Daily Archives: January 23, 2018

Огнян Стамболиев: Най-щастливите срещи в моя живот са с румънските поети, които съм превел

Извес­т­ни­ят бъл­гар­с­ки пре­во­дач на румън­с­ка лите­ра­ту­ра раз­каз­ва за сво­я­та дей­ност на кул­ту­рен мост меж­ду румън­ци и бъл­га­ри в наве­че­ри­е­то на Деня на румън­с­ка­та култура 

Вла­ди­мир Митев

Огнян Стам­бо­ли­ев е кри­тик, пре­во­дач и жур­на­лист. Автор е на кни­ги­те: „Нова кни­га за опе­ра­та” в 2 т., на пър­ва­та бъл­гар­с­ка „Кни­га за опе­ре­та­та и мюзи­къ­ла или от Офен­бах до Уебър”, „Нес­рав­ни­ми­ят бари­тон Кирил Кръс­тев”, „Слън­че­ви­ят тенор Нико­лай Здрав­ков”. Издал реди­ца пре­вод­ни кни­ги с поезия, про­за и дра­ма­тур­гия от Михай Еми­нес­ку, Йоан Сла­вич, Лучи­ан Бла­га, Йон Лука Кара­джа­ле, Ники­та Ста­нес­ку, Гри­го­ре Вие­ру, Мир­ча Динес­ку, Емил Чоран, Мир­ча Ели­а­де, Заха­рия Стан­ку, Йожен Йонес­ко, Матей Виш­ни­ек, Жан Пол Сартр, Пиер Пао­ло Пазо­ли­ни, Кла­у­дио Маг­рис и др. Пре­во­дач и автор на опер­ни либ­ре­та, на кри­ти­чес­ки сту­дии, рецен­зии, отзи­ви и проб­лем­ни ста­тии в пери­о­дич­ния печат. Носи­тел на реди­ца наци­о­нал­ни и меж­ду­на­род­ни награ­ди, сред кои­то и на Румън­с­ка­та ака­де­мия (1997). Член на ПЕН- цен­тъ­ра, България.

Continue reading