Становище на Съюза на преводачите в България по повод плагиатство на драматургичен превод

Упра­ви­тел­ни­ят съвет и Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (СПБ) взи­мат повод от едно ново раз­кри­тие за заим­с­т­ва­не на пре­вод, за да изра­зят още вед­нъж сво­е­то кате­го­рич­но  ста­но­ви­ще относ­но краж­ба­та на инте­лек­ту­ал­на собственост.

В пис­мо до пред­се­да­те­ля на СПБ доц. д‑р Иво Панов изтък­на­ти­ят гер­ма­нист, дра­ма­тург, белет­рист и пре­во­дач Кон­с­тан­тин Или­ев съоб­ща­ва за непод­ле­жа­що на съм­не­ние пла­ги­ат­с­тво на негов пре­вод на Брех­то­ва­та пие­са „Сват­ба­та на дреб­ния бур­жоа“ от стра­на на проф. Влад­ко Мур­да­ров. Към пис­мо­то си г‑н Или­ев при­ла­га два­та пре­во­да – своя, пуб­ли­ку­ван в „Избра­ни твор­би на Бер­толт Брехт“, т. ІІІ, изд. „Народ­на кул­ту­ра“, 1985, и пре­во­да на В. Мур­да­ров, вклю­чен в сбор­ник с твор­би на Брехт, изд. „Рива“, 2009, къде­то пие­са­та е със загла­ви­е­то „Сват­ба­та“, даде­но  в опре­де­лен пери­од от самия Брехт. Със съг­ла­си­е­то на г‑н Или­ев пис­мо­то му е пуб­ли­ку­ва­но в бр. 3, 26 яну­а­ри 2018 г., на вес­т­ник „Кул­ту­ра“.

След без­спор­но уста­но­ве­ни­те сери­оз­ни заим­с­т­ва­ния от пре­диш­ни пре­во­ди на про­из­ве­де­ния на Йозеф Рот и Артур Шниц­лер оче­вид­но­то посе­га­тел­с­т­во вър­ху тру­да на такъв виден тво­рец и дъл­бок позна­вач на Брех­то­ва­та дра­ма­тур­гия като Кон­с­тан­тин Или­ев не може да не затвър­ди у спе­ци­а­лис­ти и пре­во­да­чи  убеж­де­ни­е­то, че заим­с­т­ва­не­то при­със­т­ва като сво­е­об­ра­зен под­ход в пре­во­да­чес­ка­та прак­ти­ка на проф. Мурдаров.

Упра­ви­тел­ни­ят съвет и Коми­си­я­та по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на СПБ отно­во изра­зя­ват кате­го­рич­но­то си неп­ри­е­ма­не на тако­ва явле­ние като пла­ги­ат­с­тво­то, кое­то по сми­съ­ла на дейс­т­ва­щия Нака­за­те­лен кодекс е престъп­но дея­ние, и осъж­дат поред­но­то присво­я­ва­не на чуж­до пре­во­да­чес­ко пости­же­ние от стра­на на проф. Мурдаров.

Съю­зът на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия, кой­то извър­ш­ва сво­я­та дей­ност съоб­раз­но Кон­с­ти­ту­ци­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, зако­ни­те на стра­на­та и своя Устав, и занап­ред ще реа­ги­ра реши­тел­но сре­щу вся­ко нару­ше­ние на автор­с­ки­те пра­ва на пре­во­да­чи­те и ще про­дъл­жи да защи­та­ва сво­и­те чле­но­ве и цяло­то пре­во­да­чес­ко съсловие.

 

Упра­ви­те­лен съвет на СПБ

Коми­сия по про­фе­си­о­нал­на ети­ка на СПБ