Правда Илиева Митева

Правда Илиева МитеваРабот­ни ези­ци: Анг­лийс­ки, Руски

Крат­ка биог­ра­фия: Роде­на 15.01.1952 в София; Завър­ши­ла – анг­лийс­ка фило­ло­гия в СУ “Кли­мент Охрид­с­ки”; Рабо­ти­ла като пре­по­да­ва­тел по анг­лийс­ки език в Минис­тер­с­т­во на вън­ш­на­та тър­го­вия, Науч­но-тех­ни­чес­ки­те съю­зи, БАН и час­т­ни шко­ли. Пре­веж­да худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра от 1980. Член на СПБ от 1987 г.

Избра­ни пре­во­ди: “Неви­дим” от Ралф Ели­сън. “Раз­ка­зи и нове­ли от Роалд Дал – 4 тома.; “Море­то, море­то” “Зеле­ни­ят рицар” от Айрис Мър­док; Раз­ка­зи и нове­ли от Р. Чан­д­лър – 3 тома; “Оста­тъ­кът от деня” от Кацуо Иши­гу­ро; “Стран­на случ­ка с куче през нощ­та” от Марк Хадън; “Две луни”, Това не е роман”, “Исти­на или измис­ли­ца” от Дже­ни­фър Джон­с­тън; “Оглу­ши­тел­но”, “Рек­ви­ем” от Фран­сис Ита­ни; “Беля­за­ни­те” “Моря­кът в гар­де­ро­ба” от Хюго Хамил­тън; “Вели­ко­леп­ни­ят април” от Ели­за­бет фон Арним