Category Archives: Членове

Весела Данчева Еленкова

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на и неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра
Член на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия от 2007 г.


Крат­ка биог­ра­фия:
2022 – асис­тент по медо­ти­ка на обу­че­ни­е­то по лите­ра­ту­ра при ФСФ, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2020–2022 – редо­вен док­то­рант при катед­ра „Мето­ди­ка“, ФСФ, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2010–2020 – съос­но­ва­тел, пред­се­да­тел на упра­ви­тел­ния съвет и замес­т­ник-дирек­тор на ино­ва­тив­но ЧСУ „Проф. Нико­лай Рай­нов“ с вал­дор­ф­с­ка мето­ди­ка на пре­по­да­ва­не – сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в общес­т­ве­на пол­за
1993 – досе­га – пре­во­дач на сво­бод­на практика

Обра­зо­ва­ние:
2017–2021 – про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция за учи­тел по бъл­гар­с­ки език и лите­ра­ту­ра, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
2015–2017 – Магис­тър по пуб­лич­на адми­нис­т­ра­ция със спе­ци­а­ли­за­ция „Дър­жав­на адми­нис­т­ра­ция“, УНСС
1994–2000 – Магис­тър по анг­лийс­ка фило­ло­гия, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“
1989–1994 – Пър­ва анг­лийс­ка ези­ко­ва гим­на­зия, гр. София

Пре­во­ди:

Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, пре­во­дач
Брон­те, Шар­лот. Про­ко­ба­та. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2009.
Джеймс, Хен­ри. Уошинг­тън Ску­е­ър. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2009.
Джеймс, Хен­ри. Архи­вът на Аспърн. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Кинг, Сти­вън. Всич­ко е съд­бов­но. 14 мис­те­рии. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2002.
Кинг, Сти­вън. Чер­ни­ят дом. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 2002.
Кинг, Сти­вън. Капан за съни­ща. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2001.
Кинг, Сти­вън. Сър­ца в Атлан­ти­да. Прев. М. Вапи­рев, В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 2000.
Кинг, Сти­вън. Тор­ба с кос­ти. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Пле­я­да, 1999.
Кинг, Сти­вън. Отмъс­ти­те­ли­те. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 1999.
Кинг, Сти­вън. Роуз Мадър. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Пле­я­да, 1997.
Кинг, Сти­вън. Без­съ­ние. Прев. В. Елен­ко­ва, Тодо­ров, Ж., Чер­не­ва, Ю. София: Пле­я­да, 1996.
Кинг, Сти­вън. Сблъ­сък. Прев. А. Гла­ва­на­ко­ва, В. Елен­ко­ва, Л. Нико­лов, В. Прошко­ва, М. Рака­джи­е­ва. София: Пле­я­да, 1996.
Милър, Артър. Избра­ни есе­та. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва, М. Сто­и­ме­нов. София: РАТА, 2005.
Мичъл, Дей­вид. Хиля­ди­те есе­ни на Якоб де Зут. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Про­зо­рец, 2012 (номи­ни­ра­на за награ­да­та „Кръс­тан Дян­ков“).
Ору­ел, Джордж. 1984. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2021.
Ору­ел, Джордж. Още въз­дух. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Ору­ел, Джордж. На дъно­то в Париж и Лон­дон. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2008.
Паркс, Адел. Да си наме­риш майс­то­ра. София: Ера, 2004; Кра­ят на игра­та. София: Сано­ма Бля­сък Бъл­га­рия, 2013.
По, Едгар Алан. Раз­ка­зи. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: Изток-Запад, 2021.
Саро­ян, Уилям. Той и тя. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2006.
Сто­ун, Ървинг. Страс­ти­те на разума. София: Ера, 2002; 2018
Уилямс, Тене­си. Избра­ни раз­ка­зи. Прев. В. Елен­ко­ва, В. Прошко­ва. София: РАТА, 2005.
Уо, Ивлин. Сен­за­ци­он­ни нови­ни. Прев. В. Елен­ко­ва. София: ФАМА, 2013.

Фаулс, Джон. Ман­ти­са. Прев. В. Елен­ко­ва. София: РАТА, 1998.

Неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, пре­во­дач
Айо­вин, Вики. Бре­мен­ност­та. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Изток-Запад, 2006.
Бънел, Лин­да. Кни­га на поня­ти­я­та в хюман дизайн. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2015.
Вихерт, Крис­тоф. Радост­та от пре­по­да­ва­не­то. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2021.
Пиър­сън, Каръл. Завръ­ща­не­то на Пер­се­фо­на. Прев. В. Елен­ко­ва. София: Кибеа, 2015.

Неху­до­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, редак­тор
Буку­рещ­ли­ев, Анд­рей. Шуман. Прев. З. Китин­с­ка. София: Orange factory, 2010.
Буку­рещ­ли­ев, Анд­рей. Музи­кал­ни­ят език. Прев. П. Риба­ро­ва. София: Orange factory, 2011.

Дан­ни за кон­такт: elenkova.vessela@gmail.com

Ана Неделчева Нанева

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки и български

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: хума­ни­та­рис­ти­ка, худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и фил­мов превод

Крат­ка биог­ра­фия:

https://prevodana.wordpress.com

Обра­зо­ва­ние:

 • Бака­ла­вър по спе­ци­ал­ност „Анг­лийс­ка фило­ло­гия“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, София
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Мето­ди­ка на чуж­до­е­зи­ко­во­то обу­че­ние“, Софийс­ки уни­вер­си­тет „Св. Кли­мент Охридски“
 • Магис­тър по спе­ци­ал­ност „Арт­ме­нидж­мънт“, Ака­де­мия за музи­кал­но, тан­цо­во и изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, Плов­див

Избра­ни пре­во­ди:

Кни­ги:

 • Zhana Veselinova, The Little Strawberry Fairy, CreateSpace Independent Publishing Platform (Amazone.de), 2017
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън за пови­ша­ва­не­то на оцен­ка­та, Artline Studios, 2016
 • Лиза Чани, Chanel: Живо­тът ѝ отбли­зо, A&T Publishing, 2015
 • Томи Грий­ну­олд, Наръч­ник на Чар­ли Джо Джак­сън как да не четеш, Artline Studios, 2015
 • Шани Пет­рофф, Дяво­ли­та: На тат­ко мал­ко­то ангел­че, Artline Studios, 2013
 • Дани­ел Смит, 100 мес­та, кои­то нико­га няма да посе­ти­те: Достъ­път – стро­го забра­нен! (гла­ви 52–77 и 90), A&T Publishing, 2013

Фил­ми:

 • Завръ­ща­не на ост­ро­ва на Ним, Universal Pictures International UK, 2013 – пре­вод по темплейт
 • Любов­та е опи­ат, 20th Century Fox, 2011 – пре­вод по темплейт
 • Живот и дълг, Сте­фа­ни Блек, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Чер­но Зла­то, Марк Фран­сис и Ник Фран­сис, 2009 – пре­вод и субтитри
 • Леген­да­та за пия­ния майс­тор, Чиа-Лян Лиу, 2009 – пре­вод по темплейт
 • Живо­тът на сту­де­нок­ръв­ни­те, еп. 2, Би Би Си, При­ро­до­на­у­чен отдел, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)
 • Голе­ми­те надеж­ди, еп. 2–4, Би Би Си, 2008 – пре­вод и суб­тит­ри (без вре­ме­на)

Дан­ни за кон­такт: ana.mineva@gmail.com; тел: 0897 26 88 02

Мариана Георгиева Ревенска

Работ­ни ези­ци: анг­лийс­ки, рус­ки. Член на СПБ от 1982 г.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Широк спек­тър без тех­ни­ка. В послед­ни­те годи­ни огра­ни­ча­вам пис­ме­ни­те преводи.

Крат­ка биог­ра­фия: МА по анг­лийс­ка фило­ло­гия, пре­во­дач-корес­пон­дент, пре­во­дач-репор­тер в ИНФЧ на БТА, редак­тор на анг­лийс­ка­та вер­сия на алма­нах АПРОПО до 1989 г, след това на сво­бод­на прак­ти­ка. По здра­вос­лов­ни съоб­ра­же­ния пове­че уст­ни пре­во­ди и редак­ции, област хума­ни­та­рис­ти­ка най-общо. Учас­тия в съби­тия на пове­че­то минис­тер­с­т­ва, БНТ, Народ­но­то съб­ра­ние, Све­тов­на бан­ка, МВФ, десет годи­ни пре­во­ди към Аме­ри­кан­с­ка­та аген­ция за меж­ду­на­род­но раз­ви­тие, пре­зен­та­ции и семи­на­ри по най-раз­лич­ни пово­ди през годи­ни­те… Невъз­мож­но е да се избро­ят всич­ки изяви. 

Освен в СПБ чле­ну­вам и в Асо­ци­а­ци­я­та на пре­во­да­чи­те и Съю­за на жур­на­лис­ти­те в България.

Про­фе­си­о­нал­ни­ят ми стаж дати­ра от 1972 годи­на след дип­ло­ми­ра­не­то ми. Твър­де про­дъл­жи­те­лен за тази прекрас­на изто­ща­ва­ща професия.

Избра­ни пре­во­ди: Пре­вод на кни­га на Сид­ни Шел­дън, пуб­ли­ку­ва­ни пре­во­ди на поезия и худо­жес­т­ве­ни раз­ка­зи в алма­нах АПРОПО.

Награ­ди: Награ­да на Интер­п­ре­то­ри­у­ма на Мари­а­на Хил за “При­нос към утвър­ж­да­ва­не прести­жа на пре­во­да­чес­ка­та про­фе­сия”, 2008 г, по повод Деня на преводача.

Дан­ни за кон­такт: 0887 569705, 029883022, marrev@abv.bg

Зорница Китинска

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, хуманитаристика.

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на на 6 май 1966 в Русе. Завър­ши­ла IV ЕГ „Фре­де­рик Жолио-Кюри“ във Вар­на и СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“, осъ­щес­т­ви­ла някол­ко пре­во­да­чес­ки ста­жа във Фран­ция, член на ATLF (Association des traducteurs littéraires de France). Сред авто­ри­те, чии­то твор­би са пуб­ли­ку­ва­ни в неин пре­вод: Ромен Гари (8 загла­вия), Ерик-Ема­ню­ел Шмит (17 загла­вия), Жан Бод­ри­яр, Пиер Бур­жад, Борис Виан, Жак Ата­ли, Анто­ни Казас Рос, Анд­рей Mакин, Анд­ре Буку­рещ­ли­ев (4 загла­вия), Пиер Льо­метр и др.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Ромен Гари “Лирич­ни­те кло­у­ни“, Леге Артис
 • Анто­ни Казас Рос „Ениг­ма“, Алтера
 • Ерик-Ема­ню­ел Шмит „(Не)възможният Адолф“, Леге Артис 
 • Жан Бод­ри­яр „Аме­ри­ка“, Леге Артис 

Дан­ни за кон­такт:

тел. 0888510304, zou@abv.bg

Меглена Боденска

Работ­ни ези­ци: швед­с­ки, дат­с­ки, нор­веж­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: швед­с­ка худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и драматургия

Крат­ка биог­ра­фия: Мег­ле­на Боден­с­ка е магис­тър по скан­ди­на­вис­ти­ка (1997) от СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“. Дип­лом­на­та й рабо­та е вър­ху дра­ма­тур­ги­я­та на Огуст Стринд­берг. Хоно­ру­ван пре­по­да­ва­тел е в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ (от 2007). Спе­ци­а­ли­зи­ра швед­с­ка лите­ра­ту­ра в Сток­холм­с­кия уни­вер­си­тет (1997) и сти­лис­ти­ка на швед­с­кия език в същия уни­вер­си­тет (2006). Пре­веж­да­ла е как­то съв­ре­мен­ни швед­с­ки авто­ри (Пер Улоф Енк­вист, Инг­мар Бер­г­ман, Мика­ел Ние­ми), така и кла­си­ци (Ялмар Бергман).

Избра­ни пре­во­ди:

 • Инг­мар Бер­г­ман, „Пер­со­на“, (Лист, 2018);
 • Ялмар Бер­г­ман, „Мар­кю­ре­ло­ви от Вад­шьо­пинг“ (Мат­ком, 2018);
 • Мар­ти­на Хаг, „Наша­та исто­рия“ (Ера, 2017);
 • Хенинг Ман­кел, „Пета­та жена”, (Унис­корп, 2008);
 • Мика­ел Ние­ми, „Поп музи­ка от Пая­ла“, (Жар, 2005);
 • Ларш Гус­таф­сон, „Дека­нът“, (сп. Съв­ре­мен­ник, кн. 3, 2004);
 • Пер Улоф Енк­вист, „Посе­ще­ни­е­то на придвор­ния лекар“ (Хемус, 2004);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Душе­вен въп­рос“ (сп. Пано­ра­ма, кн. 2, 2001);
 • Инг­мар Бер­г­ман, „Роде­ни в неде­ля“ (Хемус, 2000);
 • Ларш Нурен, „И ни дай сен­ки­те“ (Теа­тър Бъл­гар­с­ка Армия, 1999);

Награ­ди:

 • Бъл­га­ро-швед­с­ка­та лите­ра­тур­на награ­да „Артур Лунд­квист”, при­съж­да­на за при­нос в бъл­га­ро-швед­с­ки­те кул­тур­ни вза­и­мо­дейс­т­вия, 2002.

Дан­ни за кон­такт: meglenab@gmail.com