за кро­но­пи и фа-ми“ (1962) и др. Автор на рома­ни­те „Лота­ри­я­та“ (1960), „Игра на дама“ (1963) — един от програм­ни­те рома­ни на XX век, „62/ Модел за сгло­бя­ва­не“ (1968) и др. Поет, пре­во­дач. В ори­ги­нал­ния си вид „Бес­ти­а­рий“ изли­за за пър­ви път на бъл­гар­с­ки език.

 

Пред­ла­га­ме раз­ка­за „Далеч­на“, любез­но пре­дос­та­вен ни от пре­во­дач­ка­та и издателството. 

 

 

Continue reading