Христо Иванов Попов

Работ­ни ези­ци: сръб­с­ки, хър­ват­с­ки, рус­ки, белоруски

Крат­ка биог­ра­фия: Хрис­то Попов е роден през 1940 г. в Деб­не­во , Тро­ян­с­ко. Завър­ш­ва сла­вян­с­ка фило­ло­гия в СУ “Св. Кли­мент Охрид­с­ки”. Рабо­ти като редак­тор в Бъл­гар­с­ко­то наци­о­нал­но радио. От 2003 до 2005 г. е гла­вен сек­ре­тар на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия. Учас­т­вал е в редак­ци­он­ния съвет на спи­са­ние „Пано­ра­ма”. Пре­веж­да лири­ка от сла­вян­с­ки езици.

Избра­ни пре­во­ди:

 • Иван Фран­ко. Избра­ни твор­би. Пре­вод от укра­ин­с­ки. София: Народ­на кул­ту­ра, 1981 (в колектив)
 • Янка Купа­ла. Якуб Колас. Избра­ни твор­би. Пре­вод от бело­рус­ки. София: Народ­на кул­ту­ра, 1982 (в колектив)
 • Мак­сим Баг­да­но­вич. Злат­ни стру­ни. Пре­вод от бело­рус­ки. София: Народ­на кул­ту­ра, 1984 (със­та­ви­тел­с­т­во и превод)
 • Яуге­ния Яниш­чиц. Тво­е­то при­със­т­вие. Пре­вод от бело­рус­ки. София: Пано­ра­ма, 1998 (със­та­ви­тел­с­т­во, пре­вод с колектив)
 • Анто­ло­гия на бело­рус­ка­та поезия. София: Пано­ра­ма, 2000 (редак­тор, пре­вод с колектив)
 • Миод­раг Пав­ло­вич. Любо­мир Симо­вич. Борис­лав Радо­вич. Милу­тин Пет­ро­вич. Сло­бо­дан Зубо­вич. Душ­ко Нова­ко­вич. Вла­ди­мир Копи­цил. Рад­ми­ла Лазич. Васа Пав­ко­вич. Мило­ван Мар­че­тич. Гор­да­на Чиря­нич. Сне­жа­на Минич. Гой­ко Бож­ко­вич. Пре­вод от сръб­с­ки. Ниш: Мост, бр. 175/176, 2003.
 • Анто­ло­гия на бело­рус­ка­та про­за. София: Илин­да-Евти­мов, 2005 (в колектив)
 • Дмит­рий Биков. Борис Пас­тер­нак. Пре­вод от рус­ки (с Мария Пет­ко­ва). София: Рива, 2009.
 • Миле Сто­ич. Небе­сен пан­си­он. Пре­вод от хър­ват­с­ки. София: Пано­ра­ма, 2012 (със­та­ви­тел­с­т­во и превод).
 • Иван Бур­сов. При­каз­ки, пъл­ни с чуде­са. Пре­вод от рус­ки. София: Оте­чес­т­во, 1984
 • Агния Бар­то. Чер­ве­нуш­ка. Пре­вод от рус­ки. София: Оте­чес­т­во, 1986
 • Лина Кос­тен­ко. Бъзо­ви­ят цар. Пре­вод от укра­ин­с­ки. София: Оте­чес­т­во. 1990
 • Гви­до Тар­та­ля. Све­тул­ка край море­то. Пре­вод от сръб­с­ки. София: Оте­чес­т­во, 1990

Дан­ни за кон­такт:

 • hristopopov@abv.bg