Мария Христова Коева

Мария Христова Коева Работ­ни ези­ци: френ­с­ки, английски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност:  худо­жес­т­ве­на литература

Крат­ка биог­ра­фия:

 • 1992 – досе­га – изда­тел­с­т­во „Фама”
 • 1984 – 1992 Изда­тел­с­т­во „Народ­на култура”
 • 1978 – 1984 Аген­ция „София прес”

Избра­ни пре­во­ди:

 • Самю­ъл Бекет –  „Мало­ун уми­ра”, „Кра­ят на игра­та”, „Раз­ка­зи и тек­с­то­ве за нищо”, „Мер­сие  и Камие”
 • Жан-Пол Сартр – „Погну­са­та”, „Сте­на­та”, „Думи­те”, „При закри­ти врата”
 • Симон дьо Бово­ар – „Гос­тен­ка­та”, „Лъс­ка­ви картинки”
 • Вол­тер – „Кан­дид”
 • Жан Жьо­не – „Слу­ги­ни­те”, „Бал­ко­нът”, „Нег­ри­те”
 • Ромен Гари – „Ната­тък биле­тът не важи”
 • Жан Кок­то – „Ужас­ни­те деца”
 • Анд­ре Мал­ро – „Човеш­ки­ят жре­бий”, „Изку­ше­ни­е­то на Запада”
 • Борис Виан – „Мрав­ки­те”, „Палав и план­к­тон”, „Ще плюя вър­ху ваши­те гробове”
 • Йожен Йонес­ко – „Сним­ка­та на полковника”

Награ­ди: 1988, 1995 – годиш­ни награ­ди на СПБ

Дан­ни за кон­такт:

 • ул. „Цан­ко Цер­ков­с­ки” 23, София 1164