Хайри Хасан Хамдан

Работ­ни ези­ци: Араб­с­ки, бъл­гар­с­ки и английски.

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Пре­дим­но худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­тар­ни науки.

Крат­ка биог­ра­фия: Роден съм през 1962г. В Дер-Шараф, Запад­ния бряг на река Йордан.

През 1967г. емиг­ри­рах със семейс­т­во­то си в Йор­да­ния, къде­то завър­ших гимназия.

Живея в Бъл­га­рия от 1982г, къде­то се дип­ло­ми­рах като инже­нер през 1989г. Женен с три дъщери.

Избра­ни пре­во­ди:

Изда­де­ни автор­с­ки кни­ги на бъл­гар­с­ки език:

 • Очи­те на буря­та”, изда­тел­с­т­во Про­зо­рец — 1993г- стихосбирка
 •  „Мари­а­мин”, изда­тел­с­т­во ПАН — 2000г — стихосбирка
 • Хро­нич­на любов” и „Живи в цар­с­т­во­то на рака” – 2005г – сти­хос­бир­ка и роман в една книга:
 • Евро­пе­ец по никое вре­ме”, изда­тел­с­т­во Дел­фин — 2007г — роман
 • Чува ли ме някой” – Пие­са, спе­че­ли­ла награ­да­та на евро­пейс­ка фон­да­ция Емиг­ра­ция, реа­ли­зи­ра­на на сце­на­та на „Чер­ве­на­та къща” — 2008г.
 • Един живот не е доста­тъ­чен” – сти­хос­бир­ка, изда­тел­с­т­во Пер­га­мент – 2016.

Изда­де­ни автор­с­ки кни­ги на араб­с­ки език:

 • Пиа­са­та „Нека живея, нека умра”, еги­пет­с­ко­то изда­тел­с­т­во „Нун”, 2011.
 • Сбор­ник с раз­ка­зи „Съб­ла­зън­та на сред­на въз­раст”, изда­тел­с­т­во „Азме­на” Йор­да­ния – 2014г.
 • Рома­нът „Нес­по­кой­ни души”, изда­тел­с­т­во „Албей­ру­ни” Йор­да­ния – 2015г. и други.

Пре­во­ди от араб­с­ки на бъл­гар­с­ки език:

 • Кер­ва­нът на жаж­да­та”  от йор­дан­с­ка­та писа­тел­ка Санаа Шаа­лан – 2014
 • Обаж­да­не посред сън” от йор­дан­с­кия писа­тел Мах­муд Алри­ма­уи, изда­тел­с­т­во „Ерго” – 2015.
 • На при­цел” от йор­дан­с­кия писа­тел Джа­мал Над­жи, изда­тел­с­т­во „Пер­га­мент” – 2016.

Пре­во­ди от бъл­гар­с­ки на араб­с­ки език, изда­де­ни в Йордания:

 • Анто­ло­гия на съв­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка поезия на араб­с­ки език, „Вятъ­рът раз­пръс­на мои­те сло­ва”. Изда­тел­с­т­во Албай­ру­ни – 2015.
 • Седем­те дара на Шехе­ра­за­да” авто­рът Емил Геор­ги­ев, изда­тел­с­т­во „Албай­ру­ни” – 2015.
 • Умно дете си ти, Тино!” издателство”Алшурук” – 2016.
 • Анто­ло­гия на съв­ре­мен­на­та бъл­гар­с­ка про­за на араб­с­ки език, „В нача­ло­то бе епи­ло­гът”. Изда­тел­с­т­во Албай­ру­ни – 2017.

Награ­ди: Носи­тел съм на све­тов­ни лите­ра­тур­ни награ­ди в Еги­пет и Сау­дийс­ка Ара­бия, номи­на­ция на клуб Перо­то за със­та­вя­не и пре­вод на поетич­на­та анто­ло­гия „Вятъ­рът раз­пръс­на мои­те сло­ва” 2016. мои твор­би са пре­ве­де­ни на анг­лийс­ки, френ­с­ки, испас­ки и ита­ли­ан­с­ки език.

Дан­ни за кон­такт: Тел: 0877748644  Email: khairi.hamdan@gmail.com