Светла Кьосева

РаботSvetla Kiosevaни ези­ци:  унгар­с­ки

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­вен превод

Крат­ка биог­ра­фия: Завър­ш­ва исто­рия и фило­со­фия в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ през 1973 г. С худо­жес­т­вен пре­вод от унгар­с­ки език се зани­ма­ва от 1983 г. Пре­веж­да съв­ре­мен­на унгар­с­ка поезия и про­за. Има око­ло 200 пуб­ли­ка­ции на пре­во­ди в лите­ра­тур­ния печат и отдел­ни изда­ния, бли­зо 30 самос­то­я­тел­ни книги.

От 1984 г. живее и рабо­ти в Унга­рия. Гла­вен редак­тор на бъл­га­ро-унгар­с­ко­то спи­са­ние за общес­т­вен и кул­ту­рен живот „Хемус“ – Буда­пе­ща, отго­во­рен редак­тор на Бъл­гар­с­ко­то пре­да­ва­не по Унгар­с­ко­то наци­о­нал­но радио. Ини­ци­а­тор и сът­руд­ник в реди­ца бъл­га­ро-унгар­с­ки про­ек­ти (Бъл­гар­с­ки­ят кон­дук­тор, Бъл­гар­с­ка дет­с­ка литу­ра­ту­ра на унгар­с­ки език, С дъх на чуб­ри­ца и джо­джен – моя­та кни­га с рецеп­ти, на бъл­гар­с­ки и унгар­с­ки и др.)

Избра­ни преводи:

 • Анна Йокаи. При­ход-раз­ход. ДИ “Хр. Г. Данов”, 1989. Jókai Anna. Tartozik és követel;
 • Арпад Гьонц. Бося­ци. Изда­тел­с­т­во “Хемус”, 1997. Göncz Árpád. Sarusok;
 • Адам Бодор. Райо­нът Синис­т­ра. Изда­тел­с­ко ате­лие АБ, 2000. Bodor Ádám. Sinistra körzet;
 • Петер Естер­ха­зи. Една жена. Изда­тел­с­т­во Стиг­ма­ти, 2000. Esterházy Péter. Egy nő;
 • Лас­ло Наги: С лице към море­то (поезия). Nagy László. Menyegző. Изда­тел­с­ки цен­тър “Боян Пенев”, Унгар­с­ки кул­ту­рен инт­с­ти­тут, 2000;
 • Лас­ло Крас­на­хор­каи: Сата­нин­с­ко тан­го. Krasznahorkai László: Sátántangó. Изда­тел­с­т­во Стиг­ма­ти, 2001;
 • Анна Йокаи: Не бой­те се. Jókai Anna: Ne féljetek. Изда­тел­с­т­во Стиг­ма­ти, 2002;
 • Анна Киш: Сред ниш­ки­те (поезия). Kiss Anna. Versek. Изда­тел­с­т­во Стиг­ма­ти, 2002;
 • В: Пано­ра­ма. 2003/1. Съв­ре­ме­нен унгар­с­ки театър: 
  • Дьорд Шпи­ро. Квар­тет. Spiró György. Kvartett;
  • Лас­ло Гара­ци. Зве­ро­ве прекрас­ни. Garaczi László. Csodálatos vadállatok;
  • Лайош Пар­ти Над. Ибу­шар. Parti Nagy Lajos. Ibusár;
  • Кор­нел Хам­ваи. Сезо­нът на пала­чи­те. Hamvai Kornél. Hóhérok hava;
 • Имре Кер­тес. Без­съд­бов­ност. Kertész Imre. Sorstalanság. ИК “Стиг­ма­ти”, ИК “Жанет 45”, 2003;
 • Имре Кер­тес: Кадиш за неро­де­но­то дете. Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért. Стиг­ма­ти, 2004;
 • 22 съв­ре­мен­ни бъл­гар­с­ки и унгар­с­ки поете­си. Със­та­ви­те­ли Пен­ка Вато­ва и Свет­ла Кьо­се­ва. Изда­тел­с­т­во СОНМ, 2005. 22 kortárs bolgár és magyar költőnő, Penka Vatova és Szvetla Kjoszeva válogatása, SONM kiadó, 2005. (Takács Zsuzsa, Ladik Katalin, Balla Zsófia, Rakovszky Zsuzsa, Fabó Kinga, Nagy Gabriella, Mesterházy Mónika, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, László Noémi, Karafiáth Orsolya);
 • Петер Надаш. Напра­ви ми жер­т­ве­ник от пръст. Есе­та. Nádas Péter. Esszék (Földből csinálj nekem oltárt). Изда­тел­с­т­во СОНМ, 2006;
 • Бела Хам­ваш: Фило­со­фия на вино­то. Hamvas Béla. A bor Filozófiája. Стиг­ма­ти, София, 2008;
 • Петер Надаш: Кра­ят на един семе­ен роман. Nádas Péter. Egy családregény vége. СОНМ, София, 2008;
 • Енд­ре Куко­ре­ли: Доли­на­та на Фея­та. Изда­тел­с­т­во Ерго, София, 2008. Kukorelly Endre. TündérVölgy;
 • Милан Фющ. Исто­ри­я­та на жена ми. Запис­ки на капи­тан Щьор. Füst Milán. Feleségem története. Изда­тел­с­т­во Ерго, 2010;
 • Габор Шейн. Лаза­ре! Schein Gábor. Lázár! МД Ели­ас Кане­ти, Русе;
 • Жужа Раков­с­ки: Сян­ка­та на зми­я­та. Rakovszky Zsuzsa. A kígyó árnyéka. СОНМ, 2012;
 • Балаж Дьо­ре. Щас­т­ли­ва кни­га. Győre Balázs. Boldogkönyv. Ерго, 2012;
 • Жужа Бенеи. Без­п­ред­мет­но битие. Beney Zsuzsa. Tárgytalan lét. The Small Stations Press, 2013;

Награ­ди:

 • 1984 г. – ІІ награ­да в кон­курс на Дру­жес­т­во­то на пре­во­да­чи­те в Пловдив
 • 1997 г. – пре­мия на Минис­тер­с­т­во­то на обра­зо­ва­ни­е­то и кул­ту­ра­та на Унга­рия за пре­вод в кон­кур­са „Фран­к­фурт 99“
 • 1998, 2000, 2004, 2007, 2009 – сти­пен­дия „Милан Фющ“ на едно­и­мен­на­та фон­да­ция за пре­вод на унгар­с­ка литература
 • 2002, 2004 – почет­на гра­мо­та и пла­кет на Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за при­нос в раз­ви­ти­е­то и попу­ля­ри­зи­ра­не­то на бъл­гар­с­ка­та култура
 • 2004 – Награ­да „Ниво“ на Унгар­с­ко­то радио
 • 2013 – Награ­да за бъл­гар­с­ка медия по све­та на Фонд „13 века Бъл­га­рия“ като гла­вен редак­тор на спи­са­ние „Хемус“

Дан­ни за кон­такт:

 • skioseva@gmail.com