Силвия Вагенщайн

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия: Пре­во­дач и редак­тор във Френ­с­ка редак­ция на Аген­ция „София-Прес” (1976–1981), редак­тор в сек­ция „Мно­го­том­ни изда­ния” на „Народ­на Кул­ту­ра” (1981–1990), съос­но­ва­тел на изда­тел­с­т­во „Колиб­ри” (1991)

Избра­ни пре­во­ди: „Изме­не­ние. Репер­то­а­ри”, Мишел Бютор; „Изку­ше­ни­е­то на Све­ти Анто­ний”, Гюс­тав Фло­бер; „Любов­ни­кът”, Мар­гьо­рит Дюрас; „Любов­ни­кът от Севе­рен Китай”, Мар­гьо­рит Дюрас

Награ­ди: Поощ­ре­ние за млад пре­во­дач за „Изку­ше­ни­е­то на Све­ти Анто­ний”, Гюс­тав Фло­бер (1985); Награ­да на СПБ за „Изме­не­ние. Репер­то­а­ри”, Мишел Бютор (1987);

Дан­ни за кон­такт:

  • имейл swagenstein@colibri.bg