Category Archives: Награди

Силвия Борисова с държавната награда на Полша „Златен кръст”

Наша­та коле­га Сил­вия Бори­со­ва, пре­во­дач­ка­та на носи­тел­ка­та на Нобел за лите­ра­ту­ра Олга Токар­чук, поета Адам Зага­ев­с­ки и др., бе удос­то­е­на с висо­ка­та дър­жав­на награ­да “Зла­тен кръст”, коя­то се при­съж­да за изклю­чи­тел­ни заслу­ги към пол­с­ка­та кул­ту­ра и лите­ра­ту­ра. Извес­т­на още като “орга­нич­на­та пре­во­дач­ка на Токар­чук на бъл­гар­с­ки”, Бори­со­ва полу­чи престиж­но­то отли­чие на офи­ци­ал­на цере­мо­ния на 17 декем­в­ри в Посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Полша в София.

Да полу­ча награ­да­та “Зла­тен кръст” за мен е изне­на­да доня­къ­де, но и удов­лет­во­ре­ние. Или как­то каза коле­га­та и при­ятел Прав­да Спа­со­ва: „Аз оби­чам Полша и се рад­вам, че и тя ме оби­ча“, спо­де­ля Сил­вия Бори­со­ва.

Хуба­ва­та нови­на научих­ме от изда­тел­с­т­во ICU, на чий­то сайт може­те да про­че­те­те под­роб­нос­ти.

Чес­ти­то на Сил­вия Бори­со­ва!

Здравка Михайлова с наградата „Дедалос“

Атин­с­ки­ят вес­т­ник „То Вима“ съоб­щи в пуб­ли­ка­ция на 18 октом­в­ри със загла­вие „Обна­род­ва­ни бяха голе­ми­те награ­ди на Съю­за на писа­те­ли­те“:
„Днес бяха обя­ве­ни награ­ди­те на Съю­за на гръц­ки­те писа­те­ли. С таз­го­диш­ни­те награ­ди „Дидо Соти­риу“ (на име­то на извес­т­на­та гръц­ка писа­тел­ка, автор­ка на, наред с дру­ги загла­вия, и на рома­ни­те „Мър­т­ви­те чакат“ и „Окър­ва­ве­ни земя„ (пре­вод на бъл­гар­с­ки Г. Куфов) и „Деда­лос“ (по име­то на героя от рома­на „Оди­сей“ на Дж. Джойс Сти­вън Деда­лус) са удос­то­е­ни, съот­вет­но, нео­е­ли­нис­тът Янис Далас и бъл­гар­ка­та пре­во­дач­ка Здрав­ка Михай­ло­ва.

Пред­ста­вя­не­то на побе­ди­те­ли­те и цере­мо­ни­я­та по връч­ва­не­то на награ­ди­те ще се със­та­о­ят в чет­вър­тък, 21 ноем­в­ри, 18:30–21:00 ч., в зала „Андо­нис Три­цис“ на Кул­тур­ния цен­тър към Атин­с­ка­та общи­на (бул. „Ака­ди­ми­ас“ 50). На също­то съби­тие Съю­зът на писа­те­ли­те ще посрещ­не новоп­ри­е­ти­те си чле­но­ве и ще пред­ста­ви кален­да­ра си с автор­с­ки тек­с­то­ве за 2020 г. на тема «Лите­ра­ту­ра и рево­лю­ция: 1821–2021» по повод 200-годиш­ни­на­та от Гръц­ка­та наци­о­нал­на рево­лю­ция.

Годишни награди на Съюза на преводачите в България за 2019 г.

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на

ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Награ­ди за ярки пости­же­ния:

 • Русан­ка Ляпова – за пре­во­да от хър­ват­с­ки език на „Домаш­ни дух­че­та“ от Дуб­рав­ка Угре­шич, изд. „Агата‑А“;
 • Боря­на Дарак­чи­е­ва – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на „Онзи в мен“ от Сам Шепърд, изд. Лист“;
 • Гали­на Мела­мед – за пре­во­да от френ­с­ки език на Пер­сийс­ки пис­ма“ от Шарл дьо Мон­тес­кьо, изд. „Колиб­ри“;
 • Зор­ни­ца Хрис­това – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на „Кла­да­та на суе­та­та“ от Том Улф, изд. Лист“.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Мари­а­на Еки­мо­ва-Мел­ни­ши­ка – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на рома­на Очи със слън­це нес­рав­ни­ми“ от Антъ­ни Бър­джес, изд. „Изток-Запад“.

Награ­да на СПБ „Еле­на Муте­ва“ за ярко пости­же­ние на млад пре­во­дач на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра:

 • Кате­ри­на Коки­но­ва – за пре­во­да от пол­с­ки език на рома­на Кос­мос“ от Витолд Гом­б­ро­вич, изд. „Пано­ра­ма“.

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Весе­ла Каца­ро­вадопри­нес­ла за обо­га­тя­ва­не­то на бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра със сво­и­те пре­во­ди на зна­чи­ми про­из­ве­де­ния на анг­лийс­ка­та и аме­ри­кан­с­ка­та лите­ра­ту­ра от ХІХ и ХХ век.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на пре­во­да на

ХУМАНИТАРИСТИКА

Награ­ди за ярки пости­же­ния:

 • Борис Мари­нов – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на „Цар­с­т­во­то вът­ре в нас“ от Калис­тос (Уеър), изд. „Омо­фор“ и фон­да­ция „Покров Бого­ро­ди­чен“;
 • Невя­на Анд­ре­е­ва – за пре­во­да от анг­лийс­ки език на „Да мис­лиш ХХ век“ от Тони Джъд, изд. „Колиб­ри“.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Сава Слав­чев за пре­во­да от ита­ли­ан­с­ки език на „Свещ­ник“ от Джор­да­но Бру­но, Изд. „Изток-Запад“.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на

ТЕОРИЯТА, ИСТОРИЯТА И КРИТИКАТА НА ПРЕВОДА

Награ­да за ярко пости­же­ние:

 • Вита­на Кос­та­ди­но­ва – за ней­но­то изслед­ва­не на анг­лийс­ки език Jane Austen Translated: Cultural Transformations Across Space and Time, изд. на Плов­див­с­кия уни­вер­си­тет.

Спе­ци­ал­на награ­да за изклю­чи­тел­но висо­ки пости­же­ния:

 • Иво Панов за него­во­то изслед­ва­не „Ениг­ма­та Омар Хайям“, изд. „Пано­ра­ма“.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ в област­та на

НАУЧНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕВОД

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Лари­са Пет­ро­ва за дъл­го­го­диш­на­та ѝ пре­во­да­чес­ка дей­ност на спе­ци­а­ли­зи­ра­на науч­на и тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра в област­та на меди­ци­на­та и фар­ма­ци­я­та, ико­но­ми­ка­та, тех­ни­ка­та, стро­и­тел­с­т­во­то, пре­во­да на доку­мен­ти, как­то и като устен пре­во­дач дву­по­соч­но с рус­ки и бъл­гар­с­ки език и за при­но­са ѝ в рабо­та­та на Съю­за като един от него­ви­те чле­но­ве;

 • Ата­нас Слав­чев Ата­на­сов за дъл­го­го­диш­на­та му пре­во­да­чес­ка дей­ност на спе­ци­а­ли­зи­ра­на науч­на и тех­ни­чес­ка лите­ра­ту­ра в област­та на обра­зо­ва­ни­е­то, соци­о­ло­ги­я­та, ико­но­ми­ка­та, меди­ци­на­та, общес­т­ве­ни­те и при­род­ни науки, пре­во­да на доку­мен­ти, как­то и като устен пре­во­дач на науч­ни фору­ми от анг­лийс­ки и нем­с­ки на бъл­гар­с­ки език. За при­но­са му в рабо­та­та на Съю­за като един от него­ви­те чле­но­ве и съос­но­ва­тел на Клу­ба на мла­дия пре­во­дач.

 

Годиш­ни награ­ди на СПБ за

СИНХРОНЕН И КОНСЕКУТИВЕН ПРЕВОД

Награ­да за цялос­т­на дей­ност в област­та на пре­во­да, при­съж­да­на само на чле­но­ве на СПБ:

 • Дида Фили­по­ва – за дъл­го­го­диш­на­та ѝ пре­во­да­чес­ка дей­ност в област­та на кон­фе­рен­т­ния и пис­мен пре­вод от и на френ­с­ки език.

Почет­на гра­мо­та за голе­ми заслу­ги за раз­ви­ти­е­то на пре­во­да­чес­ко­то изкус­т­во в Бъл­га­рия

 • Вла­ди­мир Трен­да­фи­лов (посмър­т­но) за еру­ди­ци­я­та, все­от­дай­ност­та и голе­ми­те му заслу­ги като пре­во­дач на поезия, редак­тор, пре­по­да­ва­тел, лите­ра­ту­рен кри­тик и тео­ре­тик на пре­во­да в област­та на анг­ло­е­зич­ни­те лите­ра­ту­ри.

Представяме: „Бестиарий“ на Хулио Кортасар в превод на Лиляна Табакова

Пред­ста­вя­ме „Бес­ти­а­рий“, пър­вия сбор­ник с раз­ка­зи на Хулио Кор­та­сар, в пре­вод на Лиля­на Таба­ко­ва. Кни­га­та е изда­де­на през 2018 г. от Агата‑А и спе­че­ли награ­да­та Хрис­то Г. Данов в област­та „пре­вод­на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра“ за 2019 г.

Хулио Кор­та­сар (1914–1984) е сред пле­я­да­та лати­но­а­ме­ри­кан­ци, оста­ви­ли своя отпе­ча­тък вър­ху цяла­та све­тов­на лите­ра­ту­ра на XX век. Роден е в Брюк­сел в семейс­т­во­то на аржен­тин­с­ки дип­ло­мат, кое­то през 1918 г. се завръ­ща в Аржен­ти­на. Там той пре­кар­ва дет­с­тво­то и мла­дост­та си. Там учи и рабо­ти. Там започ­ва да пише. От 1951 г. до смърт­та си живее и рабо­ти в Париж. Ненад­ми­нат майс­тор на раз­ка­за: „Бес­ти­а­рий” (1951), „Край на игра­та” (1956), „Тай­ни­те оръ­жия” (1959), „Исто­рии за кро­но­пи и фа-ми” (1962) и др. Автор на рома­ни­те „Лота­ри­я­та” (1960), „Игра на дама” (1963) — един от програм­ни­те рома­ни на XX век, „62/ Модел за сгло­бя­ва­не” (1968) и др. Поет, пре­во­дач. В ори­ги­нал­ния си вид „Бес­ти­а­рий” изли­за за пър­ви път на бъл­гар­с­ки език.

 

Пред­ла­га­ме раз­ка­за „Далеч­на“, любез­но пре­дос­та­вен ни от пре­во­дач­ка­та и изда­тел­с­т­во­то. 

 

 

Continue reading

Високо отличие за Огнян Стамболиев

На със­то­я­ли­те се наско­ро в Румъ­ния „Дни на Михай Еми­нес­ку — 2019”, орга­ни­зи­ра­ни от Мемо­ри­а­ла „Еми­нес­ку”, в град Яш и в род­но­то мяс­то на кла­си­ка на румън­с­ка­та лите­ра­ту­ра, Ипо­тещ, наши­ят пре­во­дач и кри­тик Огнян Стам­бо­ли­ев полу­чи най-висо­ка­та румън­с­ка награ­да за худо­жес­т­вен пре­вод. Наско­ро той пред­ло­жи за пър­ви път на бъл­гар­с­ки­те чита­те­ли под­бор­ка от фан­тас­тич­на­та про­за и пуб­ли­цис­ти­ка­та на „послед­ния роман­тик в евро­пейс­ка­та поезия”, под над­слов „Бед­ни­ят Дио­нис” (изда­ние на „Аван­гард­принт”). Пре­во­дът полу­чи висо­ка оцен­ка от жури от три румън­с­ки уни­вер­си­те­та – от еми­нес­ко­ло­зи и про­фе­со­ри-сла­вис­ти. В отго­во­ра си след при­вет­с­тви­е­то на жури­то, Огнян Стам­бо­ли­ев спо­де­ли, че сре­щи­те му с румън­с­ка­та поезия и поети са били „най- щас­т­ли­ви­те дни в живо­та му”, а „вели­ко­леп­на­та про­за на поета Еми­нес­ку за него е била истин­с­ко откри­тие”. За същия пре­вод Огнян Стам­бо­ли­ев беше отли­чен и на Петия меж­ду­на­ро­ден кон­г­рес на еми­нес­ко­ло­зи­те през сеп­тем­в­ри м.г. с награ­да от Ака­де­ми­я­та на науки­те на Репуб­ли­ка Мол­до­ва.

Игли­ка Пее­ва