Category Archives: Членове

Ана Неделчева Нанева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки и български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: хума­ни­та­рис­ти­ка, худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и фил­мов превод

Крат­ка биог­ра­фия:

https://prevodana.wordpress.com

Обра­зо­ва­ние:

 • Бака­ла­вър по спе­ци­ал­ност „Анг­лийс­ка фило­ло­гия“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, София
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Мето­ди­ка на чуж­до­е­зи­ко­во­то обу­че­ние“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски“
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Арт­ме­нидж­мънт“, Ака­де­мия за музи­кал­но, тан­цо­во и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, Плов­див

Избра­ни пре­во­ди:

Кни­ги:

 • Zhana Veselinova, The Little Strawberry Fairy, CreateSpace Independent Publishing Platform (Amazone.de), 2017
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън за пови­ша­ва­не­то на оцен­ка­та, Artline Studios, 2016
 • Лиза Чани, Chanel: Живо­тът ѝ отбли­зо, A&T Publishing, 2015
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън как да не четеш, Artline Studios, 2015
 • Шани Пет­рофф, Дяво­ли­та: На тат­ко мал­ко­то ангел­че, Artline Studios, 2013
 • Дани­ел Смит, 100 мес­та, кои­то нико­га няма да посе­ти­те: Достъ­път – стро­го забра­нен! (гла­ви 52–77 и 90), A&T Publishing, 2013

Фил­ми:

 • Завръ­ща­не на ост­ро­ва на Ним, Universal Pictures International UK, 2013 – пре­вод по темплейт
 • Любов­та е опи­ат, 20th Century Fox, 2011 – пре­вод по темплейт
 • Живот и дълг, Сте­фа­ни Блек, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Чер­но Зла­то, Марк Фран­сис и Ник Фран­сис, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Леген­да­та за пия­ния майс­тор, Чиа-Лян Лиу, 2009 – пре­вод по темплейт
 • Живо­тът на сту­де­нок­ръв­ни­те, еп. 2, Би Би Си, При­ро­до­на­у­чен отдел, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)
 • Голе­ми­те надеж­ди, еп. 2–4, Би Би Си, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)

Дан­ни за кон­такт: ana.mineva@gmail.com; тел: 0897 26 88 02

Мариана Георгиева Ревенска

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, рус­ки. Член на СПБ от 1982 г.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Широк спек­тър без тех­ни­ка. В послед­ни­те годи­ни огра­ни­ча­вам пис­ме­ни­те преводи.

Крат­ка биог­ра­фия: МА по анг­лийс­ка фило­ло­гия, пре­во­дач-корес­пон­дент, пре­во­дач-репор­тер в ИНФЧ на БТА, редак­тор на анг­лийс­ка­та вер­сия на алма­нах АПРОПО до 1989 г, след това на сво­бод­на прак­ти­ка. По здра­вос­лов­ни съоб­ра­же­ния пове­че уст­ни пре­во­ди и редак­ции, област хума­ни­та­рис­ти­ка най-общо. Учас­тия в съби­тия на пове­че­то минис­тер­с­т­ва, БНТ, Народ­но­то съб­ра­ние, Све­тов­на бан­ка, МВФ, десет годи­ни пре­во­ди към Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция за меж­ду­на­род­но раз­ви­тие, пре­зен­та­ции и семи­на­ри по най-раз­лич­ни пово­ди през годи­ни­те… Невъз­мож­но е да се избро­ят всич­ки изяви. 

Освен в СПБ чле­ну­вам и в Асо­ци­а­ци­я­та на пре­во­да­чи­те и Съю­за на жур­на­лис­ти­те в България.

Про­фе­си­о­нал­ни­ят ми стаж дати­ра от 1972 годи­на след дип­ло­ми­ра­не­то ми. Твър­де про­дъл­жи­те­лен за тази прекрас­на изто­ща­ва­ща професия.

Избра­ни пре­во­ди: Пре­вод на кни­га на Сид­ни Шел­дън, пуб­ли­ку­ва­ни пре­во­ди на поезия и худо­жес­т­ве­ни раз­ка­зи в алма­нах АПРОПО.

Награ­ди: Награ­да на Интер­п­ре­то­ри­у­ма на Мари­а­на Хил за “При­нос към утвър­ж­да­ва­не прести­жа на пре­во­да­чес­ка­та про­фе­сия”, 2008 г, по повод Деня на преводача.

Дан­ни за кон­такт: 0887 569705, 029883022, marrev@abv.bg

Зорница Китинска

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хуманитаристика.

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на на 6 май 1966 в Русе. Завър­ши­ла IV ЕГ „Фре­де­рик Жолио-Кюри“ във Вар­на и СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, осъ­щес­т­ви­ла някол­ко пре­во­да­чес­ки ста­жа във Фран­ция, член на ATLF (Association des traducteurs littéraires de France). Сред авто­ри­те, чии­то твор­би са пуб­ли­ку­ва­ни в неин пре­вод: Ромен Гари (8 загла­вия), Ерик-Ема­ню­ел Шмит (17 загла­вия), Жан Бод­ри­яр, Пиер Бур­жад, Борис Виан, Жак Ата­ли, Анто­ни Казас Рос, Анд­рей Mакин, Анд­ре Буку­рещ­ли­ев (4 загла­вия), Пиер Льо­метр и др.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Ромен Гари “Лирич­ни­те кло­у­ни“, Леге Артис
 • Анто­ни Казас Рос „Ениг­ма“, Алтера
 • Ерик-Ема­ню­ел Шмит „(Не)възможният Адолф“, Леге Артис 
 • Жан Бод­ри­яр „Аме­ри­ка“, Леге Артис 

Дан­ни за кон­такт:

тел. 0888510304, zou@abv.bg

Меглена Боденска

Работ­ни ези­ци: швед­с­ки, дат­с­ки, нор­веж­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: швед­с­ка худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и драматургия

Крат­ка биог­ра­фия: Мег­ле­на Боден­с­ка е магис­тър по скан­ди­на­вис­ти­ка (1997) от СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Дип­лом­на­та й рабо­та е вър­ху дра­ма­тур­ги­я­та на Огуст Стринд­берг. Хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел е в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ (от 2007). Спе­ци­а­ли­зи­ра швед­с­ка лите­ра­ту­ра в Сток­холм­с­кия уни­вер­си­тет (1997) и сти­лис­ти­ка на швед­с­кия език в същия уни­вер­си­тет (2006). Пре­веж­да­ла е как­то съв­ре­мен­ни швед­с­ки авто­ри (Пер Улоф Енк­вист, Инг­мар Бер­г­ман, Мика­ел Ние­ми), така и кла­си­ци (Ялмар Бергман).

Избра­ни пре­во­ди:

 • Инг­мар Бер­г­ман, „Пер­со­на“, (Лист, 2018);
 • Ялмар Бер­г­ман, „Мар­кю­ре­ло­ви от Вад­шьо­пинг“ (Мат­ком, 2018);
 • Мар­ти­на Хаг, „Наша­та исто­рия“ (Ера, 2017);
 • Хенинг Ман­кел, „Пета­та жена”, (Унис­корп, 2008);
 • Мика­ел Ние­ми, „Поп музи­ка от Пая­ла“, (Жар, 2005);
 • Ларш Гус­таф­сон, „Дека­нът“, (сп. Съв­ре­мен­ник, кн. 3, 2004);
 • Пер Улоф Енк­вист, „Посе­ще­ни­е­то на придвор­ния лекар“ (Хемус, 2004);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Душе­вен въп­рос“ (сп. Пано­ра­ма, кн. 2, 2001);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Роде­ни в неде­ля“ (Хемус, 2000);
 • Ларш Нурен, „И ни дай сен­ки­те“ (Теа­тър Бъл­гар­с­ка Армия, 1999);

Награ­ди:

 • Бъл­га­ро-швед­с­ка­та лите­ра­тур­на награ­да „Артур Лунд­квист”, при­съж­да­на за при­нос в бъл­га­ро-швед­с­ки­те кул­тур­ни вза­и­мо­дейс­т­вия, 2002.

Дан­ни за кон­такт: meglenab@gmail.com

 

Димана Тодорова Иванова

Работ­ни ези­ци: чеш­ки, сло­ваш­ки, френ­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра – поезия и проза

Крат­ка биог­ра­фия: Дима­на Ива­но­ва е роде­на в гр. Вар­на на 06.08.1979 год. Завър­ш­ва СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки с две спе­ци­ал­нос­ти: Сла­вян­с­ка фило­ло­гия с про­фил чеш­ки език и лите­ра­ту­ра и Френ­с­ка фило­ло­гия. През 2011 год. защи­та­ва док­тор­с­ка сте­пен към Инс­ти­ту­та по срав­ни­тел­но лите­ра­ту­роз­на­ние към катед­ра­та по чеш­ка лите­ра­ту­ра на Кар­ло­вия уни­вер­си­тет в град Пра­га, Чехия с дисер­та­ци­он­на рабо­та вър­ху поези­я­та на чеш­ки­те дека­ден­ти в срав­ни­те­лен аспект. Автор е на две сти­хос­бир­ки, поези­я­та й е пуб­ли­ку­ва­на във воде­щи лите­ра­тур­ни изда­ния и анто­ло­гии в Бъл­га­рия, Чехия, Сло­ва­кия, Анг­лия, Румъ­ния, Кана­да, Маке­до­ния, Испа­ния, Латин­с­ка Аме­ри­ка, САЩ и др. Сът­руд­ни­чи на чеш­ко­то лите­ра­тур­но изда­ние www.iliteratura.cz, как­то и на сп. „Съна­род­ник“ в Сло­ва­кия, къде­то от 2014 до 2016 годи­на е и член на редак­ци­он­ния екип на изда­ни­е­то. От 2012 до 2017 годи­на рабо­ти като учи­тел по френ­с­ки език в Сло­ва­кия. От 2017 годи­на до днес рабо­ти като учи­тел по бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра в Бъл­гар­с­ко учи­ли­ще „Боян Мага“ в Лон­дон. Член е на Съю­за на бъл­гар­с­ки­те пре­во­да­чи, Съю­за на чеш­ки­те жур­на­лис­ти, Чеш­ко-сло­ваш­ка­та асо­ци­а­ция по срав­ни­тел­но лите­ра­ту­роз­на­ние и поетич­ни­те сдру­же­ния “Pars Artem” в Сло­ва­кия и “Poetas del mundo” в Латин­с­ка Америка.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Тере­за Рий­дъл­ба­у­хо­ва. Една дъл­га нощ в Бис­ку­пов. Плов­див, 2011. ИК Жанет-45. Пре­вод от чеш­ки език: Дима­на Иванова.
 • Петер Били. Све­ти­ят демон. София, 2011. Изд. „Ерго“. Пре­вод от сло­ваш­ки език: Дима­на Иванова.
 • Ekaterina Josifovová. Útla knižka. Kopčany, 2017. Vyd. Forza Slovakia. Preklad: Dimana Ivanovová a Igor Krucovčin.

Награ­ди:

 • Тре­та награ­да за пре­вод на раз­ка­за „Кало­ка­га­тия“ на Фран­ти­шек Гел­нер от кон­кур­са „По стъп­ки­те на Гри­гор Лен­ков“ на Чеш­ки цен­тър в София;
 • Вто­ра награ­да за пре­вод на поезия от Катер­жи­на Руд­чен­ко­ва от кон­кур­са „По стъп­ки­те на Гри­гор Лен­ков“ на Чеш­ки цен­тър в София;
 • Награ­да на Съю­за на пре­во­да­чи­те в София за ярки пости­же­ния в област­та на пре­во­да на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра от бъл­гар­с­ки на чужд език.

Дан­ни за кон­такт: dimanaiv@abv.bg