Daily Archives: January 4, 2018

Откъс от „Дяволът и Даниъл Уебстър“ на Стивън Винсънт Биней в превод на Аглика Маркова

Пред­ла­га­ме откъс от раз­ка­за „Дяво­лът и Дани­ъл Уеб­с­тър“ от Сти­вън Вин­сънт Биней в пре­вод на наша­та коле­га Агли­ка Мар­ко­ва. Раз­ка­зът е вклю­чен в сбор­ни­ка „Здрач­ни сен­ки  — раз­ка­зи за призра­ци и тъм­ни сили“ от аме­ри­кан­с­ки и анг­лийс­ки писа­те­ли,  изда­ден от ФАМА+ през 2017 г. под редак­ци­я­та на Мария Кое­ва. Пре­во­да­чи на сбор­ни­ка са Агли­ка Мар­ко­ва, Павел Боя­нов и Роза­лия Игнатова.

Continue reading