Тодорка Йорданова Минева-Праматарова

Todorka MinevaРабот­ни ези­ци: Френ­с­ки, анг­лийс­ки, руски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Съв­ре­мен­на евро­пейс­ка хума­ни­та­рис­ти­ка и худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия:

 • 2010–2013 – Пред­се­да­тел на сек­ция „Худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра“ при СПБ
 • 1993 – досе­га — Гла­вен редак­тор на поре­ди­ци „Ризо­ма“ (съв­ре­мен­на хума­ни­та­рис­ти­ка), „Лите­ра­тур­но прост­ран­с­т­во“ (съв­ре­мен­на евро­пейс­ка про­за) и „Жен­с­ки дис­кур­си“ (изслед­ва­ния в област­та на социопола)
 • 1992 – досе­га – Пре­во­дач на сво­бод­на практика
 • Обра­зо­ва­ние:
 • Магис­тър по фило­со­фия с вто­ра спе­ци­ал­ност френ­с­ки език и лите­ра­ту­ра, СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ – 1982–1987
 • Деве­та френ­с­ка ези­ко­ва гим­на­зия „Алфонс дьо Ламар­тин“, гр. София 1976–1981

Избра­ни пре­во­ди:

В област­та на хуманитаристиката:

 • Жил Дельоз и Феликс Гата­ри, Каф­ка. За една мал­ка лите­ра­ту­ра, изд. „Сонм“, С. 2009.
 • Пол Рикьор, Пътят на раз­поз­на­ва­не­то, три сту­дии, изд. „Сонм“, С. 2006.
 • Жан Ста­ро­бин­с­ки, Дейс­т­вие и реак­ция, изд. „Сонм“, С. 2005.
 • Ема­ню­ел Леви­нас, Дру­го­я­че от бити­е­то, или отвъд същ­ност­та, изд. „Сонм“, С. 2002.
 • Жан-Пол Сартр, Исти­на и същес­т­ву­ва­не, изд. „Сонм“, С. 1998.

В област­та на худо­жес­т­ве­на­та литература

 • Корин Хукс, Рок­ля­та ми не е измач­ка­на, Алте­ра, С. 2014
 • Жак Шесекс, Един евре­ин за нази­да­ние, СОНМ, С. 2013
 • Франц Хеленс, Двой­ни­кът и дру­ги фан­тас­тич­ни исто­рии, СОНМ, С. 2013
 • Ната­ли Сарот, Ти не се оби­чаш, сп. Съв­ре­мен­ник, С. 1996
 • Шарл Перо, При­каз­ки от ста­ри вре­ме­на, Дамян Яков, С. 1992

Награ­ди:

 • 1996 Награ­да на СПБ и Цен­тър за изкус­т­ва „Сорос“ за пре­во­да на кни­га­та на Мир­ча Ели­а­де Шама­низ­мът и арха­ич­ни­те тех­ни­ки на екстаза
 • І‑VІ 2001 Шес­т­ме­сеч­на сти­пен­дия на име­то на Паул Целан в Инс­ти­ту­та за науки за чове­ка в гр. Вие­на за пре­во­да на кни­га­та на Ема­ню­ел Леви­нас Дру­го­я­че от бити­е­то, или отвъд същността

Дан­ни за контакт:

 • minevadora@yahoo.fr
 • sonm@abv.bg