Category Archives: Събития

Конкурс за млади преводачи на полска литература

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) и Пол­с­ки­ят инс­ти­тут София обя­вя­ват пър­во­то изда­ние на Кон­кур­са за мла­ди пре­во­да­чи на пол­с­ка литература.

Кон­кур­сът е за пре­во­да­чи до 35 годи­ни, кои­то до момен­та нямат пуб­ли­ка­ции или имат най-мно­го една пуб­ли­ку­ва­на пре­вод­на кни­га. Жела­е­щи­те да учас­т­ват в кон­кур­са ще пре­веж­дат един и същ про­за­и­чес­ки текст. Постъ­пи­ли­те за учас­тие в кон­кур­са пре­во­ди ще бъдат оце­не­ни от жури, със­та­ве­но от пред­ста­ви­тел на СПБ и три­ма уни­вер­си­тет­с­ки пре­по­да­ва­те­ли-поло­нис­ти. След обя­вя­ва­не­то на резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъде про­ве­де­на рабо­тил­ни­ца за обсъж­да­не­то на проб­ле­ми­те на пре­во­да в изпра­те­ни­те рабо­ти, в коя­то ще се вклю­чат всич­ки мла­ди учас­т­ни­ци под ръко­вод­с­тво­то на чле­но­ве­те на журито.

 

ТЕКСТОВЕ ЗА ПРЕВОД

Тази годи­на учас­т­ни­ци­те ще пре­веж­дат раз­ка­за „Romeo i Julia z elektrycznym napędem“ от Сте­фан Вехец­ки – Вех. Сте­фан Вехец­ки (1896–1979) е пол­с­ки писа­тел-хумо­рист и жур­на­лист, съби­рач на град­с­ки фол­к­лор, извес­тен със сво­и­те фей­ле­то­ни и раз­ка­зи, кои­то се явя­ват сво­е­об­раз­ни хро­ни­ки на все­кид­нев­ния живот в пол­с­ка­та столица.

Тек­с­тът за пре­вод може да бъде изтег­лен тук.

 

НАГРАДИ

  • Пър­ва награ­да – 500 лв.
  • Вто­ра награ­да – 300 лв.
  • Тре­та награ­да – 200 лв.
  • Две поощ­ри­тел­ни награ­ди – по 75 лв.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-къс­но до 23 декем­в­ри 2018 г.  учас­т­ни­ци­те в кон­кур­са тряб­ва да изпра­тят в елек­т­ро­нен фор­мат на адрес <spbprojects2018@gmail.com>

  • пре­во­да на раз­ка­за с при­ло­же­на дек­ла­ра­ция за автор­с­т­во на изпра­те­ния превод;
  • авто­би­ог­ра­фия на бъл­гар­с­ки език в обем до 1000 зна­ка с посо­че­ни дата на раж­да­не, адрес, теле­фон и имейл;
  • акту­ал­на снимка.

 

СРОКОВЕ

  • Кра­ен срок за изпра­ща­не на пре­во­да: 23 декем­в­ри 2018 г.
  • Про­веж­да­не на рабо­тил­ни­ца за обсъж­да­не на проб­ле­ми­те на пре­во­да в полу­че­ни­те интер­п­ре­та­ции с всич­ки учас­т­ни­ци, под ръко­вод­с­тво­то на чле­но­ве­те на жури­то – 22 яну­а­ри 2019 г.
  • Обя­вя­ва­не на резул­та­ти­те от кон­кур­са: 22 яну­а­ри 2019 г.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Пише­те ни на адрес: <spbprojects2018@gmail.com>

Конкурс за млади преводачи на съвременна унгарска литература

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) обя­вя­ва пър­во­то изда­ние на Кон­кур­са за мла­ди пре­во­да­чи на съв­ре­мен­на унгар­с­ка поезия и про­за. Кон­кур­сът се про­веж­да със съдейс­т­ви­е­то на Унгар­с­кия кул­ту­рен инс­ти­тут в София при Посол­с­т­во­то на Унга­рия (УКИ) и на унгар­с­кия лек­тор към Програ­ма „Гост-пре­по­да­ва­те­ли за унгар­с­ка­та кул­ту­ра“ – Инс­ти­тут Бала­ши при Минис­тер­с­т­во­то на вън­ш­ни­те рабо­ти и вън­ш­но­и­ко­но­ми­чес­ки­те връз­ки на Унгария.

Кон­кур­сът е за мла­ди пре­во­да­чи до 35 годи­ни, кои­то до момен­та имат не пове­че от една пуб­ли­ку­ва­на пре­вод­на кни­га. Жела­е­щи­те да учас­т­ват в кон­кур­са ще пре­веж­дат един и същ про­за­и­чес­ки текст и/или сти­хот­во­ре­ние от съв­ре­ме­нен унгар­с­ки автор. Постъ­пи­ли­те за учас­тие в кон­кур­са пре­во­ди ще бъдат оце­не­ни от жури, със­та­ве­но от чле­но­ве на СПБ. След обя­вя­ва­не­то на резул­та­ти­те от кон­кур­са ще бъде про­ве­де­на рабо­тил­ни­ца за обсъж­да­не­то на проб­ле­ми­те на пре­во­да в изпра­те­ни­те рабо­ти, в коя­то ще се вклю­чат всич­ки учас­т­ни­ци под ръко­вод­с­тво­то на чле­но­ве­те на журито.

Ще бъдат излъ­че­ни по един побе­ди­тел в кате­го­рии „Худо­жес­т­ве­на про­за“ и „Поезия“ и ще бъдат раз­да­де­ни чети­ри поощ­ри­тел­ни награ­ди, по две в две­те категории.

Continue reading

Вечер, посветена на Димитър Стоевски

От име­то на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия и изда­тел­с­т­во „Колиб­ри“ има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да ви пока­ним на лите­ра­тур­на сре­ща в знак на почит към лич­ност­та на голе­мия бъл­гар­с­ки писа­тел, дра­ма­тург и пре­во­дач Дими­тър Сто­ев­с­ки. Запо­вя­дай­те на 6 юни в 19:00 ч. в лите­ра­ту­рен клуб „Перо­то“!

Ще чуе­те откъ­си от забе­ле­жи­тел­ни пре­во­ди на Дими­тър Сто­ев­с­ки. Наслед­ни­кът на Дими­тър Сто­ев­с­ки Рад­ко Чола­ков ще гово­ри за него­во­то твор­чес­т­во. Гер­ма­нис­тът доц. д‑р Рене­та Киле­ва-Ста­ме­но­ва също ще взе­ме дума­та, а накрая ще про­че­тем и посве­ще­ние, напи­са­но от Вен­цес­лав Константинов.

Дими­тър Сто­ев­с­ки (1902–1981) е писа­тел, дра­ма­тург и пре­во­дач глав­но на про­из­ве­де­ния от нем­с­ка­та худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра. По про­фе­сия е лекар рент­ге­но­лог. Дим­чо Чола­ков, как­то е истин­с­ко­то му име, завър­ш­ва меди­ци­на в Грац през 1927 г. и рабо­ти по спе­ци­ал­ност­та си в про­дъл­же­ние на 27 годи­ни. Наред с това пуб­ли­ку­ва пре­во­ди, есе­та, лите­ра­тур­ни и теат­рал­ни ста­тии, рецен­зии — вече под псев­до­ни­мa Дими­тър Стоевски.

Дело­то му рес­пек­ти­ра не само с мно­жес­т­во­то претво­ре­ни кни­ги — бли­зо осем­де­сет, — но и с широ­кия диа­па­зон на лите­ра­тур­ни­те му инте­ре­си и пред­по­чи­та­ния. Сред пре­веж­да­ни­те от него авто­ри са Томас Ман, Франц Каф­ка, Сте­фан Цвайг, Лион Фойх­т­ван­гер, Бер­толд Брехт, Гьо­те, Шилер, Хай­не, Ибсен, Тур­ге­нев, Моли­ер, Лопе де Вега и мно­го дру­ги. Не по-мал­ко зна­чи­мо е твор­чес­ко­то му наслед­с­тво в област­та на лите­ра­ту­ра­та за деца. Сами­ят той е автор на про­из­ве­де­ния за най-мал­ки­те, сред кои­то „Чуд­ни­ят роман на Кум Лисан” заема осо­бе­но място.

Очак­ва­ме ви на 6 юни в 19:00 ч. в лите­ра­ту­рен клуб „Перо­то“, НДК!

Проф. Борис Парашкевов на 80

По слу­чай днеш­ния юби­лей на проф. Борис Параш­ке­вов коле­ги­те от СПБ отпра­вят сър­деч­но позд­рав­ле­ние към юби­ля­ря и Ви канят на твор­чес­ка вечер, коя­то ще се със­тои на 30.04. в Гьо­те институт.

Скъ­пи про­фе­сор Параш­ке­вов, чес­тит юбилей!

Вие най-доб­ре позна­ва­те сила­та и маги­я­та на сло­во­то. Бла­го­да­рим Ви как­то за пис­ме­ни­те тек­с­то­ве, кои­то пре­дос­та­вя­те на пре­во­да­чес­кия ни свят и на кул­тур­на­та и науч­на­та ни общ­ност, така и за сър­деч­ни­те ни раз­го­во­ри с Вас, с кои­то вина­ги откри­ва­те част от въл­шеб­с­тво­то на зна­ни­е­то и словото!

Жела­ем Ви здра­ве и вдъхновение!

Коле­ги­те от Съю­за на пре­во­да­чи­те в България