Силвия Борисова

Работ­ни ези­ци: пол­с­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра, про­за, ряд­ко поезия, есе­ис­ти­ка; заклет пре­во­дач с пол­с­ки език

Крат­ка биог­ра­фия: Завър­ши­ла съм СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки” и кур­со­ве­те по пол­с­ки език към Пол­с­кия инс­ти­тут. Дебю­ти­рах като пре­во­дач през 1978 г. До днес имам над 30 пре­ве­де­ни кни­ги, глав­но от пол­с­ки език, и доста пре­во­ди из лите­ра­тур­ния и пери­о­дич­ния печат. Рабо­ти­ла съм в Съю­за на бъл­гар­с­ки­те писа­те­ли, в‑к „Лите­ра­ту­рен фронт” (по-къс­но „Лите­ра­ту­рен форум”), сп. „Демок­ра­ти­чес­ки преглед”, в посол­с­т­во­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия във Вар­ша­ва. Била съм корес­пон­дент на bТVвъв Вар­ша­ва и корес­пон­дент на в. „Газе­та Вибор­ча”. В послед­ни­те годи­ни съм кни­жар-кон­сул­тант от фир­ма „Кни­го­ма­ния” в Кни­жен цен­тър „Гри­ну­ич” – София. Член съм на СПБ и на Съю­за на бъл­гар­с­ки­те журналисти.

Избра­ни преводи: 

  • Болес­лав Прус, „Еман­ци­пант­ки“
  • Ярос­лав Иваш­ке­вич, „Хора, изкус­т­во, книги“
  • Сла­во­мир Мро­жек, „Пор­т­рет“ (пие­са) и „Дуп­ка в мос­та”, сбор­ник къса проза
  • Адам Зага­ев­с­ки, „Из живо­та на предметите“
  • Юзеф Тиш­нер, „Дебат за същес­т­ву­ва­не­то на човека“
  • Чес­лав Милош, „Това“
  • Три кни­ги на Олга Токарчук
  • Анджей Вай­да, „Кино­то и оста­на­ли­ят свят“
  • Йежи Пилх, „Град печален“
  • Павел Хюле, „Мер­це­дес-бенц. Из пис­ма­та до Храбал”

Награ­ди:

Две награ­ди на Съю­за на пре­во­да­чи­те – за актив­на дей­ност и за сбор­ни­ка „Дуп­ка в моста”

Награ­да на пол­с­кия Съюз на авто­ри­те ZAiKS за изклю­чи­тел­ни пости­же­ния в пре­во­да на пол­с­ка литература

Дър­жав­на награ­да на Репуб­ли­ка Полша „Зла­тен кръст“, при­съ­де­на за изклю­чи­тел­ни заслу­ги към пол­с­ка­та кул­ту­ра и литература

Дан­ни за кон­такт:

ел. поща: sborisova@hotmail.com

gsm: 0888148128