Красимир Кавалджиев

Работ­ни ези­ци: френ­с­ки, анг­лийс­ки, рус­ки (в по-мал­ка сте­пен испан­с­ки и нидерландски)

Област на пре­во­да­чес­ка дей­ност: худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и хума­ни­та­рис­ти­ка; тех­ни­чес­ки и адми­нис­т­ра­ти­вен превод

Крат­ка биог­ра­фия: Роден през 1969 г. в Сли­вен. Завър­ш­ва френ­с­ка гим­на­зия в род­ния си град (1988) и френ­с­ка фило­ло­гия и кул­ту­ро­ло­гия в СУ „Св. Кли­мент Охрид­с­ки“ (1995). Рабо­ти като екс­перт в управ­ле­ние „Меж­ду­на­род­но кул­тур­но сът­руд­ни­чес­т­во“ в Минис­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та (1995–2000). Спе­ци­а­ли­зи­ра управ­ле­ние на кул­тур­ни инс­ти­ту­ции и срав­ни­тел­на лите­ра­ту­ра във Фран­ция (1999–2002). Рабо­тил е като пис­мен пре­во­дач в раз­лич­ни евро­пейс­ки инс­ти­ту­ции в Брюк­сел (2009–2012). Пре­вел е над три­де­сет кни­ги от и на френ­с­ки език. Член на СПБ, на Асо­ци­а­ци­я­та на бел­гийс­ки­те пре­во­да­чи на худо­жес­т­ве­на лите­ра­ту­ра и на Бел­гийс­кия фран­ко­фон­с­ки ПЕН-център.

Избра­ни преводи

  • от бъл­гар­с­ки на френ­с­ки: „Сър­це­то в кар­то­не­на­та кутия“ от Све­тос­лав Мин­ков и Кон­с­тан­тин Кон­с­тан­ти­нов (1993, 1998), раз­ка­зи от Йор­дан Радич­ков (1998), „Сбо­гом Шан­хай“ от Анжел Ваген­щайн (2004), „Диле­тант“ на Чав­дар Мута­фов (2016) и др.;
  • от френ­с­ки на бъл­гар­с­ки: „Щас­т­ли­ва смърт“от Албер Камю, „Мър­т­ва­та Брю­ге“ от Жорж Роден­бах, „Бал­зак и мал­ка­та китайс­ка шивач­ка“ от Дай Сидзие, „Тръг­вам си“ от Жан Ешноз, „Гла­сът и фено­ме­нът“ от Жак Дери­да, „Въве­де­ние във фан­тас­тич­на­та лите­ра­ту­ра“ от Цве­тан Тодо­ров, съб­ра­ни­те поети­чес­ки съчи­не­ния на Морис Метер­линк под загла­вие „Ана­ло­гии“, „По-широ­ко поле за бор­ба­та“ от Мишел Уел­бек, „Сми­съ­лът на моя живот“ от Ромен Гари, „Един глу­пак на при­пек“ от Анд­ре-Мар­сел Ада­мек и др.

Награ­ди:

  • Награ­да за пре­вод на френ­с­ка­та общ­ност на Бел­гия за при­нос в попу­ля­ри­зи­ра­не­то на френ­с­ко­е­зич­на­та бел­гийс­ка лите­ра­ту­ра в чуж­би­на“ (2002)

Дан­ни за кон­такт:

  • kkavaldjiev@yahoo.com