Tag Archives: ЕСАЛП

ЕСАЛП изразява загриженост във връзка с транспонирането на Директивата за цифровия единен пазар в България и други държави

Като част от про­це­са по просле­дя­ва­не на при­ла­га­не­то на Дирек­ти­ва­та за циф­ро­вия еди­нен пазар, работ­на гру­па „Автор­с­ко пра­во“ на ЕСАЛП съб­ра инфор­ма­ция за отдел­ни слу­чаи (Бъл­га­рия, Фран­ция, Ита­лия, Полша) и изпра­ти пис­мо, изра­зя­ва­що загри­же­ност, до зве­но „Автор­с­ко пра­во“ към ЕК.

Пис­мо­то опис­ва слу­чаи, в кои­то неп­ра­вил­но­то при­ла­га­не не би защи­ти­ло лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи и дру­ги авто­ри от неже­ла­но и нес­п­ра­вед­ли­во еднок­рат­но пла­ща­не, как­то и от дру­ги нару­ше­ния на пра­ва­та им, в това чис­ло пра­во­то им на прозрачност.

Пис­мо­то завър­ш­ва с пре­по­ръ­ка ЕК да изяс­ни, че:

  • Няма да бъде допус­ка­на никак­ва дис­к­ри­ми­на­ция меж­ду авто­ри­те (напри­мер пре­во­да­чи сре­щу писа­те­ли) и не може да има кла­у­за, коя­то изключ­ва някои кате­го­рии от при­ла­га­не­то на прин­ци­пи­те на Директивата.
  • Еднок­рат­но пла­ща­не на авто­ри е допус­ти­мо като изклю­че­ние, огра­ни­че­но до опре­де­ле­ни случаи.
  • Спо­ред Берн­с­ка­та кон­вен­ция пре­во­да­чи­те са авто­ри на пре­во­ди­те си, пора­ди кое­то тех­ни­ят при­нос към про­из­ве­де­ни­е­то не може да се смя­та за незначителен.
  • Вся­ка същес­т­ву­ва­ща нор­ма в наци­о­нал­ни­те зако­но­да­тел­с­т­ва за автор­с­ко­то пра­во, коя­то след тран­с­по­ни­ра­не­то на Дирек­ти­ва­та може да се ока­же в цялос­тен или час­ти­чен кон­ф­ликт с нови­те нор­ми, след­ва да бъде преработена.

Анкета на ЕСАЛП за условията на труд на преводачите на литература и хуманитаристика в Европа

Евро­пейс­ки­ят съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи е изгот­вил нова анке­та за усло­ви­я­та на труд на пре­во­да­чи­те на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка в Евро­па. Анке­та­та е ано­ним­на, вер­си­я­та на бъл­гар­с­ки език е на раз­по­ло­же­ние тук.

Обръ­ща­ме се към пре­во­да­чи­те на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка в Бъл­га­рия — неза­ви­си­мо дали са или не са чле­но­ве на СПБ — с мол­ба да я попъл­нят в срок до 10 юли, отне­ма 10–15 минути. 

Попъл­ва­не­то на анке­та­та е важ­но, защото: 

- ЕСАЛП ще изпол­з­ва дан­ни­те, за да лоби­ра пред наци­о­нал­ни­те и евро­пейс­ки­те инс­ти­ту­ции за по-доб­ри усло­вия на труд на пре­во­да­чи­те, пове­че суб­си­дии за пре­во­ди, по-доб­ра защи­та на автор­с­ки­те пра­ва на пре­во­да­чи­те, по-голя­мо призна­ние на рабо­та­та им и по-доб­ра види­мост на професията; 

- резул­та­ти­те ще бъдат взе­ти пред­вид от EACEA, Изпъл­ни­тел­на­та аген­ция за обра­зо­ва­ние, ауди­о­ви­зия и кул­ту­ра към ЕС, при опре­де­ля­не­то на суб­си­ди­и­те за пре­вод, кои­то програ­ми­те за кул­ту­ра на ЕС дават на евро­пейс­ки­те издатели; 

- ЕСАЛП въз­на­ме­ря­ва да пре­дос­та­ви резул­та­ти­те от анке­та­та на инс­ти­ту­ци­и­те в ENLIT (Евро­пейс­ка мре­жа за пре­вод), кои­то попу­ля­ри­зи­рат наци­о­нал­ни­те лите­ра­ту­ри и с тази цел под­по­ма­гат пре­во­ди на соб­с­тве­ни­те си лите­ра­ту­ри в дру­ги държави. 

Мно­го благодарим!

Counterpoint/Contrepoint

Пър­ви­ят брой на ново­съз­да­де­но­то елек­т­рон­но спи­са­ние на Евро­пейс­кия съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи Counterpoint/Contrepoint е вече факт. То ще изли­за два пъти годиш­но, на анг­лийс­ки и френ­с­ки, и е пред­наз­на­че­но за все­ки, кой­то има инте­рес към лите­ра­тур­ния пре­вод. То ще пред­ста­вя инфор­ма­ция как­то за дей­ност­та на ЕСАЛП, така и за лите­ра­тур­ния пре­вод в Евро­па изобщо.

Може­те да сва­ли­те спи­са­ни­е­то оттук, а ако жела­е­те да се або­ни­ра­те и да полу­ча­ва­те Counterpoint/Contrepoint в лич­на­та си поща, може­те да въве­де­те дан­ни­те си тук.

Подготвителна среща по проекта Small is Great в СУ „Св. Климент Охридски“

На 9 и 10 март в Софийс­кия уни­вер­си­тет се със­тоя сре­ща на работ­на гру­па „Обра­зо­ва­ние“ към Евро­пейс­кия съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи, коя­то под­гот­вя  евро­пейс­ки про­ект Small is Great за поре­ди­ца ате­ли­е­та за пре­вод от „мал­ки ези­ци“. В сре­ща­та взе­ха учас­тие потен­ци­ал­ни пар­т­ньо­ри от след­ни­те инс­ти­ту­ции: Чеш­ки лите­ра­ту­рен цен­тър, Укра­ин­с­ки инс­ти­тут за кни­га­та, Уни­вер­си­тет в Галац, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, Наци­о­на­лен цен­тър за кни­га­та, Къща за лите­ра­ту­ра и пре­вод, Фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“ и Софийс­ки лите­ра­ту­рен фес­ти­вал. Раз­лич­ни инс­ти­ту­ции от Испа­ния, Фран­ция, Вели­коб­ри­та­ния и Гер­ма­ния също са заяви­ли готов­ност за партньорство. 

На сре­ща­та беше пред­ста­вен про­ек­тът, как­то и напра­ве­но­то до момен­та: семи­на­рът през ноем­в­ри 2018 г. в Бар­се­ло­на, орга­ни­зи­ран от AELC, и под­гот­вя­но­то от Уни­вер­си­те­та в Сала­ман­ка ате­лие за пре­вод от гръц­ки, румън­с­ки и холанд­с­ки на испан­с­ки, кое­то ще се про­ве­де през ноем­в­ри 2019 г.  Пред­ста­ви­те­ли­те на раз­лич­ни инс­ти­ту­ции спо­де­ли­ха опи­та си в орга­ни­зи­ра­не­то на подоб­ни про­яви за пре­вод от мал­ки ези­ци и дадо­ха идеи за подоб­ря­ва­не на про­ек­та. Така начи­на­ни­е­то на ЕСАЛП полу­чи под­кре­па и кон­с­т­рук­тив­на кри­ти­ка, въз осно­ва на коя­то ще се доразвива. 

Вто­ри­чен, но не по-мал­ко важен резул­тат от сре­ща­та е, че орга­ни­за­ции със срод­ни инте­ре­си от раз­лич­ни стра­ни уста­но­ви­ха кон­так­ти помеж­ду си. 

Сле­до­бе­да на 9 март беше посе­те­на Къща­та за лите­ра­ту­ра и превод. 

ЕСАЛП представя „Черепът на Йорик“

В послед­ни­те дни на Годи­на­та на Шек­с­пир Евро­пейс­ки­ят съвет на асо­ци­а­ци­и­те на лите­ра­тур­ни­те пре­во­да­чи (ЕСАЛП) вдъх­ва живот на най-извес­т­ния стих на Бар­да, пред­ста­вяй­ки го на 21 евро­пейс­ки ези­ка, и ви чес­ти­ти настъп­ва­ща­та 2017 година.