Велина Минкова

ВелинаМинковаСнимкаРабот­ни ези­ци: бъл­гар­с­ки, анг­лийс­ки, френски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, изоб­ра­зи­тел­но изкус­т­во, музи­ка, кино, теа­тър, архи­тек­ту­ра, психология

Крат­ка биог­ра­фия: Вели­на Мин­ко­ва е роде­на през 1974 г. в София. Завър­ш­ва Пър­ва анг­лийс­ка ези­ко­ва гим­на­зия и зами­на­ва за Лос Андже­лис, САЩ, къде­то се дип­ло­ми­ра с бака­ла­вър­с­ка сте­пен от кали­фор­нийс­кия уни­вер­си­тет (UCLA) със спе­ци­ал­ност Анг­лийс­ка фило­ло­гия. Има магис­тър­с­ка сте­пен по Евро­пейс­ки науки с про­фил кул­ту­ра и исто­рия от Амс­тер­дам­с­кия уни­вер­си­тет (UvA). През 2013, 2014 и 2015 г. е избра­на за учас­т­ник в годиш­но­то Ате­лие по пре­вод на фон­да­ция „Ели­за­бет Кос­то­ва“. Вели­на живее в Париж, къде­то пре­по­да­ва анг­лийс­ки език и литература.

Избра­ни пре­во­ди:

Дан­ни за кон­такт: velinaminkoff@gmail.com