Маргарит Жеков

Работ­ни ези­ци: нем­с­ки, анг­лийс­ки, испан­с­ки, швед­с­ки, унгарски

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: Поезия, крат­ка про­за и пуб­ли­цис­ти­ка, как­то и богос­лов­с­ка, меди­цин­с­ка и фило­соф­с­ка литература.

Крат­ка биог­ра­фия:  Мар­га­рит Жеков е роден през 1963 г. в Хас­ко­во. Завър­шил е нем­с­ка фило­ло­гия в СУ “Св. Кли­мент Охрид­с­ки” и богос­ло­вие в Гер­ма­ния. Автор на осем сти­хос­бир­ки на бъл­гар­с­ки език — “Сри­ча­не на красотата”(Издателство “Хр. Г. Данов”, Плов­див, 1990), “Раз­го­вор със соб­с­тве­но­то сърце”(Издателство “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 1992), “Небес­но битие”( Изда­тел­с­т­во “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 1993), “Биог­ра­фич­ни мета­фо­ри”( библиотека“Българска сбир­ка”, изда­тел­с­т­во “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 1997), “Естес­т­ва” (библиотека“Българска сбир­ка”, изда­тел­с­т­во “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 2010), “Нез­ри­ми­те прегради”(Издателство “Ерго”, София, 2011), “Съп­ри­час­тия. Сти­хот­во­ре­ния 1980–2010” (библиотека“Българска сбир­ка”, изда­тел­с­т­во “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 2012) и “Обре­че­ни море­та. Избра­ни сти­хот­во­ре­ния“ (Изда­тел­с­т­во “Лите­ра­ту­рен форум”, София, 2013), как­то и на сбор­ни­ка с лите­ра­ту­ро­вед­с­ки ста­тии “Рису­ва­не на прохла­да­та. Биб­лейс­ки моти­ви у евро­пейс­ки поети” (ИК “Огле­да­ло”, София, 2012). През 2011 годи­на в САЩ изли­за на испан­с­ки език сбор­ни­кът му с избра­ни сти­хот­во­ре­ния “Раз­ми­съл” (Reflexión). Пре­веж­да от и на нем­с­ки и анг­лийс­ки, как­то и от испан­с­ки, унгар­с­ки и швед­с­ки език. Член на Сдру­же­ние на бъл­гар­с­ки писа­те­ли (от 1993 г.), на Съю­за на пре­во­да­чи­те в Бъл­га­рия (от 2006 г.), на Бъл­гар­с­кия П.Е.Н.- цен­тър (от 2013 г.) и на лите­ра­тур­ния кръг “Евро­па” в Кап­фен­берг, Авс­т­рия (от 2000 г.).   

Избра­ни преводи:

  • Кир­ке­гор тан­цу­ва сво­бо­да­та” (“Kierkegaard Dances Freedom”) (2013) от Тео­дор Хрис­тов — пре­вод на анг­лийс­ки в дву­е­зич­но издание;
  • Номад на чети­ри кон­ти­нен­та” (2009) и “Съби­ра­чът на све­то­ве” (2007) от Илия Тро­я­нов, “Семе­ен здра­вен съвет­ник (The Medical Advisor)” (2006, участие),
  • Откро­ве­но за моми­че­та. 220 въп­ро­са, 220 отго­во­ра” (2004) от Габи Шустер,
  • Два­на­де­сет дена в Бъл­га­рия. Сти­хот­во­ре­ния” (2002, учас­тие) от Дюла Ийеш.

Награ­ди:

  • Номи­ни­ран за награ­да­та “Хрис­то Г. Данов” за худо­жес­т­вен пре­вод през 2008 годи­на за кни­га­та на Илия Тро­я­нов “Съби­ра­чът на светове”.
  • Носи­тел на наци­о­нал­на­та награ­да за поезия “Свет­лос­т­руй” за 1993 г. с кни­га­та си “Раз­го­вор със соб­с­тве­но­то сърце”.

Дан­ни за контакт:

  • E‑mail —  m.zhekov@hotmail.com